Ви­бу­хи не­про­фе­сій­но­сті...

Екс­пер­ти «Дня»: Тре­ба змі­ни­ти ка­дро­ву по­лі­ти­ку дер­жа­ви, іна­кше та­ких тра­ге­дій, як під Ва­силь­ко­вом, не уни­кну­ти

Den (Ukrainian) - - Подробиці - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Вчо­ра ря­ту­валь­ни­ки про­дов­жу­ва­ли га­си­ти по­же­жу на на­фто­ба­зі «БРСМ-На­фта» під м.Ва­силь­ко­вом. До ран­ку се­ре­ди ви­го­рі­ло 4 єм­но­сті па­ли­ва, а го­рі­ти про­дов­жу­ва­ли ще 6-ть (ра­ні­ше бу­ло 12). Про це роз­по­вів го­ло­ва Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій (ДСНС) Ми­ко­ла Че­чо­ткін. Чи­сло люд­ських жертв при по­же­жі не збіль­ши­ло­ся, але ря­ту­валь­ни­ки не мо­жуть зна­йти одно­го по­же­жни­ка. Ще 10 по­стра­жда­лих від по­же­жі на на­фто­ба­зі отри­ма­ли опі­ки від 10 до 96% пло­щі ті­ла, то­му вчо­ра ки­ян про­си­ли зда­ти кров, аби до­по­мог­ти їм.

За ін­фор­ма­ці­є­ю­го­ло­ви ДСНС, ря­ту­валь­ни­ки пла­ну­ють про­дов­жу­ва­ти за­ли­ва­ти па­ла­ю­чі єм­но­сті пі­ною, аби змен­ши­ти ін­тен­сив­ність го­рі­н­ня і ди­мо­утво­ре­н­ня. На мі­сці пра­цю­ють 300 осіб та 45 оди­ниць те­хні­ки. «Ні­якої за­гро­зи з по­ши­ре­н­ня по­же­жі у бік вій­сько­вої ча­сти­ни, на­фто­ба­зи «КЛО», ае­ро­дро­му ці­єї вій­сько­вої ча­сти­ни не­має», — за­пев­нив вчо­ра Че­чо­ткін.

На­се­ле­н­ня теж пе­ре­ко­ну­ють, що на­дли­шко­вих ви­ки­дів шкі­дли­вих ре­чо­вин в атмо­сфе­ру не бу­ло. Ви­мі­ри за­бру­дне­но­сті по­ві­тря фа­хів­ці ро­блять три-чо­ти­ри ра­зи на до­бу, в то­му чи­слі на ґрун­ті, і сер­йо­зних пе­ре­ви­щень не­має, по­яснив го­ло­ва Ки­їв­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Во­ло­ди­мир Шан­дра.

Тим ча­сом мі­ністр вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни Ар­сен Ава­ков за­явив, що ке­рів­ни­цтво ком­па­нії БРСМ, чия на­фто­ба­за за­го­рі­ла­ся в по­не­ді­лок під мі­стом Ва­силь­ків, пі­до­зрю­є­ться у «від­ми­ван­ні» ко­штів, отри­ма­них за ре­а­лі­за­ці­юв­кра­де­но­го або не­за­кон­но роз­ми­тне­но­го бен­зи­ну. «У нас остан­нім ча­сом бу­ло два кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­ня що­до ком­па­нії БРСМ. Одне з них бу­ло від­кри­то, ко­ли мо­ва йшла про фаль­си­фі­ка­ці­ю­я­ко­сті паль­но­го. Це про­ва­дже­н­ня ве­ла Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра, дру­ге про­ва­дже­н­ня бу­ло від­кри­то бу­кваль­но пів­то­ра ти­жні то­му», — роз­по­вів мі­ністр. Він по­яснив де­та­лі дру­го­го про­ва­дже­н­ня. «Во­но сто­су­ва­ло­ся більш важ­кої стат­ті 191 — «роз­кра­да­н­ня». І бу­ло від­кри­то слід­чим управ­лі­н­ням МВС з пі­до­зро­ю­на ма­хі­на­ції в 1,2 мі­льяр­да гри­вень, там мо­ва йшла про про­ве­де­н­ня паль­но­го че­рез сум­нів­ні ком­па­нії з сум­нів­ним дже­ре­лом. Го­во­ря­чи про­сто­ю­мо­вою , слід­ство пі­до­зрює, що ця ком­па­нія «від­ми­ва­ла» кра­де­ний бен­зин або не­за­кон­но роз­ми­тне­ний», — за­явив він. На­ра­зі, за сло­ва­ми Ава­ко­ва, про­ва­дже­н­ня три­ває, то­му го­во­ри­ти про кон­кре­тні ви­снов­ки за­ра­но. «Мо­жли­во, ці ви­пад­ки пов’яза­ні, але я б дав слід­чим мо­жли­вість ро­зі­бра­ти­ся», — на­го­ло­сив він.

