Вря­ту­ва­ти зе­ле­ні зо­ни... грив­нею

У пар­ла­мен­ті за­ре­є­стро­ва­но про­ект, який за­бо­ро­няє ви­руб­ку де­рев без гро­шо­вої ком­пен­са­ції. Про­го­ло­су­ють?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Бі­ля пар­ку «Крі­сте­ро­ва гір­ка» зво­ди­ться жи­тло­вий ком­плекс «Пар­ко­ве мі­сте­чко». Усе б ні­чо­го, але мі­сце­ві ме­шкан­ці остан­нім ча­сом скар­жа­ться, що вхід до пар­ку пе­ре­кри­тий. Але ж парк — це мі­сце гро­мад­сько­го від­по­чин­ку, і до­сить цін­не. На те­ри­то­рії ме­шка­ють ле­бе­ді та ди­кі ка­чки, кіль­ка ви­дів тва­рин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни, ро­стуть 150-рі­чні ка­шта­ни та 400-лі­тній дуб. Кра­са не­ймо­вір­на, на ща­стя, не по­ні­ве­че­на бу­ді­вель­ни­ми кра­на­ми та буль­до­зе­ра­ми. Однак обме­же­на для спо­гля­да­н­ня.

Та у по­рів­нян­ні із тим, ко­ли скве­ри чи пар­ки про­сто зни­щу­ю­ться під ко­рінь, «Крі­сте­ро­ва гір­ка» у зна­чно кра­що­му ста­но­ви­щі, хо­ча й ри­зи­ко­во­му. Остан­ній сто­ли­чний кон­флікт між мі­сце­вою гро­ма­дою та за­бу­дов­ни­ком на Осо­кор­ках до­вів, що всьо­му є ме­жа. Що­би убез­пе­чи­ти мі­сто від не­за­кон­ної ви­руб­ки зе­ле­них на­са­джень, гру­па нар­де­пів з іні­ці­а­ти­ви гро­мад­сько­го ді­я­ча, а ни­ні й де­пу­та­та пар­ла­мен­ту Ігоря Лу­цен­ка пі­дго­ту­ва­ли за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до не­д­опу­ще­н­ня без­під­став­но­го ви­да­ле­н­ня зе­ле­них на­са­джень».

«ШТРА­ФИ ЗА НЕ­ЗА­КОН­НУ ВИ­РУБ­КУ ЗРО­СТУТЬ У 300 РА­ЗІВ»

Як по­яснює Ігор Лу­цен­ко, ідея про­ста: перш, ніж бра­ти­ся за бу­дів­ни­цтво та руб­ку де­рев, за­бу­дов­ник має від­шко­ду­ва­ти мі­сту від­нов­ну вар­тість зе­ле­них на­са­джень. Бо за­раз пра­ви­ла гри ді­ють на ру­ку її не­че­сним уча­сни­кам.

«За за­ко­ном, що був ухва­ле­ний ще за Яну­ко­ви­ча, ком­пен­са­ція за зни­ще­ні зе­ле­ні на­са­дже­н­ня на­сту­пає то­ді, ко­ли зда­є­ться об’єкт в екс­плу­а­та­цію. Те­о­ре­ти­чно, ти мо­жеш взя­ти ді­лян­ку з пра­дав­нім лі­сом, зне­сти йо­го, за­бу­ду­ва­ти — і все, мі­сто не отри­має за це ні ко­пій­ки. Є за­бу­дов­ни­ки, які вза­га­лі бу­ду­ють без до­ку­мен­тів і пі­сля зда­чі об’єкту ні­чо­го не ком­пен­су­ють, — по­яснює Ігор Лу­цен­ко. — В остан­ні ро­ки до­хо­ди мі­ста за ком­пен­са­цію зе­ле­них на­са­джень ско­ро­ти­ли­ся у три ра­зи. Бо це пе­ре­кла­да­є­ться на ко­лись, бу­ду­ють, а по­тім, як ви­йде. По­тен­цій­но цей за­ко­но­про­ект мо­же слу­гу­ва­ти ме­ха­ні­змом за­бо­ро­ни зне­се­н­ня зе­ле­них на­са­джень. Якщо зро­би­ти біль­шу оцін­ку вар­то­сті де­рев, то бу­де де­ко­му не­ви­гі­дно зно­си­ти ці зе­ле­ні на­са­дже­н­ня. Тоб­то за­бо­ро­ни­мо ви­руб­ку грив­нею».

Еко­ло­ги та чи­нов­ни­ки та­ку ідею під­три­му­ють. А за­сту­пник ген­ди­ре­кто­ра КП «Ки­їв­зе­лен­буд» Ігор Чабан за­явив, що є вже про­ект, за яким штра­фи за не­за­кон­ну ви­руб­ку де­рев зро­стуть у 300 ра­зів. Але це ще про­ект, і ще без фі­нан­су­ва­н­ня.

Є чи­ма­ло за­ува­жень від еко­ло­гів на адре­су чи­нов­ни­ків, що ча­сто без­ді­яль­ні, на звер­не­н­ня над­си­ла­ють від­пи­ски, а в ра­зі чо­го по­ясню­ють свою не­спро­мо­жність щось зро­би­ти, бо то ма­ли ви­ко­на­ти їхні по­пе­ре­дни­ки. До ре­чі, ни­ні в КМДА на­віть не зна­ють, яка пло­ща зе­ле­них зон має при­па­да­ти на одно­го ки­я­ни­на. Нор­ма­тив — 25 ква­дра­тних ме­трів, 2005 ро­ку бу­ла від­по від на ін вен та­ри за­ція, за якою та­ка пло­ща ста­но­ви­ла 16 ква­дра­тних ме­трів. Але за остан­ній час зни­кло, пев­но, біль­ше скве­рів та пар­ків, ніж з’яви­ло­ся но­вих. При то­му, що рі­ше­н­ня про збіль­ше­н­ня у Ки­є­ві об’єктів при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду існу­ють ро­ка­ми.

