Жа­на-Ма­рі Ле Пе­на пі­до­зрю­ють в ухи­лен­ні від спла­ти по­да­тків

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Фран­цузь­ка фі­нан­со­ва про­ку­ра­ту­ра по­ча­ла роз­слі­ду­ва­н­ня що­до за­снов­ни­ка фран­цузь­кої уль­тра­пра­вої пар­тії «На­ціо­наль­ний фронт» Жа­на-Ма­рі Ле Пе­на у спра­ві про ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків. Про це йде­ться у по­ві­дом­лен­ні аген­ції Agence France Press, яка по­си­ла­є­ться на дже­ре­ла в слід­чих ор­га­нах. Пі­до­зри сто­су­ю­ться бан­ків­сько­го ра­хун­ку за кор­до­ном, який мо­же на­ле­жа­ти Ле Пе­ну. Він за­пе­ре­чує будь-яку при­че­тність до за­кор­дон­них ра­хун­ків. Ра­ні­ше сайт Mediapart по­ві­дом­ляв про те, що в одно­му зі швей­цар­ських банків мі­сти­ться вклад, роз­по­ря­дни­ком яко­го є по­мі­чник Ле Пе­на. За да­ни­ми пор­та­лу, йшло­ся про 2,2 млн єв­ро, зокре­ма й 1,7 млн у ви­гля­ді зо­ло­тих зли­вок і мо­нет. До цьо­го по­ві­дом­ля­ло­ся, що фран­цузь­кі уль­тра­пра­ві отри­му­ва­ли гро­ші від Ро­сії. На до­да­чу до по­зи­ки в 9 млн єв­ро, отри­ма­ної пар­ті­єю«На­ціо­наль­ний фронт» від РФ, за­снов­ник пар­тії Жа­нМа­рі Ле Пен отри­мав 2 млн єв­ро від ко­ли­шньо­го КДБ-іста і вла­сни­ка ро­сій­сько­го дер­жав­но­го бан­ку «ВЕБ-Ка­пі­тал».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.