При­чи­ну за­го­ра­н­ня та­кож по­ки що не на­зва­но слід­чо­ю­ко­мі­сі­єю. Але на рин­ку існу­ють рі­зні по­ясне­н­ня то­го, що ста­ло­ся, по­чи­на­ю­чи з бо­роть­би між кон­ку­рен­та­ми і за­кін­чу­ю­чи те­ра­ктом.

Так, ра­дник го­ло­ви МВС, на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко на сво­їй сто­рін­ці в Facebook на­пи­сав, що Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій не­о­дно­ра­зо­во ви­но­си­ла по­пе­ре­дже­н­ня ком­па­нії «БРСМ — На­фти» че­рез те, що її об’єкти на на­фто­ба­зі не від­по­від­а­ють по­же­жним нор­мам. Ге­ра­щен­ко вва­жає, що пі­сля ці­єї ка­та­стро­фи в Укра­ї­ні ма­ють бу­ти про­ве­де­ні ре­тель­ні пе­ре­вір­ки до­три­ма­н­ня по­же­жних норм на ви­бу­хо­не­без­пе­чних і по­же­жо­не­без­пе­чних об’єктах. Пі­сля цих пе­ре­ві­рок, на дум­ку де­пу­та­та, ма­ють за­ли­ши­ти­ся ли­ше ті на­фто­ба­зи і па­ли­во­схо­ви­ща, що від­по­від­а­ють по­же­жним нор­мам, ті ж, що бу­дуть зу­пи­не­ні, роз­по­чнуть ро­бо­ту пі­сля до­три­ма­н­ня по­же­жних норм.

На дум­ку ди­ре­кто­ра кон­сал­тин­го­вої гру­пи « А- 95 » Сер­гія Ку­ю­на, при­чи­на кри­є­ться в не до­три­ман­ні пра­вил по­же­жної без­пе­ки. «Пер­ший сигнал був ще рік то­му, ко­ли ви­бу­хнув ком­плекс «БРСМ» і за­ги­ну­ло 4—5 лю­дей. Але за цю тра­ге­дію ні­ко­го не при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті. Хо­ча роз­слі­ду­ва­н­ня та офі­цій­ні ви­снов­ки го­во­рять про те, що при­чи­но­ю­ви­бу­ху бу­ли по­мил­ки в про­е­кту­ван­ні та екс­плу­а­та­ції ав­то­за­прав­ної стан­ції. Во­на вза­га­лі не бу­ла вве­де­на в екс­плу­а­та­цію, її не мо­жна бу­ло ...»,— по­яснив він. На дум­ку Ку­ю­на, як­би то­ді зро­би­ли ви­снов­ки і про­ве­ли ін­спе­кці­юв­сіх об’єктів, то, мо­жли­во, сьо­го­дні­шньої тра­ге­дії мо­гли б і уни­кну­ти. Куюн та­кож як і Ар­сен Ава­ков вва­жає, що слід­чим ор­га­нам вар­то ви­вчи­ти пи­та­н­ня бен­зи­нів, які бу­ли на на­фто­ба­зі. Але на від­мі­ну від мі­ні­стра він про­по­нує ви­вча­ти пи­та­н­ня « ку­стар­но­го ви­ро­бни­цтва па­ли­ва».

«День» звер­нув­ся в ком­па­нію«БРСМ — На­фти» з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти за­яву мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ар­се­на Ава­ко­ва та Сер­гія Ку­ю­на. Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту стра­те­гі­чно­го мар­ке­тин­гу ме­ре­жі «БРСМНа­фта» Але­ксандр Мель­ни­чук від­ки­нув всі зви­ну­ва­че­н­ня і на­го­ло­сив на уми­сно­му під­па­лі, як на основ­ній при­чи­ні тра­ге­дії. «...Озву­че­на ним ін­фор­ма­ція не прав­ди­ва. Спра­ва — від­кри­та. Во­но сфа­бри­ко­ва­но. Пов­ні­стю ту­ди впи­са­ли ком­па­нії, які не ма­ють від­но­ше­н­ня до на­шої си­сте­ми АЗС. На­ра­зі з цим пра­цю­ють на­ші юри­сти», — так про­ко­мен­ту­вав він «Дню» сло­ва Ава­ко­ва про кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. «У нас весь бен­зин іде з па­спор­та­ми: з бі­ло­ру­ських на­фто­пе­ре­ро­бних заводів, з Ру­му­нії, Поль­щі, Ли­тви...», — ка­же він. За сло­ва­ми Мель­ни­чу­ка, все па­ли­во, яке над­хо­дить на АЗС ком­па­нії, пов­ні­стю­ро­зми­тню ється і з ньо­го спла­чу­ю­ться всі акци­зи. На про­ха­н­ня «Дня» уто­чни­ти скіль­ки ста­нов­лять від­ра­ху­ва­н­ня до бю­дже­ту, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту стра­те­гі­чно­го мар­ке­тин­гу «БРСМ-На­фта» не зміг від­по­ві­сти. Сло­ва Ку­ю­на про під­піль­не виробництво бен­зи­нів він та­кож від­ки­нув, на­го­ло­сив­ши, що да­ний ек­сперт за­ці­кав­ле­ний в еска­ла­ції ці­єї си­ту­а­ції.

