Шко­ля­рі – на за­хи­сті дов­кі­л­ля

У Ки­є­ві на­го­ро­ди­ли пе­ре­мож­ців ІІ Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су «ЕКОклас»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День» Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Узо ні АТО в і йс ь ко в их ча­сто су­про­во­джу­ють так зва­ні бо­йо­ві по­бра­ти­ми. Ко­ти і со­ба­ки жи­вуть на ко­жно­му блок­по­сту, на ко­жній по­зи­ції та в ко­жно­му мі­сці дис­ло­ка­ції під­роз­ді­лів. Хло­пці жа­лі­ють тва­рин — прий ма ють їх до се­бе та ді­ля­ться про ві зі­єю. Але так ща­стить да­ле­ко не всім бра­там на­шим мен­шим. Вивезти із со­бою сол­да­ти мо жуть ли ше кіль­кох со­бак чи ко­тів. Ін­ші — за­ли­ша­ю­ться під об­стрі­ла­ми й про­дов­жу­ють ве­сти свій вла­сний бій за жи­т­тя.

По­ки­да­ю­чи свої бу­дин­ки в зо­ні про­ве­де­н­ня бо­йо­вих дій, го­спо­да­рі ча­сто за­ли­ша­ють на­при­зво­ля ще до маш ніх улю­блен­ців. Хтось не мо­же взя­ти тва­ри­ну з со­бою, бо сам не має де жи­ти, ін­ший — про­сто за­бу­ває про ще одно­го, хоч і ма ло го, але ва­жли­во­го чле­на ро­ди­ни.

«Тва­ри­ни — жи­ві істо­ти, а їх за­ли­ша­ють на­при­зво­ля­ще, — роз­по­від­ає го­ло­ва то­ва­ри­ства за­хис ту тва рин « За жит тя » Яна Ренк. — Ба­га­то лю­дей по­ки­да­ють сво­їх до­ма­шніх улю­блен­ців і ви­їжджа­ють. Ве­ли­ка кіль­кість тва рин за ги ну ла прос то від го ло ду. Якщо є мо­жли­вість вивезти тва­рин, во­лон­те­ри їх за­би­ра­ють і на­ма­га­ю­ться вла­шту­ва­ти в но­ві сім’ї. За­раз у во­лон­те­рів мен­ше мо­жли­во­сті для ви­во­зу тва­рин, оскіль­ки є пев­ні про­бле­ми на блок­по­стах. На­ша ор­га­ні­за­ція та­кож ча­сто пе­ре­дає ко­шти на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії та від­си­лає кор­ми».

Час­тко­вим або ма­со­вим ви­во­зом тва­рин із зо­ни АТО за­йма­ю­ться пред­став­ни­ки ба­га­тьох при­ро­до­охо­рон­них ор­га­ні­за­цій із рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни та окре­мі не­бай­ду­жі гро­ма­дя­ни. Ми­ну­ло­го мі­ся­ця во­лон­те­ри Хер­сон­ської ор­га ні за ції за хис ту без дом них тва рин «Шанс» Іри­на Ігна­тен­ко та Ан­ге­лі­на Риб­чен­ко ви­ве­зли з Пі­сків близь­ко 36 тва­рин. Во­лон­тер­ки звер­ну­ли ува­гу на про­бле­му тва­рин у зо­ні АТО ще з по­ча­тком вій­ни. Але пер­шу по­їзд­ку їм вда­ло­ся здій­сни­ти ли­ше місць то­му.

«Ми їха­ли ра­зом із мі­сце­ви­ми во­лон­те­ра­ми мі­кро­ав­то­бу­сом з при­че­пом, — роз­по­від­ає Іри­на. — Весь при­чеп був у на­шо­му роз­по­ря­джен­ні. Ми взя­ли з со­бою клі­тки для со­бак, пе­ре­но­ски для ко­тів фі ков­дри. Їха­ли в Пі­ски. Там вій­сько­ві на­ма­га­ли­ся са­мо­стій­но ря­ту­ва­ти тва­рин. Че­рез об­стрі­ли ба­га­то з них за­зна­ва­ли кон­ту­зії та глу­хли. Та­кі тва­ри­ни за­ли­ша­ю­ться без­за­хи­сни­ми, оскіль­ки во­ни не мо­жуть по­чу­ти об­стрі­лів. Це фа­кти­чно жи­ва мі­шень. Хло­пці ви­тя­гу­ва­ли їх з-під во­гню, хо­ва­ли в під­ва­лах. По­ра­не­них ко­тів і со­бак на­ма­га­ли­ся лі­ку­ва­ти, ро­би­ли пе­рев’яз­ки. Ми за­бра­ли всіх, ко­го мо­гли. На­зад до­їха­ли ду­же до­бре, в пов­но­му скла­ді. Що­прав­да, де­я­кі ко­ти до­ро­гою ви­бра­ли­ся з пе­ре­но­сок. Ко­ли ми під­ня­ли тент — во­ни мир­но під ним ле­жа­ли, але вті­ка­ти ні­хто не зби­рав­ся. Одна кі­шка до­ро­гою на­ро­ди­ла чо­ти­рьох ко­те­нят, от­же, в нас одра­зу по­пов­не­н­ня».

