Кремль зно­ву грає «увер­тю­ру»?

Де­я­кі ро­зду­ми, на­ві­я­ні по­же­жа­ми у Ва­силь­ко­ві та Сіл­ла­мяє (Есто­нія)

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Пра­кти­чно одно­ча­сно з мас­шта­бно­ю­по­же­же­ю­на на­фто­ба­зі «БРСМ-На­фта» у Ва­силь­ків­сько­му ра­йо­ні Ки­їв­ської обла­сті у не­ве­ли­ко­му мі­сті Сіл­ла­мяє в Есто­нії ста­ла­ся по­же­жа на те­ри­то­рії за­во­ду з ви­ро­бни­цтва рід­ко­зе­мель­них ме­та­лів Silmet. На­ра­зі все опо­вив отруй­ний дим. Ря­ту­валь­ни­ки за­кли­ка­ли го­ро­дян не ви­хо­ди­ти на ву­ли­цюі не від­кри­ва­ти ві­кна. З ана­ло­гі­чним за­кли­ком до жи­те­лів на­се­ле­них пун­ктів 10-кі­ло­ме­тро­вої зо­ни від по­же­жі на на­фто­ба­зі по­бли­зу Ва­силь­ко­ва звер­ну­ла­ся мі­сце­ва вла­да. По­ві­дом­ля­ють про чо­ти­рьох за­ги­блих на на­фто­ба­зі; на мо­мент на­пи­са­н­ня стат­ті ін­фор­ма­ції про за­ги­блих на за­во­ді Silmet у Сіл­ла­мяє не бу­ло.

Ясна річ, ці дві по­дії мо­жуть бу­ти аж ні­як не пов’яза­ни­ми між со­бою, а їхні­ми при­чи­на­ми мо­жуть ви­яви­ти­ся чи­їсь не­дба­лі дії чи при­крі ви­пад­ко­во­сті — але ж, з ін­шо­го бо­ку, й Укра­ї­на, й Есто­нія є об’єкта­ми агре­сив­ної по­лі­ти­ки Крем­ля, що її (як і в ра­дян­ські ро­ки) про­сто-та­ки не­мо­жли­во уяви­ти без актив­ної ді­яль­но­сті спец­служб.

Окрім то­го, ли­ше за остан­ній ти­ждень у Тал­лін­ні ста­ло­ся дві по­же­жі (за­ги­ну­ли троє осіб), спа­ла­ху­ва­ли по­же­жі й у про­він­ції; про ін­ші над­зви­чай­ні по­дії в цій кра­ї­ні у ме­не не­має ін­фор­ма­ції. Що ж сто­су­є­ться Укра­ї­ни, то тут за ти­ждень ста­ло­ся чи­ма­ло: на­пад пра­во­ра­ди­ка­лів і зі­ткне­н­ня під час «Мар­шу рів­но­сті», спро­ба за­по­ча­тку­ва­ти у Ки­є­ві «Май­дан 3.0», ата­ки ро­сій­сько-те­ро­ри­сти­чних сил «ДНР» і «ЛНР» на рі­зних на­прям­ках та різ­ке по­си­ле­н­ня спря­мо­ва­ної про­ти чин­ної вла­ди агі­та­цій­но-про­па­ган­дист­ської кам­па­нії у сто­ли­ці (су­дя­чи з усьо­го, ор­га­ні­за­то­ри ці­єї кам­па­нії не ма­ють жо­дних фі­нан­со­вих про­блем). Окрім атак те­ро­ри­стів, ще одна з цих по­дій, за ін­фор­ма­ці­є­ю­СБУ, во­че­видь пов’яза­на з ді­я­ми за­ру­бі­жних спец­служб — «Май­дан 3.0». Сто­сов­но ін­ших — на­зва­них і не­на­зва­них — теж є пев­ні мір­ку­ва­н­ня...

