Про­е­кти FILM.UA но­мі­но­ва­ні на фе­сти­ва­лях в Іспа­нії та Ін­дії

Den (Ukrainian) - - Культура -

Де­те­ктив­ний се­рі­ал «Ню­хач» ви­ро­бни­цтва укра­їн­ської кі­но­ком­па­нії FILM.UA но­мі­но­ва­но у ка­те­го­рії «Кра­щий те­ле­ві­зій­ний се­рі­ал» на фе­сти­ва­лі Tenerife International Film Festival (Іспа­нія). Це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня від­бу­де­ться 10 ли­пня в Ма­дри­ді, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті FILM.UA. На­га­да­є­мо, що історія де­те­кти­ва із над­чу­тли­вим ню­хом уже отри­ма­ла на­го­ро­ду на Мі­жна­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі не­за­ле­жно­го кі­но у Х’юсто­ні (США) в но­мі­на­ції «Те­ле­ві­зій­ний мі­ні-се­рі­ал» та но­мі­но­ва­на в ка­те­го­рії «Кра­щий не­ан­гло­мов­ний се­рі­ал» на St. Tropez International Film Festival (Фран­ція). Трей­лер гри War Thunder бу­ло ство­ре­но для ком­па­нії Gaijin Entertainment сту­ді­єю Postmodern, яка вхо­дить до FILM.UA. В Ін­дії ця ві­део­ро­бо­та ви­су­ну­та у двох но­мі­на­ці­ях — «Кра­щий ко­ро­тко­ме­тра­жний фільм» та «Кра­щі спе­це­фе­кти». Ре­зуль­та­ти бу­дуть ві­до­мі 14 червня на це­ре­мо­нії на­го­ро­дже­н­ня в Бан­га­ло­рі. Ра­ні­ше ро­бо­та укра­їн­ських VFX-фа­хів­ців та­кож бра­ла участь у кон­кур­сі гол­лі­вуд­ської пре­мії VES Awards в но­мі­на­ції «Ство­ре­н­ня ви­да­тної ло­ка­ції в те­ле­шоу, ре­кла­мі або ві­део­грі». Крім цьо­го, сі­не­ма­тік зі­брав по­над 7 млн пе­ре­гля­дів на ка­на­лі Youtube.

ФОТО З САЙТА FILM.UA

ГО­ЛОВ­НИЙ ГЕ­РОЙ ФІЛЬ­МУ «НЮ­ХАЧ» МАЄ НАДЧУТЛИВИЙ НЮХ, ДЛЯ НЬО­ГО НЕ ІСНУЄ ТА­ЄМ­НИЦЬ І НЕРОЗКРИТИХ ЗЛО­ЧИ­НІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.