Во­лон­те­рам вда­ло­ся вивезти біль­ше ко­тів, ніж со­бак. Пе­ред­усім во­ни са­мі швид­ко хо­ва­ю­ться під час не­без­пе­ки, а по­дру­ге, — не та­кі го­ло­сні.

«Із со­ба­ка­ми окре­ма про­бле­ма, — роз­по­від­ає Іри­на. — По­ки ми до­їха­ли до Пі­сків, ба­га­тьох із них вже пе­ре­стрі­ля­ли. Річ у тім, що со­ба­ки ду­же го­ло­сні. Ко­ли роз­ві­дни­ки йшли на зав­да­н­ня, во­ни гав­ка­ли на них і ви­да­ва­ли, то­му хло­пці їх роз­стрі­лю­ва­ли. Та­кож за­стрі­лю­ва­ли тва­рин у важ­ко­му ста­ні, бо сол­да­ти не мо­гли їм до­по­мог­ти».

Се­ред по­ши­ре­них травм у тва­рин зо­ни АТО па­ні Іри­на на­зи­ває кон­ту­зії, опі­ки та оско­ло­чні ра­ни. «Тва­ри­ни із зо­ни АТО, які по­тра­пи­ли до нас, зде­біль­шо­го ма­ють опі­ки та дрі­бні оско­ло­чні ра­ни. Ко­жна кі­ше­чка ма­ла плям­ки, за­ма­за­ні йо­дом та ви­стри­же­ні. Це зна­чить — бу­ло по­ра­не­н­ня. Та­кож є про­бле­ми з глу­хи­ми тва­ри­на­ми. Во­ни по­чу­ва­ю­ться нор­маль­но, але як­би за­раз ми їх хо­ті­ли ви­пу­сти­ти, во­ни про­сто не ви­жи­ли б на сво­бо­ді, оскіль­ки не в змо­зі ні на що ре­а­гу­ва­ти, — роз­по­від­ає во­лон­тер­ка. — Ще про­бле­ма в то- му, що всі кі­шки, яких ми за­бра­ли, бу­ли ва­гі­тні. То­му пі­сля при­їзду ми ви­тра­ти­ли ду­же ба­га­то ко­штів на сте­ри­лі­за­цію. За­раз актив­но на­ма­га­є­мо­ся зна­йти тва­ри­нам но­ві до­мів­ки. Вже двоє ма­ють но­вих вла­сни­ків: пе­сик Сні­жок по­їхав у Хар­ків, Ру­да — до Ні­меч­чи­ни».

Ор­га­ні­за­ція «За жи­т­тя» та­кож за­йма­є­ться при­ла­шту­ва­н­ням у но­ві до­мів­ки ева­ку­йо­ва­них тва­рин. Яна Ренк за­зна­чає, що ко­ти та со­ба­ки із зо­ни АТО зна­хо­дять го­спо­да­рів швид­ше, ніж ін­ші.

«На тва­рин із зо­ни АТО ми отри­му­є­мо біль­ше від­гу­ків, ніж що­до зви­чай­них. До них за­раз ви­яв­ля­ють біль­ше жа­лю, то­му швид­ше вда­є­ться їх при­ла­шту­ва­ти», — під­су­мо­вує жін­ка.

Во­лон­те­ри за­кли­ка­ють жи­те­лів зо­ни АТО не за­ли­ша­ти улю­блен­ців на вір­ну смерть, а в ра­зі не­об­хі­дно­сті ева­ку­а­ції звер­та­ти­ся до про­філь­них ор­га­ні­за­цій. Тва­ри­ни — жи­ві істо­ти. І вій­на для них — не менш не­без­пе­чна, ніж для лю­дей.

До про ек ту до лу чи ли ся 700 ти­сяч лю­дей із усіх ре­гіо нів кра ї ни. Ор­га ні за то ри отри­ма­ли 470 за­явок від ді­тей ві ком від 6 до 17 ро ків та їхніх пе да го гів. Гас ло кон кур - су — « Твій пер ший до рос лий про ект » , ро бо ти учас ни ків при - свя че ні за хис ту до вкіл ля. Пе ре - мож ців ви зна ча ли у трьох но мі - на ці ях: « ЕКОди зайн » , « ЕКОін - но ва ція » і « ЕКОкре а тив » . Ор­га - ні за тор кон кур су — тор го ва ме - ре­жа «Фок­строт», про­ект під­три­ма­ли Ін­сти­тут ін­но­ва­цій­них те­хно ло гій і Мі ніс тер ст во осві ти і на­у­ки Укра­ї­ни.