Утім, кра­ще з цьо­го при­во­ду на­да­ти сло­во зна­но­му фа­хів­цюз ме­то­дів дій спец­служб СРСР і Ро­сії Ві­кто­ру Су­во­ро­ву (він же — ма­йор ГРУ Во­ло­ди­мир Рі­зун, який з ідей­них мір­ку­вань ще за ча­сів Бре­жнє­ва за­ли­шив­ся на За­хо­ді та став бор­цем із ко­му­ні­сти­чно­ю­си­сте­мою ). Ци­ту­ю­за кни­гою «Спе­цназ»:

«Все эти опе­ра­ции и дру­гие по­до­бные им, по­сколь­ку ни одно из этих прои­сше­ствий не яв­ля­е­тся ава­ри­ей, офи­ци­аль­но изве­стны в ГРУ как «по­дго­то­ви­тель­ный пе­ри­од», а не­о­фи­ци­аль­но — как «увер­тю­ра». «Увер­тю­ра» яв­ля­е­тся се­ри­ей боль­ших и ма­лых опе­ра­ций, це­лью­ко­то­рых яв­ля­е­тся, в ка­нун на­сто­я­щих во­ен­ных опе­ра­ций, осла­бле­ние мо­раль­но­го ду­ха про­тив­ни­ка, со­з­да­ние атмо­сфе­ры все­об­щей по­до­зри­тель­но­сти, стра­ха и не­у­ве­рен­но­сти, отв­ле­че­ние вни­ма­ния ар­мий и по­ли­цей­ских сил про­тив­ни­ка на гро­ма­дное чи­сло ра­зли­чных объе­ктов, ка­ждый из ко­то­рых мо­жет стать объе­ктом сле­ду­ю­щей ата­ки. «Увер­тю­ра» выпол­ня­е­тся аген­та­ми се­кре­тных служб со­вет­ских стран-са­тел­ли­тов и на­ем­ни­ка­ми, за­вер­бо­ван­ными че­рез по­сре­дни­ков... Со­вет­ские се­кре­тные слу­жбы не остав­ля­ют на этом эта­пе свои ви­зи­тные кар­то­чки или ви­зи­тные кар­то­чки дру­гих лю­дей. Тер­рор прои­схо­дит от име­ни уже су­ще­ству­ю­щих эк­стре­мист­ских групп, ни­коим обра­зом не свя­зан­ных с Со­вет­ским Со­ю­зом, или от име­ни фи­ктив­ных ор­га­ни­за­ций. ГРУ по­ла­га­ет, что в этот пе­ри­од его опе­ра­ции дол­жны по­хо­дить на при­ро­дные ка­та­кли­змы, на дей­ствие сил, не­по­дв­ла­стных че­ло­ве­че­ско­му кон­тро­лю, на ошиб­ки лю­дей или на тер­ро­ри­сти­че­ские акты ор­га­ни­за­ций, не свя­зан­ных с Со­вет­ским Со­ю­зом».

На­га­даю, що кни­га «Спе­цназ» («Spetsnaz») бу­ла опу­блі­ко­ва­на ан­глій­сько­ю­мо­во­юу 1987 ро­ці, а на­пи­са­на ще ра­ні­ше, та при­зна­че­на за­хі­дно­му чи­та­че­ві, то­му в ній іде­ться про СРСР та КҐБ і «роз­жо­ву­ю­ться» ре­чі, ві­до­мі всім, чия юність і зрі­лість при­па­ла на ра­дян­ські ро­ки. Та на пост­ра­дян­ських про­сто­рах ця кни­га ма­ло­ві­до­ма, а да­рем­но; що ж сто­су­є­ться « роз­жо­ву­ва­н­ня » , то во­но, як на ме­не, є вель­ми ко­ри­сним для ча­сти­ни мо­лод­шої ге­не­ра­ції укра­їн­ців, осо­бли­во гро­ма­дян­ських акти­ві­стів і жур­на­лі­стів, які не ма­ють уяв­ле­н­ня про ме­то­ди і роз­мах ді­яль­ність ра­дян­ських спец­служб, на ґрун­ті і тра­ди­ці­ях яких ви­ро­сли спец­слу­жби ро­сій­ські. І ще одна за­ува­га: Ві­ктор Су­во­ров пи­сав про ча­си, ко­ли Ра­дян­ський Со­юз пла­ну­вав пов­но­мас­шта­бне втор­гне­н­ня на За­хід (пе­ред тим па­ра­лі­зу­вав­ши за до­по­мо­гою«Увер­тю­ри» й ін­ших акцій жи­т­тя за­хі­дних кра­їн), а ни­ні­шня Ро­сія зда­тна тіль­ки на « гі­бри­дну вій­ну», яка, втім, вклю­чає опе­ра­ції ча­стин і з’єд­нань ре­гу­ляр­ної ро­сій­ської ар­мії. То­рік ця вій­на не до­ся­гла на­мі­че­них ці­лей, отож за­раз Кремль мо­же спро­бу­ва­ти її мо­ди­фі­ку­ва­ти, зав­дав­ши від­во­лі­ка­ю­чий удар по Есто­нії і Латвії (де вже ді­ють пев­ні гру­пи від іме­ні « Лат­галь­ської на­ро­дної ре­спу­блі­ки » ) . Адже в ра­зі успі­ху від­во­лі­ка­ю­чо­го уда­ру За­хід мо­же зо­се­ре­ди­ти­ся на під­трим­ці дер­жав Бал­тії, від­во­лі­кшись від Укра­ї­ни, і то­ді Кремль спро­бує по­тор­гу­ва­ти­ся...

