НБУ дав бан­кам біль­ше ча­су на по­вер­не­н­ня кре­ди­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Кін­це­вий тер­мін по­вер­не­н­ня кре­ди­тів для під­трим­ки лі­кві­дно­сті під про­гра­ми фі­нан­со­во­го оздо­ров­ле­н­ня і кре­ди­тів для збе­ре­же­н­ня лі­кві­дно­сті банків — 10 червня 2020 ро­ку. Та­ке рі­ше­н­ня за­твер­див На­ціо­наль­ний банк По­ста­но­вою№363 «Про за­хо­ди що­до змі­ни умов ко­ри­сту­ва­н­ня кре­ди­та­ми для під­трим­ки лі­кві­дно­сті банків та опе­ра­ці­ям ре­по» від 9 червня. «По­вер­не­н­ня основ­но­го бор­гу за та­ки­ми кре­ди­та­ми здій­сню­є­ться рів­ни­ми ча­сти­на­ми про­тя­гом дру­го­го — п’ято­го ро­ків з пе­рі­о­ди­чні­стю­не рід­ше одно­го ра­зу на мі­сяць, із що­рі­чним по­вер­не­н­ням не мен­ше 25% основ­но­го бор­гу», — йде­ться в до­ку­мен­ті, який опри­лю­дне­но на сай­ті НБУ і який на­би­рає чин­но­сті з 11 червня. Згі­дно з ним, гра­фік по­вер­не­н­ня від­со­тків, на­ра­хо­ва­них за ко­ри­сту­ва­н­ня кре­ди­том, скла­да­є­ться бан­ком, від­не­се­ним до ка­те­го­рії про­блем­них, з ура­ху­ва­н­ням кін­це­во­го тер­мі­ну по­вер­не­н­ня кре­ди­ту, про­те всі бан­ки пла­тять від­со­тки що­мі­ся­ця. Роз­мір від­со­тко­вої став­ки ви­зна­ча­є­ться на рів­ні, що діє по ко­жно­му кре­ди­тно­му до­го­во­ру ста­ном на 9 червня 2015 ро­ку, го­во­ри­ться в по­ста­но­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.