Джеб БУШ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти США від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії:

Укра­ї­на су­ве­рен­на єв­ро­пей­ська дер­жа­ва, яка має пра­во ви­би­ра­ти свій вла­сний шлях. То­му ва­жли­ви­ми є наш Альянс, на­ша со­лі­дар­ність, на­ші дії, якщо ми хо­че­мо збе­рег­ти фун­да­мен­таль­ні прин­ци­пи на­шо­го між­на­ро­дно­го по­ряд­ку

(Reuters)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.