«Від­по­чи­нок і пси­хо­ло­гі­чна ре­а­бі­лі­та­ція»

Зав­дя­ки тер­но­піль­ським во­лон­те­рам уча­сни­ки АТО з ро­ди­на­ми сплав­ля­ю­ться Дні­стром

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

У Тер­но­піль­ській обла­сті для во­ї­нів АТО та їхніх сі­мей вла­шту­ва­ли від­по­чи­нок і сплав на пло­ті по рі­чці Дні­стер. Від­по­чи­нок роз­по­чав­ся 7 червня і три­вав три дні. У пер­ший день пліт про­йшов до с. Стін­ка. Там роз­би­ли на­ме­то­вий та­бір. За­га­лом у гру­пі ман­дрів­ни­ків бу­ли три бій­ці з сім’ ями — 6 до­ро­слих і че­тве­ро ді­тей.

«Се­ред уча­сни­ків на­шої по­їзд­ки був бо­єць, який за­раз має від­пус­тку на 15 днів. Від­по­від­но мав на­го­ду від­по­чи­ти ра­зом з сім’єю. Сплав роз­по­ча­ли з Ко­ро­пця. Під час зу­пи­нок по­ба­чи­ли пе­че­ру від­лю­дни­ка, во­до­па­ди, ви­йшли на огля­до­ві пло­щад­ки, звід­ки гар­но ви­дно кра­є­ви­ди рі­чки Дні­стер», — роз­по­від­ає ло­гіст спла­вів На­та­лія БАЧИНСЬКА.

« З бе­ре­зня ми­ну­ло­го ро­ку пі­шов у зо­ну АТО. За цей час оздо­ров­ле­н­ня у лі­кар­ні про­хо­див, але та­ко­го від­по­чин­ку і пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції ще не мав. Ман­дрів­ний від­по­чи­нок по­трі­бен не ли­ше для нас — для уча­сни­ків бо­йо­вих дій, а та­кож для на­ших сі­мей, щоб ми змо­гли про­ве­сти час з ді­тьми. В ме­не двоє ді­тей. Ми ду­же ща­сли­ві, що ма­є­мо на­го­ду ра­зом по­ман­дру­ва­ти і від­по­чи­ти», — роз­по­від­ає

бо­єць АТО Юрій.

Ор­га­ні­за­то­ри акції за­зна­ча­ють, що спла­ви по рі­чці Дні­стер про­дов­жу­ю­ться. Бій­ці актив­но за­пи­су­ю­ться да­лі. Усіх охо­чих ста­ти уча­сни­ком ман­дрів­но­го від­по­чин­ку роз­по­ді­ля­ти­муть по ти­жнях. «До нас звер­ну­ли­ся, щоб ми під­три­ма­ли цю­а­кцію . Ке­рів­ник про­е­кту Сер­гій Хлє­бас ра­зом з на­ми зро­бив те­сто­вий за­плив. Ми спо­від­у­є­мо хри­сти­ян­ські цін­но­сті і еко­но­мі­чний па­трі­о­тизм, під­три­му­є­мо будь- які ва­жли­ві про­е­кти для гро­ма­ди і дер­жа­ви. Ми до­по­мо­гли з опла­то­ю­вар­то­сті пло­тів, спо­ря­дже­н­ня, до­став­ко­ю­у­ча­сни­ків і хар­чу­ва­н­ня. За­раз лю­ди по­ча­ли за­пи­су­ва­ти­ся на цю­по­до­рож ма­со­во, їх роз­по­ді­ля­ють по ти­жнях. Ці спла­ви на пло­тах бу­дуть три­ва­ти упро­довж лі­та», — за­зна­чив один з ме­це­на­тів про­е­кту Ми­хай­ло РАТУШНЯК.

ФОТО ІВА­НА АНТИПЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.