«Го­лов­не – утво­ри­ти справ­ді спро­мо­жні гро­ма­ди»

Про хід адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ної ре­фор­ми на За­кар­пат­ті — ек­сперт обла­сно­го Офі­су ре­форм Олег ЛУКША

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

Пер­ша спро­ба здій­сни­ти адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ну ре­фор­му ( АТР) 2005 ро­ку, яку пов’язу­ють з то­ді­шнім ві­це­прем’єром Р. Без­смер­тним, ви­яви­лась не­вда­лою. Ця історія обро­сла мі­фа­ми і ви­гад­ка­ми про «ра­ди­каль­ні об’єд­на­н­ня» обла­стей, хоч на­справ­ді про­по­но­ва­ні ре­фор­ми сто­су­ва­ли­ся го­лов­но­го й акту­аль­но­го й до­ни­ні — не­спро­мо­жно­сті мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, йо­го те­ри­то­рі­аль­ної осно­ви вку­пі з жорс­тко­ю­фі­нан­со­во-вла­дно­ю­цен­тра­лі­за­ці­є­ю­та не­об­хі­дні­стю­ді­ли­ти вла­ду в ра­йо­нах і обла­стях з дер­жа­вою. Що з цьо­го ви­йшло за 8—10 ро­ків і осо­бли­во за ди­кта­ту­ри Яну­ко­ви­ча — зна­є­мо не з кни­жок: зли­ден­ні сіль­ські та се­ли­щні ра­ди, де­пре­сив­ність ці­лих те­ри­то­рій як по­да­рун­ко­ві ар­гу­мен­ти се­па­ра­ти­стам на Дон­ба­сі. Про си­ту­а­ці­ю­на За­кар­пат­ті бе­сі­ду­є­мо з Оле­гом ЛУКШОЮ, екс­пер­том обла­сно­го Офі­су ре­форм, ві­це-пре­зи­ден­том Асо­ці­а­ції роз­ви­тку і ре­форм міст, се­лищ і сіл «За­кар­па­т­тя — XXI сто­лі­т­тя».

— Чим, у ва­шо­му ро­зу­мін­ні, є ни­ні­шня адмін­ре­фор­ма?

— Якщо коротко ви­сло­ви­ти суть про­це­су, то це — ство­ре­н­ня пе­ред­умов для но­вої яко­сті жи­т­тя в Укра­ї­ні. В умо­вах най­важ­чої кри­зи і не­до­ві­ри до дер­жав­ної вла­ди як та­кої ви­ни­кає і про­бле­ма усві­дом­ле­н­ня не­об­хі­дно­сті АТР як єди­но­го спосо­бу по­ря­тун­ку подаль­шо­го роз­ви­тку і де­мо­кра­ти­чно­го по­сту­пу кра­ї­ни. З дру­го­го бо­ку, гро­ма­дя­ни ма­ють чі­тко усві­до­ми­ти і зро­зу­мі­ти ті по­зи­тив­ні змі­ни, які при­не­се фор­му­ва­н­ня спро­мо­жних гро­мад че­рез об’єд­на­н­ня сіл, се­лищ і міст.

Ни­ні в Укра­ї­ні є 11 338 сіль­ських, се­ли­щних та мі­ських рад. Зві­сно, не­ма­ло з них вклю­ча­ють ще й по кіль­ка сіл. У ре­зуль­та­ті АТР має утво­ри­ти­ся орі­єн­тов­но 1 500 спро­мо­жних гро­мад. Спро­мо­жних — у ши­ро­ко­му, ком­пле­ксно­му ро­зу­мін­ні цьо­го по­ня­т­тя, яке вклю­чає ре­сур­сний по­тен­ці­ал та ви­со­кі рі­вень і якість жи­т­тя гро­ма­дян, на­да­н­ня їм пе­ре­ва­жної біль­шо­сті по­слуг як мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, так і від дер­жав­ної вла­ди. По­ді­бні ре­фор­ми з фор­му­ва­н­ня ефе­ктив­ної і спро­мо­жної те­ри­то­рі­аль­ної вла­ди за остан­ні 10—30 ро­ків про­ве­ла біль­шість роз­ви­не­них кра­їн Єв­ро­пи і сві­ту.