Та по­вер­ні­мо­ся до текс­ту Віктора Су­во­ро­ва. Він за­зна­чає, що сут­тє­во­ю­скла­до­во­ю­де­ста­бі­лі­за­ції під час «Увер­тю­ри» є дис­кре­ди­та­ція че­сних уря­дов­ців, по­лі­ти­ків, вій­сько­ви­ків, лі­де­рів гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства: «КГБ и ГРУ мо­гут по­днять и сте­реть пыль с огром­но­го ко­ли­че­ства ма­те­ри­а­лов и пу­стить их в обо­рот. Глав­ными жер­тва­ми те­перь ста­но­вя­тся лю­ди, ко­то­рых Со­вет­ский Со­юз по­пытал­ся за­вер­бо­вать, но по­тер­пел не­у­да­чу. Те­перь тща­тель­но отре­да­кти­ро­ван­ные и сна­бжен­ные ком­мен­та­ри­я­ми ма­те­ри­а­лы по­па­да­ют в ру­ки прес­сы. Со­вет­ская ра­звед­ка пыта­лась за- вер­бо­вать тыся­чи, да­же де­ся­тки тысяч лю­дей за это вре­мя. В их чи­сло вхо­ди­ли мо­ло­дые лей­те­нан­ты, став­шие те­перь ге­не­ра­ла­ми, и тре­тьи се­кре­та­ри, став­шие те­перь по­сла­ми. Они все откло­ни­ли со­вет­ские по­пытки за­вер­бо­вать их, а те­перь со­вет­ская ра­звед­ка мстит им за отказ. Чи­сло скан­да­лов ра­стет... Со­вет­ская ра­зве­дыва­тель­ная слу­жба ни­че­го не по­те­ря­ет, если прес­са по­лу­чит ма­те­ри­ал, по­ка­зыва­ю­щий, что она пыта­лась за­вер­бо­вать фран­цуз­ско­го ге­не­ра­ла, но не ука­зыва­ю­щий, чем за­кон­чи­лась эта по­пытка... Га­зе­ты пол­ны тре­бо­ва­ний о рас­сле­до­ва­ни­ях и со­об­ще­ний об от­став­ках, от­стра­не­ни­ях от дол­жно­сти и са­мо­у­бий­ствах. Наи­лу­чший способ убить ге­не­ра­ла — это убить его его же соб­ствен­ными ру­ка­ми».

І ще одна де­таль: ви по­мі­ти­ли, скіль­ки у Ки­є­ві з’яви­ло­ся біл­бор­дів та ре­клам у ме­тро, де тим чи ін­шим спосо­бом ки­ян агі­ту­ють за мир? А те­пер бе­ре­мо кни­гу Су­во­ро­ва і чи­та­є­мо: «Отме­ча­е­тся зна­чи­тель­ное уве­ли­че­ние си­лы дви­же­ния за мир. Во мно­гих го­су­дар­ствах су­ще­ству­ют по­сто­ян­ные тре­бо­ва­ния сде­лать эту стра­ну ней­траль­ной и не под­дер­жи­вать аме­ри­кан­ску­юи­но­стран­ну­ю­по­ли­ти­ку, ко­то­рая вся­че­ски дис­кре­ди­ти­ру­е­тся».

Отож імо­вір­ність то­го, що всі за­зна­че­ні по­дії — скла­до­ві «Увер­тю­ри», ве­ли­ка.

