У Кри­му зна­чно по­до­рож­ча­ла бу­ді­вель­на про­ду­кція

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Най­ближ­чим ча­сом Крим мо­же зі­ткну­ти­ся з де­фі­ци­том бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів. Про це за­явив са­мо­про­го­ло­ше­ний мі­ністр бу­дів­ни­цтва та ар­хі­те­кту­ри ане­ксо­ва­но­го пів­остро­ва Сер­гій Ко­но­нов. За йо­го сло­ва­ми, на да­ний мо­мент в Кри­му пра­цює 40 ве­ли­ких про­ми­сло­вих під­при­ємств бу­ді­вель­ної ін­ду­стрії. Про­те об­ся­ги ви­до­бу­тку та ви­го­тов­ле­н­ня бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів, ви­ро­бів і кон­стру­кцій не пов­ні­стю по­кри­ва­ють по­тре­би бу­ді­вель­но­го рин­ку ре­гіо­ну. «Сьо­го­дні існує ре­аль­на за­гро­за де­фі­ци­ту основ­них бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів: це­мен­ту, ще­бе­ню, пі­ску, ме­та­ло­про­ка­тів, пи­ло­ма­те­рі­а­лу та ін­ших. Осо­бли­во це акту­аль­но в ме­жах мас­шта­бно­го бу­дів­ни­цтва, яке ми за­пла­ну­ва­ли на на­сту­пний рік», — по­яснив він. Най­більш скла­дна ситуація скла­ла­ся з ви­до­бу­тком бу­ді­вель­но­го пі­ску. По­тре­би Кри­му мо­жна за­без­пе­чи­ти ли­ше за ра­ху­нок по­ста­вок з ін­ших ре­гіо­нів. За­зна­чи­мо, що 2014 ро­ку на пів­остро­ві бу­ло ви­до­бу­то два міль­йо­ни тонн ще­бе­ню, що на один міль­йон мен­ше, ніж по­трі­бно. Гра­вій біль­шо­сті крим­ських кар’єрів — ва­пня­ко­во­го по­хо­дже­н­ня і та­кож має ряд обме­жень для здій­сне­н­ня ро­біт. Крім то­го, в оку­по­ва­но­му Кри­му фі­ксу­ють істо­тне зро­ста­н­ня вар­то­сті бу­ді­вель­ної про­ду­кції.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.