— Кри­ти­ки адмін­ре­фор­ми ка­жуть, що для та­кої кло­пі­тної спра­ви обра­но не най­кра­щий час...

— Кри­ти­ки фун­да­мен­таль­них змін завжди зна­хо­дять при­чи­ни, щоб у кра­ї­ні ні­чо­го не змі­ню­ва­ло­ся, бо це за­чі­пає їхні при­ва­тні ін­те­ре­си. За ро­ки не­за­ле­жно­сті в Укра­ї­ні без ка­та­клі­змів чи війн зни­кли з кар­ти 34 се­ли­ща та 494 се­ла. По 22 по­се­ле­н­ня за рік! Цьо­го б не ста­ло­ся, як­би ни­ні­шню­АТР бу­ло здій­сне­но вча­сно. Вна­слі­док об’єд­на­н­ня гро­ма­ди отри­ма­ють сут­тє­во біль­ше фун­кцій та від­по­від­аль­но­сті. У їхнє під­по­ряд­ку­ва­н­ня пе­ре­йдуть за­кла­ди осві­ти, пер­вин­ної ме­ди­ци­ни, куль­ту­ри і спор­ту, цен­три соц­за­без­пе­че­н­ня. Во­ни фі­нан­су­ва­ти­муть та­кож бла­го­устрій, ко­му­наль­ну сфе­ру, му­ні­ци­паль­ну по­лі­цію, про­е­кти роз­ви­тку та ін­фра­стру­кту­ру то­що.

До над­хо­джень до­да­є­ться 60% по­да­тку на фі­зи­чних осіб, що по­зи­тив­но впли­не на до­хі­дну ча­сти­ну гро­ма­ди. А за­га­лом по­да­тко­ва си­сте­ма сфор­мує си­сте­му мо­ти­ва­цій для на­пов­не­н­ня бю­дже­ту, бо зна­чна ча­сти­на ко­штів «осі­да­ти­ме на мі­сцях». Окрім то­го, бю­джет об’єд­на­ної гро­ма­ди пе­ре­йде на пря­мі від­но­си­ни з держ­бю­дже­том — як це від­бу­ва­є­ться ни­ні ли­ше з мі­ста­ми обла­сно­го зна­че­н­ня, ра­йо­на­ми і обла­стя­ми.

Пе­ре­лі­че­не — ли­ше ча­сти­на по­зи­тив­них пе­ре­ваг і мо­жли­во­стей, які від­кри­ва­ю­ться пе­ред об’єд­на­ною гро­ма­дою. І це не вра­хо­ву­ю­чи мо­жли­во­стей до­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня ін­фра­стру­кту­ри гро­ма­ди з ко­штів Дер­жав­но­го фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку.

Ми­не не так ба­га­то ча­су, і всі ми пе­ре­свід­чи­мо­ся, що в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни ще не бу­ло ре­фор­ми, рів­но­зна­чної АТР за мас­шта­ба­ми і зна­чи­мі­стю­впли­ву на на­ше жи­т­тя і суспільний роз­ви­ток за­га­лом. АТР, бу­ду­чи ком­пле­ксною, во­дно­час є ча­сти­ною си­стем­них ре­форм в Укра­ї­ні, які не мо­жуть роз­гля­да­тись іна­кше, як про­цес скла­дних змін і транс­фор­ма­цій у су­спіль­стві та си­сте­мі пу­блі­чно­го управ­лі­н­ня.

— Як про­цес під­го­тов­ки до АТР від­бу­ва­є­ться на За­кар­пат­ті?

