Чер­нів­ці за­про­шу­ють на «ка­таль­по­те­ра­тію»

У мі­сті за­цві­ла уні­каль­на алея де­рев

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

Алея з 50 ка­тальп за­цві­ла на про­спе­кті Не­за­ле­жно­сті Чер­нів­ців. П’ян­кий аро­мат ке­тя­гів бі­лих кві­тів, схо­жих на сві­чки, роз­но­си­ться на де­ся­тки ме­трів. Де­ре­ва цві­сти­муть 20 — 25 днів. «Ка­таль­пи по­са­ди­ли то­ді, ко­ли за­кла­да­ли проспект — у се­ре­ди­ні 1970-х. Ця алея уні­каль­на, то­му де­ре­ва не­об­хі­дно бе­рег­ти. У мі­ських умо­вах це де­ре­во мо­же про­жи­ти до ста ро­ків, у пар­ках ще дов­ше. Де­кіль­ка ро­ків то­му по­са­ди­ли май­же 400 де­рев уздовж ву­ли­ці Ко­му­наль­ни­ків. Ро­стуть ка­таль­пи і в ден­дро­пар­ку Чер­ні­ве­цької шко­ли № 28», — ка­же ін­же­нер із са­до­во­пар­ко­во­го го­спо­дар­ства мі­сько­го тре­сту зе­ле­но­го го­спо­дар­ства Ал­ла Хо­му­тов­ська.

Ви­ро­сти­ти їх мо­жна і в до­ма­шніх умо­вах з на­сі­н­ня ка­таль­пи, яке має фор­му дов­гих стру­чків. Най­кра­ще це ро­би­ти во­се­ни, ко­ли на­сі­н­ня до­зріє. А са­джан­ці по­трі­бно ви­са­джу­ва­ти у бе­ре­зні-кві­тні. За ве­ли­кі сер­це­по­ді­бні лис­тки ка­таль­пи ще на­зи­ва­ють «сло­но­ви­ми ву­ха­ми». Во­ни ро­стуть у Японії, Ки­таї, Вест-Ін­дії та Пів­ні­чній Аме­ри­ці. Де­ре­во ду­же швид­ко ро­сте і на п’ято­му ро­ці вже по­чи­нає цві­сти. Однак ка­таль­пи на про­спе­кті по­тер­па­ють від ве­ли­кої за­га­зо­ва­но­сті та не­ба­жа­но­го для них су­сід­ства із яли­на­ми. Шко­дить їм та­кож сіль, якою взим­ку по­си­па­ють тро­ту­а­ри.

«Ка­таль­па ви­ро­стає до 16 ме­трів у ви­со­ту. Ве­ли­кі, схо­жі на дзві­но­чки кві­ти, зов­ні бі­лі, а все­ре­ди­ні ро­же­ві. Ек­зо­ти­чні стру­чки ви­сять на гіл­ках май­же всю зи­му, на­да­ю­чи де­ре­ву ори­гі­наль­но­го ви­гля­ду», — го­во­рить Ал­ла Хо­му­тов­ська.

ФОТО З САЙТА WIKIMEDIA.WORK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.