«Му­зи­ка Ф. Шо­пе­на під від­кри­тим не­бом»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Під та­кою на­звою на Житомирщині у «Зам­ку Ра­до­мисль» 13 і 14 червня від­бу­де­ться фе­сти­валь. Остан­нім ча­сом твор­чість Фре­де­рі­ка Шо­пе­на на­бу­ла для Укра­ї­ни осо­бли­во­го зна­че­н­ня. На­га­да­є­мо, му­зи­ка ве­ли­ко­го поль­сько­го ми­тця і па­трі­о­та зву­ча­ла під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті на Май­да­ні. «Ре­во­лю­цій­ний» етюд на­ди­хав укра­їн­ців на бо­роть­бу з ди­кта­тор­ським ре­жи­мом Яну­ко­ви­ча. Акту­аль­ною му­зи­ка Шо­пе­на ли­ша­є­ться й ни­ні, ко­ли схід Укра­ї­ни па­лає у во­гні й бій­ці АТО стри­му­ють се­па­ра­ти­стів і ро­сій­ську агре­сію, за­сло­ня­ю­чи від на­ва­ли ци­ві­лі­зо­ва­ну Єв­ро­пу. Фе­сти­валь «Му­зи­ка Ф. Шо­пе­на під від­кри­тим не­бом» по­пу­ля­ри­зує твор­чість кла­си­ка і вста­нов­лює дру­жні зв’яз­ки між на­ши­ми на­ро­да­ми, ко­трих єд­нає спіль­на історія і ба­га­то в чо­му спіль­на куль­ту­ра. Про­во­ди­ти фо­ру­ми ака­де­мі­чної му­зи­ки під від­кри­тим не­бом — до­бра єв­ро­пей­ська тра­ди­ція, яку про­дов­жує «За­мок Ра­до­мисль». Ор­га­ні­за­то­ри пі­дго­ту­ва­ли ці­ка­ву куль­тур­ну і про­сві­тни­цьку про­гра­ми, прой­дуть май­стер-кла­си з на­ро­дних ре­ме­сел, і всі охо­чі змо­жуть вла­сно­руч ви­го­то­ви­ти па­пір за те­хно­ло­гі­єю XVII ст. На­га­да­є­мо, «За­мок Ра­до­мисль» зве­де­но на мі­сці ста­рої па­пір­ні Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри, де ви­ро­бляв­ся па­пір, на яко­му в дру­кар­ні ви­пу­ска­ли книж­ки. Та­кож го­сті фе­сту змо­жуть по­ди­ви­тись екс­по­зи­цію єди­но­го в сві­ті Му­зею укра­їн­ської до­ма­шньої іко­ни, де зі­бра­на най­біль­ша в Єв­ро­пі ко­ле­кція укра­їн­сько­го са­краль­но­го ми­сте­цтва. Під­трим­ку фе­сти­ва­лю на­да­ють По­соль­ство Ре­спу­блі­ки Поль­ща в Укра­ї­ні та Поль­ський ін­сти­тут.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.