— Упро­довж май­же ро­ку, аж до схва­ле­н­ня пар­ла­мен­том у лю­то­му 2015 ро­ку За­ко­ну «Про до­бро­віль­не об’єд­на­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад» та уря­дом у кві­тні 2015 ро­ку «Ме­то­ди­ки фор­му­ва­н­ня спро­мо­жних те­ри­то­рі­аль­них гро­мад», три­вав не­актив­ний етап по­віль­но­го і не завжди аде­ква­тно­го усві­дом­ле­н­ня мі­сце­ви­ми ра­да­ми су­тно­сті, змі­сту і те­хно­ло­гії здій­сне­н­ня АТР. Цей етап під­три­му­ва­ли зде­біль­шо­го зу­си­л­ля­ми трьох асо­ці­а­цій ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, які об’єд­на­ли­ся у Фо­рум мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня і гро­мад­сько­сті За­кар­па­т­тя «Ре­фор­ми за­для гі­дно­го жи­т­тя».

Ли­ше мі­сяць то­му, че­рез ко­ман­ди з Ки­є­ва, зу­си­л­ля­ми ОДА на­ре­шті роз­по­ча­ла­ся пра­кти­чна ре­а­лі­за­ція ета­пу АТР, пов’яза­но­го з роз­роб­ко­ю­Пер­спе­ктив­но­го пла­ну фор­му­ва­н­ня спро­мо­жних те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. Пер­ше зав­да­н­ня, яке отри­ма­ли від ОДА ра­йо­ни на по­ча­тку трав­ня, — тер­мі­но­во уза­галь­ни­ти і по­да­ти про­по­зи­ції ство­ре­н­ня спро­мо­жних гро­мад на осно­ві кон­суль­та­цій з мі­сце­ви­ми ра­да­ми для вклю­че­н­ня до про­е­кту Пер­спе­ктив­но­го пла­ну від обла­сті з подаль­шим за­твер­дже­н­ням уря­дом. Зві­сно, на осно­ві чин­но­го за­ко­ну і Ме­то­ди­ки.

Уря­до­ві тер­мі­ни: до 1 червня 2015 ро­ку про­ект Пер­спе­ктив­но­го пла­ну мав би бу­ти схва­ле­ний се­сі­є­ю­о­бла­сної ра­ди, а до то­го — по­пе­ре­дньо роз­гля­ну­тий і схва­ле­ний ро­бо­чо­ю­гру­по­юу Мін­ре­гіо­ні. І це пов’язу­ва­ло­ся з ви­ді­ле­н­ням обла­сті ко­штів із Дер­жав­но­го фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку. У цьо­му на­дзав­дан­ні від уря­ду не вра­ху­ва­ли одно­го: клю­чо­ва по­зи­ція у пе­ре­бі­гу про­це­су АТР в ре­гіо­нах — Пер­спе­ктив­ний план — не мо­же бу­ти які­сно і на­ле­жно ство­ре­но впро­довж кіль­кох ти­жнів! Адже в усіх ви­мі­рах про­це­су АТР в обла­сті по­зи­тив­них оці­нок все ще за­над­то ма­ло. І осо­бли­во у ви­мі­рах «усві­дом­ле­н­ня — не­ро­зу­мі­н­ня» та «під­трим­ка — про­ти­дія». Біль­ше то­го, не­ймо­вір­ний по­спіх ство­рив ре­аль­ну за­гро­зу, що уже в Пер­спе­ктив­но­му пла­ні в ба­га­тьох про­по­зи­ці­ях із ра­йо­нів мо­же бу­ти за­кла­де­но ви­хо­ло­ще­н­ня су­тно­сті ком­пле­ксно­го по­ня­т­тя «спро­мо­жна гро­ма­да», а за цим — і са­мої ідеї АТР: зі­тка­ти те­ри­то­рі­аль­но-вла­дну осно­ву кра­ї­ни зі справ­ді спро­мо­жних в еко­но­мі­чно­му, со­ці­аль­но­му, фі­нан­со­во-бю­дже­тно­му та роз­ви­тко­во­му від­но­ше­н­нях гро­мад. Ре­зуль­тат не за­ба­рив­ся: в се­ре­ди­ні трав­ня з ра­йо­нів на­ді­йшли про­по­зи­ції, які в су­мі ста­но­ви­ли 112 но­вих гро­мад на За­кар­пат­ті.

