«Лю­ди на За­хо­ді не зов­сім ро­зу­мі­ють, що в нас від­бу­ва­є­ться»

У На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шевченка від­кри­ла­ся ви­став­ка World Press Photo-2015

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - На­та­лія МАР­ЧЕН­КО

Кон­курс World Press Photo2015 — це по­над 100 ти­сяч фо­то­гра­фій, від 6000 фо­то­гра­фів-уча­сни­ків із 131 кра­ї­ни сві­ту. Що­ро­ку між­на­ро­дне не­за­ле­жне жу­рі, яке скла­да­є­ться з про­фе­сій­них фо­то­гра­фів і фо­то­ре­да­кто­рів ві­до­мих сві­то­вих ЗМІ, оці­нює ро­бо­ти пре­тен­ден­тів у дев’яти рі­зних ка­те­го­рі­ях, що пред­став­ле­ні фо­то­жур­на­лі­ста­ми, аген­ці­я­ми, га­зе­та­ми та жур­на­ла­ми з усіх ку­то­чків сві­ту.

Від­ра­зу бі­ля вхо­ду до ви­став­ки вас зу­стрі­чає сві­тли­на пе­ре­мож­ця із Да­нії — Мад­са Ніс­се­на, на якій зо­бра­же­но кіль­ка ро­сій­ських ге­їв (екс­клю­зив­не ін­терв’ю з пе­ре­мож­цем напередодні ви­йшло у «Дні» №96-97 від 5-6 червня ц.р.). За­га­лом те­ма­ти­ка ви­став­ки тра­гі­чна й пе­ре­ва­жно де­мон­струє ре­зуль­та­ти су­ча­сних по­тря­сінь і ви­кли­ків люд­ства: еко­ло­гі­чні ка­та­стро­фи, ві­рус Ебо­ла, про­сти­ту­ція, ви­кра­да­н­ня лю­дей,

РЕ­КЛА­МА вій­на, смерть. Іно­зем­ні фо­то­гра­фи звер­ну­ли­ся та­кож до те­ми тра­гі­чних по­дій Май­да­ну, вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни та авіа­ка­та­стро­фи «бо­їн­га» в То­ре­зі.

Ці­ка­во, що цьо­го ро­ку, впер­ше в істо­рії кон­кур­су ре­пор­тер­ської фо­то­гра­фії ро­бо­ти укра­їн­ських пред­став­ни­ків бу­ло пред­став­ле­но в окре­мій екс­по­зи­ції — «Український ви­клик», до то­го ж са­ме Укра­ї­на пер­шою при­ймає ви­став­ку на по­ча­тку сві­то­во­го тур­не, май­же від­ра­зу пі­сля її пред­став­ле­н­ня в Ні­дер­лан­дах — кра­ї­ні-ор­га­ні­за­то­рі.

На екс­по­зи­ції «Український ви­клик» пред­став­ле­но ро­бо­ти 24 укра­їн­ських фо­то­жур­на­лі­стів, які взя­ли участь у все­сві­тньо­му кон­кур­сі World Press Photo, але не по­сі­ли при­зо­вих місць. Про­ект ре­а­лі­зу­є­ться в пар­тнер­стві з гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю «Ка­ме­ра об­ску­ра», Шко­лою фо­то­гра­фії Віктора Ма­ру­щен­ка, під па­тро­на­том Те­ле­ві­зій­ної слу­жби но­вин (ТСН) ка­на­лу «1+1» та за під­трим­ки пар­тне­ра World Press Photo — ком­па­нії Canon.

Стар­ший ме­не­джер ви­став­ко­вих про­е­ктів Ерік де Крейф за­ува­жив, що 2014 рік був не­спо­кій­ним, а то­му й фото кра­щих май­стрів від­обра­жа­ють цю тен­ден­цію. «Люд­ство зно­ву про­де­мон­стру­ва­ло свої тем­ні та злі сто­ро­ни в ба­га­тьох ча­сти­нах сві­ту: без­кі­не­чна гро­ма­дян­ська вій­на в Си­рії, не­вбла­ган­на жор­сто­кість Іслам­ської дер­жа­ви та Бо­ко-Ха­рам і три­ва­лий кро­во­про­ли­тний кон­флікт в Укра­ї­ні; всі по­дії, які вра­зи­ли й до­сі вра­жа­ють наш світ, — го­во­рить Ерік де Крейф. — У рік, ко­ли Укра­ї­на бу­ла зму­ше­на зайня­ти цен­траль­не мі­сце у сві­то­вих но­ви­нах, «Ка­ме­ра Об­ску­ра» взя­ла на се­бе іні­ці­а­ти­ву що­до по­вер­не­н­ня ви­став­ки World Press Photo в Київ. Ми вдя­чні за хо­ро­брий ви­бір — до­зво­ли­ти фо­то­гра­фії го­во­ри­ти про то­рі­шні по­дії. Хоч яки­ми б жор­сто­ки­ми та хви­лю­ю­чи­ми бу­ли знім­ки битв на Май­да­ні або зби­то­го лі­та­ка, во­ни є по­ту­жним на­га­ду­ва­н­ням про те, що вій­на і на­силь­ство ні­ко­ли не є від­по­від­дю».

Ку­ра­то­ром ви­став­ки «Український ви­клик» є фо­то­граф Ві­ктор МАРУ-

те­ле­ве­ду­ча «ТСН» на «1+1» На­та­лія МОСЕЙЧУК. — Сум­но, що не­має пе­ре­мо­ги укра­їн­ських фо­то­гра­фів, що­прав­да, укра­їн­ські дра­ма­ти­чні по­дії із зо­ни АТО та Єв­ро­май­да­ну здо­бу­ли від­зна­ку одра­зу в трьох но­мі­на­ці­ях. Ме­ні зда­є­ться, що укра­їн­ські фо­то­гра­фи не здо­бу­ли жо­дної з пре­мій че­рез те, що лю­ди на За­хо­ді не зов­сім ро­зу­мі­ють, що в нас від­бу­ва­є­ться на схо­ді кра­ї­ни. Я чу­до­во ро­зу­мію, що Ебо­ла — це ва­жли­во й жа­хли­во; що бі­жен­ці-по­то­пель­ни­ки, які з Афри­ки при­пли­ва­ють до бе­ре­гів Іта­лії, — це ве­ли­ка про­бле­ма; що про­те­сти в Ту­реч­чи­ні та по­би­т­тя де­мон­стран­тів — вар­те то­го, щоб йо­го філь­му­ва­ли й по­ка­зу­ва­ти це лю­дям. Але ко­ли ви­рі­шу­є­ться до­ля ко­жної лю­ди­ни і до­ля кра­ї­ни в ці­ло­му, на мою дум­ку, вар­то про це го­во­ри­ти й на­ле­жно оці­ню­ва­ти. На жаль, ці­єї оцін­ки не про­лу­на­ло, то­му що укра­їн­ські фо­то­жур­на­лі­сти не здо­бу­ли на ви­став­ці на­го­род. Але, мо­жли­во, як на ме­не, цін­ність ви­став­ки в то­му, що во­на ви­явить се­бе пі­зні­ше, ко­ли щось за­бу­де­ться, ко­ли світ і ми по­чне­мо жи­ти кра­ще, ко­ли в кра­ї­ні все на­ла­го­ди­ться, то­ді ми зга­ду­ва­ти­ме­мо, зав­дя­ки ко­му це все від­бу­ло­ся, й че­рез що ми про­йшли».

Ви­став­ка три­ва­ти­ме до30 червня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.