На­ха­бний бла­го­устрій

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У Хер­со­ні дис­ку­ту­ють що­до за­бу­до­ви на­бе­ре­жної Дні­пра

На при кін ці трав ня в міс ті роз го рів ся скан дал що до до ціль нос ті і за кон нос ті зве ден ня чер го во го ка фе на на­бе­ре­жній про­спе­кту Уша­ко­ва. Лю­ди, які на­зи­ва­ють се­бе гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми, звер­ну­ли­ся до жур­на­лі­стів, мі­ської вла­ди і на­віть до про­ку­ра­ту­ри з про­хан ням ро зі бра ти ся в пра во мір - нос ті дій за бу дов ни ка. Їх обу ри - ло, що від по ві даль ні осо би на бу­дмай­дан­чи­ку не мо­гли на­да­ти до ку мен тів, які до зво ля ють їм зво­ди­ти ка­фе.

Пі сля кіль кох днів шу му в мі­сце­вій пре­сі й по­ка­зо­вих ви­їздів чи нов ни ків на на бе реж ну місь кий го ло ва Во ло ди мир Ми - ко ла єн ко ви дав роз по ряд жен ня про зу­пи­не­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт і де мон таж зве де них кон ст рук - цій. Вла да за про по ну ва ла гро - мад­сько­сті взя­ти участь у ви­зна­чен ні но во го про ек ту бла го ус т - рою на на бе реж ній на кон кур с - ній осно ві. Але за сі дан ня де пу - та­тсь кої ко мі сії з пи тань ко му - наль ної влас нос ті бу ло біль ше схо же на гро мадсь кі слу хан ня, під час про­ве­де­н­ня яких бу­ло не - зро­зумі­ло, хто має пра­во го­ло­су­ва­ти за той чи ін­ший про­ект за­бу­до ви. Зреш тою, « кон курс » від - був­ся. Пе­ре­міг та­кий са­мий про­ект, тіль ки з ін шим пріз ви щем від­по­від­аль­но­го під­при­єм­ця.

Дня­ми за­бу­до­ва від­но­ви­ла­ся. А з нею і обу­ре­н­ня де­яких акти­віс тів. На їх ню дум ку, кон курс від був ся не чес но, а по тріб ні лю - ди про­сто «по­рі­ша­ли» це пи­та­н­ня че рез місь ко го го ло ву і йо го пер­шо­го за­сту­пни­ка. Бу­дів­ни­цтво на на бе реж ній ба га то хто не - гла­сно пов’язує з де­пу­та­том мі­ської ра­ди і під­при­єм­цем Ві­кто­ром Шев­чу­ком, однак юри­ди­чно про­слід ку ва ти йо го вплив склад но. А сам він за­пе­ре­чує свою при­че­тність.

По су­ті, зве­де­н­ня на то­му мі­сці стиль­но­го ка­фе з хо­ро­шим ме­ню і при­ві­тним пер­со­на­лом — не зай ве, ад же та ко го на на бе реж - ній не має. Однак ба га тьох обу - рює спо­сіб, у який ви­зна­ча­ли за­бу дов ни ка і сам про ект, який, схо же, вті лить ся у чер го ву « на - ли­вай­ку» під бре­зен­то­вою па­ла­ткою, яка з лі­тньої мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на все­се­зон­ну.

«Пі­сля звер­не­н­ня хер­сон­ців я на ка зав при пи ни ти будь- яке бу - дів ниц т во на бе ре зі Дніп ра. Всі не­за­кон­ні спо­ру­ди бу­ли де­мон­то­ва­ні, ми з гро­мад­ські­стю ви­йшли на мі­сце і ви­рі­ши­ли, що про­ве­де­мо від­кри­те за­сі­да­н­ня про­філь­ної де пу та­тсь кої ко мі сії, в яко му змо жуть взя ти участь усі не бай - ду жі хер сон ці, — ко мен тує « Дню » місь кий го ло ва Хер со на Во ло ди мир Ми ко ла єн ко. — У всіх під­при­єм­ців мі­ста бу­ло біль­ше тиж ня, щоб на да ти свої про - по­зи­ції що­до цьо­го об’єкту. Для зру­чно­сті акти­ві­стів та не­бай­ду - жих чле нів гро ма ди ми на да ли ве ли кий зал місь кої ра ди. Біль - шість при сут ніх під три ма ла лот №2. Пі­сля цьо­го ви­ко­нав­чі ор­га­ни мі­ської ра­ди ви­да­ли до­звіл на вста нов лен ня на цей се зон літ - ньо­го май­дан­чи­ка під кон­кре­тні умо­ви бла­го­устрою мі­ської на­бе­ре­жної. Дня­ми до ме­не при­хо­ди­ли жур­на­лі­сти, щоб озна­йо­ми­ти­ся з про­е­ктом май­дан­чи­ка і бла­го ус т рою. Я на дав їм ко пії всіх цих до­ку­мен­тів».

Та не всім ситуація ви­да­є­ться та­кою про­зо­рою. На дум­ку ке­рів­ни ка ту ри­стич но- ін фор ма цій но - го цен т ру « Хер­сON » Пав ла Бі - ле­цько­го, ця зо­на на­бе­ре­жної ви­кли кає ба га то за пи тань що до її бла­го­устрою. «Я про­ти ви­ді­ле­н­ня там зем лі. Ду же ба га то пи тань, які тре­ба ви­рі­ши­ти з пор­том, ме­та­ло­бру­хтом, го­те­лем «Фре­гат», ях та ми, перш ніж там бу ду ва ти щось хо­ро­ше, — на­го­ло­шує Пав­ло. — Всі го во рять про літ ній май­дан­чик. А як на ме­не, все, що по­ка­зу­ва­ли на пре­зен­та­ції, одна­ко ве. Ви бра ти не має з чо го. Якщо там зно­ву бу­де «ген­де­лик», я бу ду пер шим, хто ви ма га ти ме зне сти йо го. Якщо щось на зра - зок се­зон­ної те­ра­си — не­хай. Але бі­сить, що пи­та­н­ня ви­рі­шу­є­ться в ре­жи­мі «ту­пий спе­ктакль» і без за­лу­че­н­ня фа­хів ців».

Хер сонсь кий ар хі тек тор Ми - хай ло Вус тянсь кий вва жає, що для ці­єї при ваб ли вої те ри то рії має ді­я­ти прин­цип — «ма­кси­мум без­ко­штов­них пу­блі­чних зон для від­по­чин­ку та мі­ні­мум ко­мер­цій­них об’ єк тів » . « На бе реж на про - ек ту ва лась як гро мадсь кий пуб - лі­чний про­стір і має та­кою за­ли­ши ти ся, — за зна чає ар хі тек - тор. — Га­даю, один-два не­ве­ли­кі літ ні май дан чи ки бу ло б до стат - ньо. І то за умо­ви екс­клю­зив­но­сті їх ес те тич но го та ар хі тек тур - но го ви гля ду. А для цьо го не об - хід но бу ло б про вес ти кон курс. Але кон­курс має бу­ти не ін­ве­сти­цій­ним, який спро­бу­ва­ли про­ве­сти, а ар­хі­те­ктур­ним. І не на лі­тній май­дан­чик, а на на­бе­ре­жну в ці ло му, включ но з те ри то рі­єю «Фре­га­ту» та про­сто­ру бі­ля мі­ськво­до­ка­на­лу... Спо­ча­тку му­сить бу ти узгод же на кон цеп ція роз - ви­тку, а вже по­тім — ко­мер­цій­на скла­до­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.