Що ж ми­нає тре­тій день від мо­мен­ту ка­та­стро­фи, а чі­тко­сті в при­чи­нах не­має і вин­них не на­зва­но. Їх шу­ка­ють. Опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти ра­дять по­шу­ка­ти від­по­віді на ще одне за­пи­та­н­ня: ко­ли за­вер­ша­ться екс­пе­ри­мен­ти з ДСНС, або ін­ши­ми сло­ва­ми Мі­ні­стер­ством над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Адже за остан­ні ро­ки вла­да по­стій­но ста­вить ка­дро­вої екс­пе­ри­мен­ти в цьо­му ві­дом­стві і, схо­же, ні­як не мо­же зна­йти пра­виль­ний під­хід. Що це: де­фі­цит про­фе­сіо­на­лів, ба­жа­н­ня про­ве­сти на «хлі­бні мі­сця» сво­їх лю­дей чи щось ін­ше? Чо­му, в кра­ї­ні, де від­був­ся Чор­но­биль, де на­яв­ні атом­ні стан­ції, скла­ди з вій­сько­во­ю­збро­єю , по­стій­но ви­ни­кає від­чу­т­тя, що го­лов­не ві­дом­ство з над­зви­чай­цних си­у­та­цій час від ча­су стає за­ру­чни­ком «гри пре­сто­лів»?

До­ктор по­лі­ти­чних на­ук, за­ві­ду­вач від­ді­лу по­лі­ти­чних стра­те­гій На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень Ма­ксим Ро­зум­ний вва­жає, що ча­сті ка­дро­ві ро­та­ції зу­мов­ле­ні по­стій­ним пе­ре­роз­по­ді­лом сфер впли­ву між адмі­ні­стра­тив­но-по­лі­ти­чни­ми та еко­но­мі­чни­ми гру­па­ми впли­ву, які кон­тро­лю­ють вла­ду. «На цій по­са­ді ча­сто опи­ня­ю­ться лю­ди ча­сто з яв­но мер­кан­тиль­ни­ми ін­те­ре­са­ми, йде­ться не ли­ше про ста­тус, але й про сер­йо­зні ре­сур­си», — по­яснює він. На дум­ку Ро­зум­но­го, в ком­пле­ксі всі ці про­бле­ми й при­зве­ли до то­го, що не­має про­фе­сіо­на­лі­зму, ре­сур­сів, тра­ди­цій, те­хно­ло­гій... «То­му є по­ба­жа­н­ня зро­би­ти про­фе­сій­ну Дер­жав­ну слу­жбу з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, не­за­ле­жну від по­лі­ти­чної кон’юн­кту­ри і за­без­пе­чи­ти на­ле­жним фі­нан­су­ва­н­ням, аби дер­жав­ні слу­жбов­ці за­ли­ша­ли­ся і вдо­ско­на­лю­ва­ли свої на­ви­чки...», — під­су­му­вав він.

Го­ло­ва Все­укра­їн­ської еко­ло­гі­чної Лі­ги Те­тя­на Тимочко вва­жає, що ча­сті ка­дро­ві ро­та­ції як в ДСНС, так і в ін­ших ор­га­нах вла­ди, пов’ яза­ні не з по­шу­ком спе­ці­а­лі­стів, а су­то з по­лі­ти­чним кво­ту­ва­н­ням. « Ка­дро­ва по­лі­ти­ка остан­ньо­го ро­ку аб­со­лю­тно без­глу­зда, по­лі­ти­чно орі­єн­то­ва­на на при­зна­че­н­ня не про­фе­сій­них лю­дей, са­ме то­му не­має жо­дної ре­фор­ми в жо­дно­му мі­ні­стер­стві», — го­во­рить во­на. За її сло­ва­ми, на­ра­зі з ДСНС зав­дя­ки за­ко­ну про лю­стра­цію «ви­ми­ва­ю­ться» остан­ні про­фе­сіо­на­ли. На дум­ку Тимочко, при­чи­на швид­ких ка­дро­вих ро­та­цій — не ли­ше про­фе­сій­на не­ком­пе­тен­тність ке­рів­ни­ків, а й зна­чні ко­шти, які кру­тя­ться в га­лу­зі. « Вже по­ра­ху­ва­ли скіль­ки міль­йо­нів пі­де на лі­кві­да­ці­ю­на­слід­ків ці­єї ава­рії. То ко­мусь же тре­ба осво­ю­ва­ти ці міль­йо­ни. І не зро­зумі­ло чо­му тіль­ки з кар­ма­нів пла­тків по­да­тків від­шко­до­ву­ва­ти­муть зби­тки, які на­не­сла бі­знес-стру­кту­ра», — обу­рю­є­ться во­на.

На дум­ку опи­та­них «Днем» екс­пер­тів, ка­дро­ва по­лі­ти­ка дер­жа­ви має змі­ни­ти­ся і при­йма­ти на ро­бо­ту про­фе­сіо­на­лів, іна­кше по­ді­бних тра­ге­дій не уни­кну­ти в май­бу­тньо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.