На­фто­га­зо­вий мо­но­по­ліст за­ку­по­вує про­грам­не за­без­пе­че­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» за­про­шує ком­па­нії взя­ти участь у від­кри­тих тор­гах на за­ку­пів­лю­лі­цен­зій/су­блі­цен­зій на пра­во ви­ко­ри­ста­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня ви­ро­бни­цтва кор­по­ра­ції Microsoft. Про це йде­ться у по­ві­дом­лен­ні НАКу. Як за­зна­ча­є­ться, очі­ку­ва­на вар­тість за­ку­пів­лі по­слуг ста­но­вить 15,75 міль­йо­на гри­вень. «Строк на­да­н­ня по­слуг — до 18 червня 2016 ро­ку. «На­фто­газ» має на­мір шля­хом про­ве­де­н­ня від­кри­тих тор­гів ви­зна­чи­ти під­ря­дни­ка, що на­да­ва­ти­ме які­сні по­слу­ги на най­більш кон­ку­рен­тних умо­вах», — ска­за­но в по­ві­дом­лен­ні. У ком­па­нії за­зна­чи­ли, що уча­сни­ки тор­гів по­вин­ні від­по­від­а­ти ква­лі­фі­ка­цій­ним кри­те­рі­ям, ма­ти про­фе­сій­не обла­дна­н­ня та ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу, пра­ців­ни­ків від­по­від­ної ква­лі­фі­ка­ції та до­ку­мен­таль­но під­твер­дже­ний до­свід ви­ко­на­н­ня ана­ло­гі­чних до­го­во­рів. Кін­це­вий строк по­да­н­ня про­по­зи­цій кон­кур­сних тор­гів — 10 ли­пня 2015 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.