Ти­ждень під зна­ком «спра­ви Гон­га­дзе – По­доль­сько­го»

Без­пре­це­ден­тне про­ти­сто­я­н­ня в Апе­ля­цій­но­му су­ді, де на­ра­зі в що­ден­но­му ре­жи­мі від­бу­ва­є­ться суд над Пу­ка­чем, три­ває. Які осо­бли­во­сті?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Го­стро­сю­же­тний се­рі­ал, який за­сно­ва­ний на ре­аль­них по­ді­ях, три­ває сьо­го­дні на на­ших очах. Тут тра­ге­дія, до­ля лю­дей, впли­ви, кар’єри, бо­роть­ба... Тут пи­ше­ться справ­жня історія на­шої кра­ї­ни. І все це про ре­зо­нан­сну «спра­ву Гон­га­дзе—По­доль­сько­го». Остан­ній ти­ждень про­йшов са­ме під її зна­ком. В Апе­ля­цій­но­му су­ді Ки­є­ва що­ден­но, по­чи­на­ю­чи з по­не­діл­ка, три­ва­ло су­до­ве за­сі­да­н­ня що­до го­лов­но­го ви­ко­нав­ця вбив­ства жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе і по­би­т­тя гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го — екс-ге­не­ра­ла Оле­ксія Пу­ка­ча.

Основ­не про­ти­сто­я­н­ня в су­до­во­му про­це­сі на­ра­зі три­ває між: з одно­го бо­ку — сто­ро­ною по­тер­пі­ло­го Оле­ксія По­доль­сько­го і під­су­дно­го Оле­ксія Пу­ка­ча, а з ін­шо­го — пред­став­ни­ка Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе в су­ді Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко, пред­став­ни­ків Ген­про­ку­ра­ту­ри та суд­дів­ської ко­ле­гії на чо­лі з Сте­па­ном Гла­ді­єм. Мо­жли­во, на пер­ший по­гляд це сюр­ре­а­лізм, ко­ли по­тер­пі­лий і під­су­дний, або пред­став­ни­ця по­тер­пі­лої і пред­став­ни­ки дер­жав­но­го обви­ну­ва­че­н­ня ма­ють схо­жі по­зи­ції. Але сю­же­ти і лі­нія по­ве­дін­ки сто­рін про­це­су на­стіль­ки пе­ре­пле­ли­ся, що по­тре­бу­ють по­ясне­н­ня.

«Не Пу­кач ме­не бив, а Пу­ка­чем ме­не би­ли, не Пу­кач уби­вав Гон­га­дзе, а Пу­ка­чем вби­ли Гон­га­дзе — ті, хто да­вав йо­му ко­ман­ду, — ко­мен­тує «Дню» Оле­ксій По­доль­ський. — Так, Пу­кач зло­чи­нець і вбив­ця, який має по­не­сти по­ка­ра­н­ня. Я йо­го не за­хи­щаю, він обов’яз­ко­во бу­де си­ді­ти. Але по­ка­ра­ти по­трі­бно тих, хто від­да­вав йо­му на­ка­зи, хто за­мов­ляв йо­му ці зло­чи­ни. Пу­кач — це зна­ря­д­дя зло­чи­нів. Моя за­да­ча — не про­сто, щоб Пу­кач си­дів у в’язни­ці, де йо­го мо­жуть вби­ти, а — по­ка­ра­н­ня за­мов­ни­ків. То­му всі ті жур­на­лі­сти, гро­мад­ські ді­я­чі, а з ни­ми і Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко, які ка­жуть, що я мов­ляв за­хи­щаю Пу­ка­ча, ро­блять це сві­до­мо, за­хи­ща­ю­чи та­ким чи­ном змов­ни­ків цих ре­зо­нан­сних зло­чи­нів».

Що ж сто­су­є­ться по­зи­ції Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко, то від­кли­ка­ю­чи не­що­дав­но апе­ля­цій­ну скар­гу сто­ро­ни по­тер­пі­лої, що ду­же по­ка­зо­во, во­на за­яви­ла: «Сьо­го­дні, ро­зу­мі­ю­чи що від­то­ді як до­су­до­ве слід­ство за­кін­чи­ло­ся і від­то­ді як бу­ло взя­то Пу­ка­ча під вар­ту у ли­пні 2009 р., а та­кож зва­жа­ю­чи на те, що ви­рок ви­не­се­ний на осно­ві пра­виль­но вста­нов­ле­них об­ста­вин і по­ка­ра­н­ня при­зна­че­не на­ле­жно, ми вва­жа­є­мо за не­до­ціль­не на­по­ля­га­ти на цій ста­дії на роз­ши­рен­ні обви­ну­ва­че­н­ня Пу­ка­чу. У ньо­го і так по­ка­ра­н­ня — до­ві­чне по­збав­ле­н­ня во­лі. Для жур­на­лі­стів же я хо­чу під­кре­сли­ти, що від­су­тність пун­кту про за­мов­ний ха­ра­ктер вбив­ства не по­збав­ляє не­об­хі­дно­сті слід­чі ор­га­ни роз­слі­ду­ва­ти спра­ву що­до за­мов­ни­ків».

