Ві­дро­ди­мо Ма­лу опе­ру – мрію Єв­ге­нії Мі­ро­шни­чен­ко

12 червня, у день на­ро­дже­н­ня ле­ген­дар­ної спів­а­чки, у Ки­є­ві від­бу­де­ться бла­го­дій­ний ве­чір

Den (Ukrainian) - - Культура - Ла­ри­са ТА­РА­СЕН­КО

Ма­ла опе­ра сум­ною при­ма­рою кіль­ка ро­ків блу­кає за­не­дба­ни­ми за­ла­ми ста­ро­вин­ної бу­дів­лі ко­ли­шньо­го Лук’янів­сько­го на­ро­дно­го до­му, а в ра­дян­ські ча­си — Клу­бу трам­вай­ни­ків. На­га­да­є­мо, ще за жи­т­тя сла­ве­тної укра їнсь кої спі вач ки Єв­ге нії Мі рош - ни­чен­ко (1931—2009) цю бу­дів­лю ( вул. Дег тя рівсь ка, 7) бу ло від да но під ство­ре­н­ня Ма­ло­го опер­но­го те­а­тру, про який так мрі­я­ла Єв­ге­нія Се­ме­нів­на, та не ви­ста­чи­ло їй жи­т­тя... Про­бле­ми із зе­мель­ною орен­дою, брак кош тів, бай ду жість від по ві - даль­ної за це но­мен­кла­ту­ри — ось ті галь­ма, які зу­пи­ни­ли хо­ро­шу і ва­жли­ву спра­ву. Сум­но при­га­да­ти, але у від­чаї, що мо­ре обі­ця­нок не про­ли­ло­ся жо­дною кра­пли­ною справ, Єв­ге­нія Се­ме­нів­на ла­дна бу­ла да­ти те­а­тро­ві ім’я ті­єї лю­ди­ни, яка б ре­аль­но до­по­мо­гла у йо­го ство­рен­ні.

«Ми по­ми­ра­є­мо не від хво­роб, а від образ», — це сло­ва при­ма­дон­ни не за дов го до смер ті. Ой, як важ ко йти з жит тя пра цез дат ній лю ди ні, не за вер шив ши го лов ної спра ви... Але на дія ги не остан ньою. Іні ці а - тив ні ен ту зі ас ти не по ли ша ють спроб ре­а­ні­му­ва­ти про­ект, який міг би роз­ши­ри­ти сто­ли­чний куль­тур - ний про­стір, дав­ши і гля­да­чам, і ар- ти­стам ще один ми­сте­цький май­дан­чик, на яко­му б з’яв­ля­ли­ся но­ві по­ста­нов­ки, спа­ла­ху­ва­ли но­ві зір­ки...

У за­лі пре­кра­сна аку­сти­ка, і 12 червня, у 84-й день на­ро­дже­н­ня Є. С. Мі­ро­шни­чен­ко, мо­жна бу­де в цьо­му пе­ре­ко­на­ти­ся, хо­ча і до­ве­де­ться «оці­ню­ва­ти» її се­ред обі­дра­них до це­гли стін. Ор­га­ні­за­то­ри бла­го­дій­ної акції — кон­цер­ту Ave Divina! на ві­дро­дже­н­ня Ма­лої опе­ри, іні­ці­а­то­ром якої ви­сту­пи­ли за­ві­ду­вач від­ді­лу ми­сте­цтва Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Ки­є­ва Лю­бов Ба­га­лій та ху­до­жній ке­рів­ник ан­сам­блю со­лі­стів «Бла­го­вість» Те­тя­на Ку­ма­нов­ська, — ви­рі­ши­ли не бу­ду­ва­ти «по­тьом­кін­ських сіл», а по­ка­жуть бу­дів­лю та­кою, якою во­на є за­раз. Но­ви­ми бу­дуть хі­ба що стіль­ці, на при­дба­н­ня яких за­ро­би­ли під час по­пе­ре­дньої акції у бе­ре­зні, ко­ли за­ра­ди ко­штів на ре­монт і обла­шту­ва­н­ня бу­дів­лі тут спів­ав хор «Хре­ща­тик».

Єди­ною при­кра­сою бу­де му­зи­ка у ви­ко­нан­ні чу­до­вих ар­ти­стів. Про­гра­ма, крім опер­них арій і пі­сень у ви­ко­нан­ні уче­ниць Єв­ге­нії Мі­ро­шни­чен­ко — Ольги На­гор­ної, Ка­те­ри­ни Стра­щен­ко, Окса­ни Те­ре­щен­ко, Та­ма­ри Хо­да­ко­вої, На­та­лії Ше­ле­пни­цької, Іло­ни Во­ло­щук, вклю­ча­ти­ме фра­гмен­ти з ма­ло­ві­до­мих опер: «Ал­кід» Бор­тнян­сько­го та «На ру­сал­чин Ве­лик­день» Ле­он­то­ви­ча. Пер­ший про­лу­нає в су­про­во­ді струн­но­го квар­те­ту «Мі­ра» у ви­ко­нан­ні со­пра­но Оле­ни Ку­ма­нов­ської; для ви­ко­на­н­ня дру­го­го за­про­ше­но ан­самбль «Бла­го­вість» і На­ціо­наль­ний естра­дно-сим­фо­ні­чний ор­кестр під ке­ру­ва­н­ням Миколи Ли­сен­ка. До ре­чі, пра­прав­нук і пря­мий тез­ка ви­да­тно­го укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра від­гу­кнув­ся на цю во­лон­тер­ську про­по­зи­цію ще і з осо­би­стих чи то ро­до­від­них мір­ку­вань: у сті­нах На­ро­дно­го до­му ко­лись да­вав кон­цер­ти йо­го услав­ле­ний дід, а по­тім він сам ра­зом із ба­тьком — хор­мей­сте­ром Ві­та­лі­єм Ро­ма­но­ви­чем, пра­цю­вав тут у клу­бно­му хо­рі. Тож сті­ни хоч і за­не­дба­ні, та не чу­жі.

За­ро­бле­ні ко­шти пі­дуть на на­галь­ні по­тре­би ста­ро­вин­ної бу­дів­лі, пер­ша з яких — це ре­монт зі­псо­ва­но­го да­ху. Честь і хва­ла ди­ре­кто­ру те­а­тру, який до­сі існує ли­ше но­мі­наль­но, Ру­сла­ну Бі­ле­цько­му, він ко­жну ко­пій­ку вкла­дає то в ко­сме­ти­чний ре­монт гри­ме­рок, то для за­ла­ту­ва­н­ня ді­рок, не по­ли­ша­ю­чи на­дії на ві­дро­дже­н­ня про­е­кту, що ста­не справ­жнім пам’ятни­ком ве­ли­кій спів­а­чці, актри­сі, пе­да­го­гу, укра­їн­сько­му со­ло­вей­ку Єв­ге­нії Се­ме­нів­ні Мі­ро­шни­чен­ко.

ФОТО З АР­ХІ­ВУ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ ОПЕ­РИ УКРА­Ї­НИ

ЄВ­ГЕ­НІЯ МІ­РО­ШНИ­ЧЕН­КО У СВО­ЇЙ КОРОННІ ПАР­ТІЇ — ЛЮЧІЇ (В ОПЕРІ «ЛЮЧІЯ ДІ ЛАММЕРМУР» Г. ДО­НІ­ЦЕТ­ТІ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.