Звіль­ни­ли ке­рів­ни­цтво «Хліб Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни звіль­ни­ло та при­пи­ни­ло пов­но­ва­же­н­ня чле­нів прав­лі­н­ня Дер­жав­ної акціо­нер­ної ком­па­нії «Хліб Укра­ї­ни». Від­по­від­ний на­каз №209 під­пи­са­но 3 червня, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба мі­ні­стер­ства. «Звіль­не­но го­ло­ву прав­лі­н­ня Сер­гія Дон­ко­ва та йо­го пер­шо­го за­сту­пни­ка Фе­до­ра Ви­со­цько­го», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. Ін­шим на­ка­зом пер­шим за­сту­пни­ком при­зна­че­но Ігоря Ко­бе­лю, на яко­го та­кож по­кла­де­но ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків го­ло­ви прав­лі­н­ня. Йо­го за­сту­пни­ком став Пе­тро Пан­чук. За­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Во­ло­ди­мир Ла­па по­ві­до­мив, що най­ближ­чим ча­сом бу­де ого­ло­ше­но конкурсний до­бір на по­са­ду го­ло­ви прав­лі­н­ня ДАК. «Зав­да­н­ня тим­ча­со­во­го ке­рів­ни­цтва — яко­мо­га швид­ше від­но­ви­ти ко­му­ні­ка­ці­ю­між ком­па­ні­є­ю­та мі­ні­стер­ством. Адже ДАК «Хліб Укра­ї­ни» фа­кти­чно ви­пав зі сфе­ри ко­ор­ди­на­ції ві­дом­ства», — ска­зав Ла­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.