— Скіль­ки ж із них мо­гли ста­ти справ­ді жит­тє­спро­мо­жни­ми?

— У тім-то й річ! Спо­ча­тку лю­ди ро­би­ли все на свій роз­суд. Але уже че­рез ти­ждень, пі­сля роз’ясню­валь­ної ро­бо­ти Офі­су ре­форм, ця ци­фра впа­ла до 98. Па­ра­лель­но зу­си­л­ля­ми управ­лі­н­ня ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, ар­хі­те­кту­ри і мі­сто­бу­ду­ва­н­ня ОДА з ура­ху­ва­н­ням по­да­них про­по­зи­цій з ра­йо­нів бу­ло про­ве­де­но мо­де­лю­ва­н­ня спро­мо­жних гро­мад на те­ри­то­рії За­кар­па­т­тя стро­го згі­дно з кри­те­рі­я­ми чин­ної Ме­то­ди­ки уря­ду. Во­но да­ло зов­сім ін­ший ре­зуль­тат — 38 но­вих спро­мо­жних гро­мад на За­кар­пат­ті, що бу­ло тут же схва­ле­но у Мін­ре­гіо­ні.

Скли­ка­на на 28 трав­ня се­сія обла­сної ра­ди фор­маль­но ма­ла роз­гля­ну­ти про­ект Пер­спе­ктив­но­го пла­ну з кіль­кі­стю38 гро­мад. У цій скла­дній си­ту­а­ції обла­сні де­пу­та­ти і ке­рів­ни­цтво обл­ра­ди і ОДА ді­я­ли до­во­лі ви­ва­же­но й му­дро: не за­кри­ва­ю­чи се­сію обл­ра­ди, ви­рі­ши­ли взя­ти па­у­зу для кон­суль­та­цій­но-роз’ясню­валь­ної ро­бо­ти без­по­се­ре­дньо в усіх ра­йо­нах обла­сті, у т.ч. зу­си­л­ля­ми Офі­су ре­форм, асо­ці­а­цій ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, Гро­мад­ської ра­ди при ОДА, де­пу­та­тів усіх рів­нів та ро­бо­чої гру­пи.

— Цей роз­по­діл мі­сце­вих гро­мад «на 4» на мі­сцях не сприйня­ли «у шти­ки»?

— Збли­же­н­ня цифр 98 і 38 но­вих гро­мад як ком­про­міс між прин­ци­па­ми до­бро­віль­но­сті об’єд­на­н­ня і не­у­хиль­но­го до­три­ма­н­ня за­ко­ну й ме­то­ди­ки уже від­бу­ва­є­ться. Тим біль­ше, що За­кар­па­т­тя, як жо­ден ін­ший ре­гіон в Укра­ї­ні, має всі під­ста­ви для вра­ху­ва­н­ня існу­ю­чої спе­ци­фі­ки ру­сло­во-до­лин­но­го роз­та­шу­ва­н­ня по­се­лень, пе­ре­ва­жа­н­ня ве­ли­ких за на­се­ле­н­ням се­лищ і сіл, спів­ро­змір­них з ма­ли­ми мі­ста­ми, гір­сько­го ха­ра­кте­ру двох тре­тіх ра­йо­нів обла­сті, на­яв­ні­стю­те­ри­то­рій ком­па­ктно­го про­жи­ва­н­ня на­ціо­наль­них мен­шин і су­бе­тно­сів та ін. Це під­твер­див пі­сля низ­ки зу­стрі­чей під час по­їзд­ки За­кар­па­т­тям один з іде­о­ло­гів і спів­ав­то­рів за­ко­но­про­е­ктів та Ме­то­ди­ки фор­му­ва­н­ня спро­мо­жних гро­мад, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Ана­то­лій Ткачук. Го­лов­не, що АТР на­ре­шті пра­кти­чно роз­по­ча­лась на За­кар­пат­ті і актив­но три­ває по­при всі за­гро­зи й про­ти­дію.

ОЛЕГ ЛУКША

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.