Уго­ду про асо­ці­а­цію з ЄС ра­ти­фі­ку­ють до кін­ця 2015 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на має шан­си за­вер­ши­ти ра­ти­фі­ка­ці­ю­Уго­ди про асо­ці­а­ці­юз Єв­ро­со­ю­зом усі­ма кра­ї­на­ми до кін­ця по­то­чно­го ро­ку, під­кре­слив за­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Ва­ле­рій Чалий. «У нас є всі шан­си отри­ма­ти ра­ти­фі­ка­цію(Уго­ди про асо­ці­а­ці­юз ЄС. — Авт.) до кін­ця 2015 ро­ку... Все йде за опти­мі­сти­чним сце­на­рі­єм», — ска­зав він учо­ра. За да­ни­ми Ча­ло­го, на сьо­го­дні­шній день Уго­ду ра­ти­фі­ку­ва­ли 20 кра­їн, у чо­ти­рьох кра­ї­нах ра­ти­фі­ка­ція від­бу­ла­ся в одній із па­лат, ще в чо­ти­рьох кра­ї­нах ра­ти­фі­ка­ція го­ту­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.