Але слід­чі ор­га­ни про­тя­гом вже 15 ро­ків не ба­жа­ють роз­слі­ду­ва­ти цю ре­зо­нан­сну спра­ву в ча­сти­ні за­мов­ни­ків. Всі ми є свід­ка­ми то­го, що змі­ню­ю­ться пре­зи­ден­ти і ген­про­ку­ро­ри, а за­мов­ни­ки і до­сі на во­лі. Бу­ла спро­ба за ча­сів пре­зи­дент­ства Віктора Яну­ко­ви­ча — на­віть по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ну спра­ву про­ти екс-пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми, але до ре­аль­но­го роз­гля­ду спра­ви по су­ті в су­ді так і не ді­йшло. Як ви­яви­ло­ся, для Яну­ко­ви­ча по­ру­ше­н­ня спра­ви про­ти Ку­чми бу­ло ли­ше спосо­бом ти­ску на цю ро­ди­ну, а за сло­ва­ми екс-пер­шо­го за­сту­пни­ка ген­про­ку­ро­ра Ре­на­та Ку­зьмі­на, но­си­ло ще і ко­мер­цій­ний ха­ра­ктер. В ре­зуль­та­ті, ми отри­ма­ли си­ту­а­цію, ко­ли Яну­ко­вич про­я­вив се­бе як кра­щий учень ме­то­дів Ку­чми, що при­ве­ло кра­ї­ну до тра­ге­дії — втра­та те­ри­то­рій і ти­сяч жит­тів.

На жаль, пі­сля Єв­ро­май­да­ну ситуація в цій ре­зо­нан­сній спра­ві не змі­ни­ла­ся. До­сі сто­ро­на По­доль­сько­го, гро­мад­ськість і жур­на­лі­сти (да­ле­ко не біль­шість) ве­дуть бо­роть­бу не тіль­ки в са­мо­му про­це­сі, а і про­ти ста­рої пра­во­охо­рон­но-суд­дів­ської стру­кту­ри, про­ти всі­єї си­сте­ми «Ку­чми— Яну­ко­ви­ча». Про це свід­чить ті про­це­си, які на­ра­зі три­ва­ють в су­до­во­му за­сі­дан­ні. Під час під­го­тов­ки но­ме­ру ста­ло ві­до­мо, що су­до­ве за­сі­да­н­ня, яке три­ва­ло в че­твер, зно­ву бу­ло пе­ре­не­се­но на 11.00 12 червня. За цей ти­ждень в су­ді від­бу­ло­ся ба­га­то по­дій, по­дро­би­ці яких вмі­сти­ти в одну ста­т­тю — не­ре­аль­но. Ві­дмі­ти­мо окре­мі ва­жли­ві ню­ан­си.

Пер­ше. Ген­про­ку­ра­ту­ра вко­тре раз від­мо­ви­ла Апе­ля­цій­но­му су­ду, який на­пра­вив кло­по­та­н­ня по­тер­пі­ло­го По­доль­сько­го в ГПУ для пе­ре­вір­ки не­пра­во­вої по­ве­дін­ки суд­ді Пе­чер­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва Ан­дрія Мель­ни­ка. «Ген­про­ку­рор Ві­ктор Шо­кін бру­таль­но ігно­рує до­ру­че­н­ня суд­дів, — за­явив По­доль­ський. — Але і ви, па­но­ве суд­ді, не ви­ко­ну­є­те свої обов’яз­ки і не зму­шу­є­те ГПУ роз­слі­ду­ва­ти цей зло­чин, який чи­нив су­д­дя Мель­ник, про­ку­ро­ри і Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко. Ви всі ра­зом по­кри­ва­є­те за­мов­ни­ків».

Дру­ге. Суд від­мо­вив у за­до­во­лен­ні 8-ми кло­по­тань сто­ро­ни По­доль­сько­го, які сто­су­ва­ли­ся ви­кли­ку до су­ду для до­пи­ту в яко­сті свід­ків ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чму, екс-спі­ке­ра Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­ми­ра Ли­тви­на, ко­ли­шньо­го гла­ву Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Віктора Ме­двед­чу­ка, суд­дю Пе­чер­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ан­дрія Мель­ник і ко­ли­шньо­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Гри­го­рія Омель­чен­ка. Крім цьо­го, по­тер­пі­лий ви­ма­гав до­пи­та­ти в су­ді в яко­сті свід­ків по­лі­ти­ків при вла­ді — Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, прем’єр-мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка, ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Віктора Шо­кі­на. «Пі­сля та­ко­го рі­ше­н­ня ви оста­то­чно пе­ре­тво­ри­ли цей суд на фарс, — за­явив під час за­сі­да­н­ня пред­став­ник Оле­ксія По­доль­сько­го в су­ді — Оле­ксандр Єлья­шке­вич. — Ду­же при­кро, що ни­ні­шня вла­да при­кри­ває ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Ку­чми від від­по­від­аль­но­сті. Та­ким чи­ном, во­на та­кож бе­ре на се­бе цей тя­гар».

