Iсто­ри­чно-му­зи­чний пер­фор­манс

У Льво­ві пред­ста­ви­ли прем’єру «Ре­мі­ні­сцен­ції.UA»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Це про­ект ба­ле­ту Іри­ни Ма­зур «Жи­т­тя». Прем’єра від­бу­ла­ся на сце­ні Львів­ської опе­ри, зі­бра­ла ан­шлаг. Твор­ці «Ре­мі­ні­сцен­ції.UA» зна­йшли но­ву ми­сте­цьку мо­ву, якою впро­довж двох го­дин роз­по­ві­ли про кіль­ка­со­тлі­тню істо­рію ни­ще­н­ня укра­їн­ської ін­те­лі­ген­ції і то­таль­ної ру­си­фі­ка­ції Укра­ї­ни, осо­бли­во — у ХХ сто­літ­ті. Сце­ні­чне дій­ство роз­кри­ло пе­ред гля­да­ча­ми ма­ло­ві­до­мі, ча­сто мо­то­ро­шні фа­кти і сто­рін­ки істо­рії та куль­ту­ри на­шої кра­ї­ни. Пер­фор­манс — це де­сять но­вел, пер­со­наль­них істо­рій, які роз­кри­ва­ють скла­дну те­му, за­ли­ша­ю­чи пра­во ро­би­ти ви­снов­ки гля­да­чам. «Ре­мі­ні­сцен­ції.UA» — про вій­ну, страх, ре­пре­сії, смерть «и дру­гие по­дар­ки рус­ско­го ми­ра». Та­кож — про ві­ру, жи­т­тя, ко­ха­н­ня, на­дію та бо­роть­бу за Укра­ї­ну!

«Ре­мі­ні­сцен­ції.UA» — це мікс рі­зних жан­рів: хо­ре­о­гра­фії, пла­сти­ки, му­зи­ки, пі­сні, по­е­зії, ві­део­ін­ста­ля­ції... Ав­тор ідеї та ре­жи­сер, ке­рів­ник ба­ле­ту «Жи­т­тя» Іри­на Ма­зур. Вті­ли­ли про­ект три де­ся­тки уча­сни­ків, і це ар­ти­сти ба­ле­ту «Жи­т­тя» та спів­а­ки Руслана Ли­жи­чко, На­зар Сав­ко, Оле­ся Ки­ри­чук, Іри­на До­ля, Лі­ля Вав­рін, а та­кож — му­зи­кан­ти-ін­стру­мен­та­лі­сти, зокре­ма лір­ни­ки та ко­бза­рі.

— Упро­довж сто­літь укра­їн­ську істо­рію фаль­шу­ва­ли і пе­ре­брі­ху­ва­ли, а успі­хи та здо­бу­тки укра­їн­ців при­вла­сню­ва­ли або при­хо­ву­ва­ли, — під­кре­слює Іри­на МА­ЗУР. — Від­так не тіль­ки світ, а й не одне по­ко­лі­н­ня укра­їн­ців не зна­ли і до­сі не зна­ють сво­їх ви­да­тних по­е­тів, про­за­ї­ків, му­зи­кан­тів, ху­до­жни­ків, на­у­ков­ців, фі­ло­со­фів... Не зна­ють, чий тер­мін «Роз­стрі­ля­не Ві­дро­дже­н­ня», хто та­кі «бой­чу­кі­сти», чо­му бу­ди­нок «Сло­во» отри­мав прі­зви­сько «Кре­ма­то­рій», що озна­чає «Сан­дар­мох», яка до­ля твор­ця «Ще­дри­ка», що при­хо­вує вул. Ін­сти­тут­ська 1937 ро­ку і чо­му історія по­вто­рю­є­ться сьо­го­дні?

Пі сля прем’ єри на львівсь кій сце ні « Ре мі ніс цен цій. UA » по ка - жуть в ін ших міс тах Укра ї ни, зо - кре­ма — на схо­ді.

— Цим про­е­ктом ми хо­ті­ли ска­за­ти основ­не: в Укра­ї­ни є май­бу­тнє, тут жи­вуть лю­ди, які зда­тні пе­ре­ос- ми­сли­ти на­ше ми­ну­ле. А пе­ре­о­сми­слив­ши, бу­ду­ва­ти май­бу­тнє — гі­дне та успі­шне, — ка­же Іри­на Ма­зур. — Для на­шо­го ко­ле­кти­ву «Ре­мі­ні­сцен­ції.UA» — не про­сто твор­чий по­рив. Це наш гро­ма­дян­ський обов’язок...

ФОТО ЄВ­ГЕ­НА КРАВСА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.