... То­рік на­при­кін­ці кві­тня ав­тор цих ряд­ків опу­блі­ку­вав на сай­ті «Дня» ста­т­тю(теж із по­си­ла­н­ня­ми на В. Су­во­ро­ва) під на­звою«ГРУ роз­по­чи­нає в Укра­ї­ні свою«Увер­тю ру»? http://www. day.kiev.ua/uk/blog/politika/gru -rozpochinaie-v-ukrayini-svoyuuvertyuru А те­пер зга­дай­те то­ді­шні по­дії. Вже пі­сля на­пи­са­н­ня стат­ті (і напередодні її пу­блі­ка­ції озбро­є­но­ю­гру­пою « зе­ле­них чо­ло­ві­чків» бу­ло про­го­ло­ше­но «Лу­ган­ську на­ро­дну ре­спу­блі­ку». 11 трав­ня «ЛНР» ра­зом із про­го­ло­ше­но­ю­ра­ні­ше «ДНР» про­ве­ли « ре­фе­рен­дум » на під­трим­ку сво­єї « не­за­ле­жно­сті » , а 24 трав­ня оби­дві ці «ре­спу­блі­ки» ого­ло­си­ли про своє об’єд­на­н­ня у «дер­жа­ву Но­во­ро­сія» та ви­су­ну­ли пре­тен­зії на ін­ші пів­ден­ні та схі­дні обла­сті Укра­ї­ни — Оде­ську, Ми­ко­ла­їв­ську, Хер­сон­ську, За­по­різь­ку, Дні­про­пе­тров­ську й Хар­ків­ську. В усіх то­ді­шніх по­ді­ях без­по­се­ре­дню(пе­ред­усім ке­рів­ну) участь бра­ли аген­ти ро­сій­ських спец­служб. І, як­би не му­жній опір укра­їн­ських до­бро­воль­чих фор­му­вань, під­три­ма­них де­яки­ми ча­сти­на­ми Зброй­них сил та МВС, то ці пре­тен­зії мо­гли би, при­найм­ні, час­тко­во, бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ни­ми. А зга­дай­мо тра­гі­чні по­дії в Оде­сі 2 трав­ня, ін­спі­ро­ва­ні, як те­пер до­бре ві­до­мо, ро­сій­сько­ю­аген­ту­рою ? Ма­ла по­ста­ти й «Оде­ська на­ро­дна ре­спу­блі­ка», але цьо­го не ста­ло­ся...

А те­пер у сві­тлі на­пи­са­но­го ви­ще по­ди­ви­мо­ся на по­дії під час «Мар­шу рів­но­сті» у Ки­є­ві та на сам цей марш. Фа­ктом ста­ла пе­ред­усім дис­кре­ди­та­ція Пра­во­го се­кто­ру, який пе­ред тим сво­єю актив­но­ю­у­ча­стюу вій­ні про­ти ро­сій­сько-те­ро­ри­сти­чних сил здо­був по­ва­гу міль­йо­нів укра­їн­ців. Одна з ці­лей «Увер­тю­ри», та­ким чи­ном, до­ся­гну­та. Але во­дно­час по­си­ли­ло­ся й не­га­тив­не став­ле­н­ня ін­шої ча­сти­ни укра­їн­ців до ЛГБТ-спіль­но­ти — мов­ляв, та­кий час, а во­ни, за­мість бо­ро­ти­ся з во­ро­га­ми, дба­ють ли­ше про свої пра­ва. Тож на мі­сці лі­де­рів і «Пра­во­го се­кто­ру», і ЛГБТ-спіль­но­ти, і, до ре­чі, тих жур­на­лі­стів, які за­зда­ле­гідь зле­ті­ли­ся на про­гно­зо­ва­ні під час «Мар­шу рів­но­сті» су­ти­чки, я б сер­йо­зно по­ду­мав, як би уни­кну­ти ролі ма­ріо­не­ток у но­вій «Увер­тю­рі», що її ро­зі­грує Кремль за до­по­мо­го­ю­сво­їх спец­служб.

Що ж сто­су­є­ться по­лі­ти­ків, то їм вар­то під­ви­щи­ти рі­вень сво­єї осві­че­но­сті, іна­кше-бо дав­но ві­до­мі хо­ди Крем­ля ста­ва­ти­муть для них не­спо­ді­ван­ка­ми.

ФОТО РЕЙТЕР

ВА­СИЛЬ­КІВ. 10 ЧЕРВНЯ 2015 р. ЛІ­КВІ­ДА­ЦІЯ НА­СЛІД­КІВ АВА­РІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.