«Пла­стик та па­пір — дже­ре­ло на тхнен ня » — так на зи ва єть ся про ект ви хо ван ців гур т ка « Юні рос лин ни ки » з се ла Дуб ри ни чі За кар па­тсь кої об лас ті, який по - сів пер ше міс це у но мі на ції « ЕКОди зайн » . Ді ти об лад на ли ку­то­чок для зби­ра­н­ня ви­ко­ри­ста­но­го па­пе­ру та по­ро­жніх пла­сти­ко­вих пля­шок. Та­кож ви­хо­ван­ці гур т ка сор ту ва ли та пе ре роб лю - ва­ли від­хо­ди, зав­дя­ки чо­му смі­т­тя от ри ма ло дру ге жит тя. Так, шко ля рі роз ро би ли ди зайн вер - ти каль них три по вер хо вих гря - док із плас ти ко вих пля шок, які мо­жна вста­но­ви­ти на під­ві­кон­ні. Крім цьо­го, ді­ти ство­ри­ли із пля­шок те­пли­чки для ро­слин, щой­но ви сад же них у ґрунт. Та кож юні рос лин ни ки вчи ли меш кан - ців сво­го се­ла ро­би­ти з ма­ку­ла­ту­ри де­ко­ра­тив­ні ре­чі.

Се ред при зе рів — шко ля рі з мі­ста Ра­до­ми­шля Жи­то­мир­ської обла­сті, які ство­ри­ли кра­си­вий і ко рис ний сен сор ний сад. Учні Ра до мишль сь кої за галь но ос віт - ньої шко ли № 3 зро би ли « зе ле - ний » клас для на вчан ня під від­кри тим не бом та об лаш ту ва ли сад, ро­сли­ни в яко­му на­си­чу­ють цей клас при­єм­ни­ми аро­ма­та­ми. Як по­ві­дом­ля­ють на сай­ті ор­га­ні­за то рів про ек ту « ЕКОклас » , шко ля рі з пе да го га ми ви са ди ли де­ре­ва, ку­щі й лі­кар­ські тра­ви, з яких ро­би­ти­муть ку­лі­нар­ні при­пра­ви та фі­то­чаї.

Ви ко ри стан ня аль тер на тив - но­го па­ли­ва впро­ва­джу­ють і про­па­гу­ють чле­ни еко­ло­гі­чної ди­тя­чої ор га ні за ції « Зе ле ний го мін » Ма­йо­рів­ської шко­ли, що на Ми­ко­ла­їв­щи­ні, які та­кож ста­ли пе­ре мож ця ми « ЕКОкла су » . Шко - ля­рі спів­пра­цю­ють із мі­сце­ви­ми фер ме ра ми та про во дять ін фор - ма­цій­ну ро­бо­ту се­ред жи­те­лів. У ре зуль та ті на опа лю валь ний се - зон 2014—2015 ро­ків ді­ти за­го­то­ви ли для рід ної шко ли 55 тонн аль тер на тив но го па ли ва, а са ме від хо дів на сін ня, і за оща ди ли близь­ко 15 тонн ву­гі­л­ля.

Та кож учас ни ки кон кур су при­бра­ли 25 ти­сяч ге­кта­рів те­ри­то­рії, ви­са­ди­ли 112 ти­сяч де­рев, за­кла­ли 58 пар­ків, обла­шту­ва­ли 15 ко ло дя зів, пе ре да ли на пе ре - роб­ку май­же три тон­ни скло­та­ри і зі бра ли 41 тон ну ма ку ла ту ри. Шко­ля­рі-пе­ре­мож­ці як від­зна­ку отри­ма­ли ві­зит до Ки­є­ва на фі­нал «ЕКОкла­су» і по­да­рун­ки від тор­го­вої ме­ре­жі «Фок­строт» та пар­тне­рів про­е­кту.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ВИВЕЗТИ ІЗ СО­БОЮ СОЛ­ДА­ТИ МО­ЖУТЬ ЛИ­ШЕ КІЛЬ­КОХ СО­БАК ЧИ КО­ТІВ. ІН­ШІ — ЗА­ЛИ­ША­Ю­ТЬСЯ ПІД ОБ­СТРІ­ЛА­МИ ТА ПРО­ДОВ­ЖУ­ЮТЬ ВЕ­СТИ ВЛА­СНИЙ БІЙ ЗА ЖИ­Т­ТЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.