МВФ на­дасть гро­ші на­віть у ра­зі про­ва­лу пе­ре­го­во­рів із кредиторами

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд про­дов­жить під­трим­ку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни на­віть у ра­зі про­ва­лу пе­ре­го­во­рів із при­ва­тни­ми кредиторами що­до ре­стру­кту­ри­за­ції ча­сти­ни дер­жбор­гу, але за умо­ви ви­ко­на­н­ня ін­ших зо­бов’язань, зокре­ма пе­ред са­мим МВФ. Про це по­ві­дом­ляє Bloomberg із по­си­ла­н­ням на за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра-роз­по­ря­дни­ка Фон­ду Де­ві­да Лі­пто­на. «Фонд має мо­жли­во­сті кре­ди­ту­ва­н­ня дер­жав-чле­нів, які ма­ють про­бле­ми з при­ва­тни­ми кредиторами, але при цьо­му ви­ко­ну­ють свої зо­бов’ яза­н­ня пе­ред на­ми, — ци­тує Лі­пто­на Bloomberg. — Так ми про­су­ва­є­мо­ся впе­ред». За да­ни­ми ін­форм­агент­ства, Лі­птон дав зро­зу­мі­ти, що Укра­ї­на змо­же отри­ма­ти кре­ди­тний транш від МВФ на­віть у ра­зі про­ва­лу пе­ре­го­во­рів із кредиторами. І та­ка по­зи­ція Фон­ду по­ясню­є­ться тим, що МВФ — вкрай ва­жли­ве дже­ре­ло фі­нан­су­ва­н­ня для кра­ї­ни, яка пе­ре­жи­ває збройний кон­флікт із про­ро­сій­ськи­ми бо­йо­ви­ка­ми на схо­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.