Як пи­са­ли кла­си­ки, зокре­ма Кінг?

Den (Ukrainian) - - Культура -

25 червня в Му­зеї кни­ги і дру­кар­ства Укра­ї­ни від­бу­де­ться ле­кція «Як пи­са­ли кла­си­ки: Сті­вен Кінг», яку при­свя­тять пра­ви­лам пи­сьма та пи­сьмен­ни­цькій май­стер­но­сті «ко­ро­ля жа­хів» та одно­го з най­ві­до­мі­ших пи­сьмен­ни­ків су­ча­сно­сті. Ле­ктор — лі­те­ра­ту­ро­зна­вець і пе­ре­кла­дач Оле­на Лю­бен­ко. Слу­ха­чі ді­зна­ю­ться про лі­те­ра­тур­ні те­хні­ки і при­йо­ми, пи­сьмен­ни­цький ін­стру­мен­та­рій, яки­ми ко­ри­сту­є­ться Сті­вен Кінг. Та­кож ле­ктор­ка роз­по­вість про по­гля­ди на лі­те­ра­ту­ру і ми­сте­цтво, які актив­но ви­слов­лює Кінг у сво­їх ста­т­тях, книж­ках то­що, і, зві­сно ж, окре­мо зу­пи­ни­ться на пра­ці Кін­га «Як пи­са­ти кни­ги». Ор­га­ні­за­тор ле­кції Оле­на Лю­бен­ко — лі­те­ра­ту­ро­зна­вець, пе­ре­кла­дач ху­до­жньої лі­те­ра­ту­ри та кі­но («Клуб сі­мей­но­го до­зві­л­ля», «Сту­дія ду­бля­жу 1+1»), ре­да­ктор, фі­ло­лог, ви­кла­дач укра­їн­ської мо­ви як іно­зем­ної (Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія), ав­тор­ка пе­ре­кла­дів ше­сти кни­жок із ци­клу «Тем­на ве­жа» Сті­ве­на Кін­га, а та­кож ін­ших ро­ма­нів пи­сьмен­ни­ка — «Зо­на по­кри­т­тя», «Кра­ї­на роз­ваг», «Ві­дро­дже­н­ня». Сті­вен Кінг — аме­ри­кан­ський пи­сьмен­ник, ав­тор по­над 200 тво­рів, се­ред яких біль­ше 40 бес­тсе­ле­рів у сти­лях жа­хи, фен­те­зі, три­лер, мі­сти­ка. На осно­ві йо­го істо­рій зня­то низ­ку філь­мів, а та­кож на­ма­льо­ва­но ко­мі­кси. На­го­ро­дже­ний ме­да­л­лю «За осо­бли­вий вне­сок в аме­ри­кан­ську лі­те­ра­ту­ру» та ба­га­тьма ін­ши­ми лі­те­ра­тур­ни­ми пре­мі­я­ми.

ФОТО З САЙТА BOOKDIGEST.COM.UA

СТІ­ВЕН КІНГ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.