За­сту­пник ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни Оле­ксій Ва­си­люк на­во­дить кіль­ка при­кла­дів, ко­ли ки­їв­ська вла­да не ви­ко­на­ла сво­їх зо­бов’язань. «Де­сять ро­ків то­му в Ки­є­ві утво­ри­ли ре­гіо­наль­ний ланд­ша­фтний парк «Дні­пров­ські остро­ви». Це 36 окре­мих гео­гра­фі­чних об’єктів, є рі­ше­н­ня, що ДКП «Пле­со» має утво­ри­ти цей парк. Але всі ка­жуть, що це ж по­пе­ре­дні ке­рів­ни­ки ухва­лю­ва­ли та­ке рі­ше­н­ня, а ми тут ні до чо го. Є пов не іг но ру ван ня то го, що 1994 ро­ку бу­ло рі­ше­н­ня про ре­зер­ву­ва­н­ня цін­них те­ри­то­рій для подаль­шо­го за­по­віда­н­ня. На­при­клад, парк Дру­жби на­ро­дів та Тру­ха­нів острів до­сі не ста­ли за­по­від­ни­ми об’єкта­ми. Скан­даль­ний об’єкт «Жу­ків острів», 2007 ро­ку бу­ло рі­ше­н­ня, що пло ща за по­від­ни ка вста нов лю­єть ся, але удев’яте­ро мен­шою. А ре­шту ці­єї те­ри­то­рії роз­да­ли під за­бу­до­ву. Однак ці рі- ше­н­ня ще не ви­ко­на­ні, чо­му б їх не ска­су­ва­ти, бо якщо три ро­ки ді­лян­ки не осво­ю­ю­ться, Ки­їв­ра­да має пра­во на їхнє ска­су­ва­н­ня. Цьо­го не ро­блять, бо хо­чуть розда­ти їх ко­мусь ін­шо­му», — роз­по­від­ає Оле­ксій Ва­си­люк.

ДНІ­ПРОВ­СЬКІ ОСТРО­ВИ — У ПРО­Е­КТІ...

По при це, по ява но вих зе ле них зон — за­раз улю­бле­на те­ма біль­шо­сті ки­їв­ських чи­нов­ни­ків. Так, за­сту­пник на­чаль­ни­ка Управ­лі­н­ня еко­ло­гії й охо­ро­ни при­ро­дних ре­сур­сів КМДА Оле­ксій Ко­роль на за­кид еко­ло­га за­пев­нив, є чу­до­ва про­гра­ма «Ки­їв­ські пар­ки», за якою до кін­ця ро­ку ма­ють за­жи­ти но­вим жи­т­тям 50 зе­ле­них об’єктів та з’яви­ти­ся ціл­ком но­ві. Що­до «Дні­пров­ських остро­вів», то та­кий про­ект ще у роз­роб­ці (де­сять ро­ків на до­ку­мен­ти — якось за­ба­га­то, по­годь­тесь). Що­до Тру­ха­но­во­го остро­ва — на йо­го за­по­віда­н­ня ко­шти не над­хо­ди­ли, за сло­ва­ми Ко­ро­ля, мі­ський го­ло­ва три­має це пи­та­н­ня на кон­тро­лі. Однак сто­ли­чні де­пу­та­ти не ма­ють пов­но­ва­жень кло­по­та­ти про ство­ре­н­ня но­вих об’єктів при­ро­дно­го-за­по­від­но­го фон­ду, це — пре­ро­га­ти­ва Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії й при­ро­дних ре­сур­сів.

Ось так лег­ко зна­хо­дя­ться по­ясне­н­ня на будь-які про­бле­ми, озву­че­ні еко­ло­га­ми. Та, пев­но, че­рез си­лу бу­дуть го­ло­су­ва­ти де­пу­та­ти за за­ко­но­про­ект про обме­же­н­ня ви­руб­ки зе­ле­них на­са­джень, бо ва­жли­вий за­кон для сто­ли­ці су­пе­ре­чить ін­те­ре­сам бу­ді­вель­них ло­бі­стів.

Та по­ки що сто­ли­чна вла­да пе­ре­йма­є­ться ін­шим — яки­ми де­ре­ва­ми за­мі­ни­ти то­по­лі...Так, ки­ян про­сять про­го­ло­су­ва­ти на сай­ті КМДА, чи зго­дні во­ни з про­по­зи­ці­єю за­мі­ни­ти то­по­лі, на які са­ме де­ре­ва і чи зго­дні гро­ма­дя­ни до­лу­чи­ти­ся до ма­со­вої то­ло­ки. Як усе ге­ні­аль­но і про­сто. Про­те мі­стя­ни ще пам’ята­ють іні­ці­а­ти­ву екс-ме­ра Олександра По­по­ва ви­са­ди­ти у Ки­є­ві міль­йон тро­янд, яких удень з во­гнем не зна­йти, і за­мі­ни­ти бі­лі ка­шта­ни на чер­во­ні чи ро­же­ві, при­ку­пле­ні за за­ви­ще­ни­ми ці­на­ми. Не об­пе­кти­ся б зно­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.