Остан­ній акорд се­зо­ну New Music: Ukraine

Den (Ukrainian) - - Культура -

11 червня в Fairmont Grand Hotel Kyiv від­бу­де­ться за­вер­шаль­ний, дев’ ятий кон­церт із се­рії New Music: Ukraine. Про­зву­чить му­зи­ка Ві­кто­рії По­льо­вої (Укра­ї­на) і Саль­ва­то­ре Шар­рі­но (Італія). Основ­ний твір про­гра­ми — «Лі­тня му­зи­ка» на вір­ші Но­бе­лів­сько­го ла­у­ре­а­та Йо­си­фа Брод­сько­го для скри­пки, ор­ке­стру та хо­ру бу­ло на­пи­са­но В. По­льо­вою 2008 р., йо­го ви­ко­на­ють хор « Ще­дрик » ( під ору­дою Ма­рі­а­ни Са­блі­ної) та ка­мер­ний ор­кестр Armonia Ludus (ди­ри­гент Мі­хе­їл Ме­на­бде), со­ліст Юлія Ру­ба­но­ва. У дру­гій ча­сти­ні ве­чо­ра слу­ха­чі по­зна­йом­ля­ться з тво­ром ві­до­мо­го су­ча­сно­го іта­лій­сько­го ком­по­зи­то­ра Саль­ва­до­ре Шар­рі­но, у ви­ко­нан­ні скри­па­ля Ан­дрія Павлова та пі­а­ніс­тки Ді­ни Писаренко. А в не­ве­ли­кій ан­сам­бле­вій ре­чі Lo spazio inverso пу­блі­ка по­чує ще й Єв­ге­на Громова — з ним цю му­зи­чну се­рію по­ча­ли, і з ним її за­кін­чать.

ФОТО ОЛЕ­ГА НИЦЬКА

ВИ­СТУ­ПАЄ КА­МЕР­НИЙ ХОР ARMONIA LUDUS ПІД ОРУ­ДОЮ МІ­ХЕ­Ї­ЛА МЕ­НА­БДЕ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.