Тре­тє. Втім, пі­зні­ше суд за­до­воль­нив кло­по­та­н­ня По­доль­сько­го, яким до­єд­нав до йо­го апе­ля­цій­ної скар­ги не­об­хі­дність до­пи­ту в яко­сті свід­ків ви­ще­за­зна­че­них осіб. Це вже бу­де мо­жли­во на ста­дії роз­гля­ду апе­ля­цій­них скарг по су­ті. «Ва­жли­ве рі­ше­н­ня, то­му що по­тім ми ще змо­же­мо по­вер­ну­ти­ся до пи­та­н­ня цих свід­ків, — ко­мен­тує Оле­ксій По­доль­ський. — Але хо­чу за­зна­чи­ти, що ко­ли суд­ді за­чи­ту­ва­ли по­пе­ре­днє рі­ше­н­ня про ві­дмо­ву на да­ній ста­дії ви­кли­ка­ти в суд в яко­сті свід­ків пе­ре­ра­хо­ва­них осіб, во­ни та­кож впи­са­ли ту­ди, що мов­ляв По­доль­ський не має пра­ва вза­га­лі тор­ка­ти­ся епі­зо­ду, який сто­су­є­ться Гон­га­дзе — на­чеб­то у ньо­го свій епі­зод. Ну зна­є­те, це вза­га­лі по­за вся­ких ра­мок. У нас одна спра­ва, як це я не маю пра­ва? Тим біль­ше, сце­на­рій зло­чи­нів про­ти ме­не і Гон­га­дзе іден­ти­чний, тіль­ки я за­ли­шив­ся жи­вий. Зда­є­ться, ті, хто го­ту­вав та­ке рі­ше­н­ня, втра­ти­ли не тіль­ки зна­н­ня в пра­ві, але і будь-яке від­чу­т­тя мо­ра­лі».

Всі ці дні су­до­вий про­цес су­про­во­джу­вав­ся пал­ки­ми дис­ку­сі­я­ми. Ча­сто гра­дус на­пру­ги пе­ре­ви­щу­вав прийня­тну нор­му. Сто­ро­на по­тер­пі­ло­го По­доль­сько­го не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ла від­від суд­дів­ській ко­ле­гії, але всі во­ни бу­ли від­хи­ле­ні. «Я вчо­ра ма­ла на­го­ду го­во­ри­ти зі сво­єю до­ві­ри­тель­кою, — за­яви­ла під час за­сі­да­н­ня Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко. — Во­на в кур­сі то­го, що тут від­бу­ва­є­ться, і то­му про­сить суд вжи­ти не­об­хі­дних за­хо­дів аби за­без­пе­чи­ти пра­во­су­д­дя у цій спра­ві. А від се­бе я про­шу роз’ясни­ти по­тер­пі­ло­му та йо­го пред­став­ни­кам про те, що пе­ре­шко­джа­н­ня пра­во­суд­дю мо­же бу­ти роз­ці­не­не не тіль­ки як адмі­ні­стра­тив­не пра­во­по­ру­ше­н­ня, а і та­ке, що мі­стить склад зло­чи­ну».

Зви­чай­но, мо­жна зви­ну­ва­ти­ти По­доль­сько­го в пев­но­му ра­ди­ка­лі­змі, але йо­го емо­цій­ну по­ве­дін­ку мо­жна по­ясни­ти. «Про­ти ці­єї лю­ди­ни був ско­є­ний жор­сто­кий зло­чин, — ка­же Оле­ксандр Єлья­шке­вич. — Більш то­го, всі ці ро­ки йо­го спра­ву бру­таль­но фаль­си­фі­ку­ють, а ре­аль­них за­мов­ни­ків від­бі­лю­ють. І най­го­лов­ні­ше все це про­дов­жу­є­ться від­бу­ва­ти­ся за­раз в Апе­ля­цій­но­му су­ді. Як він мо­же ре­а­гу­ва­ти? Так, він емо­цій­но по­во­ди­ться в су­до­во­му про­це­сі, але вже 15 ро­ків По­доль­ський не мо­же до­мог­ти­ся спра­ве­дли­во­сті. Су­спіль­ство це має ро­зу­мі­ти».

В ми­ну­лих но­ме­рах ми вже пи­са­ли, що су­до­вий про­цес у спра­ві «Гон­га­дзе—По­доль­сько­го», який на­ра­зі три­ває в Апе­ля­цій­но­му су­ді Ки­є­ва, має всі під­ста­ви ста­ти по­ка­зо­вим при­кла­дом для ви­вче­н­ня у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах, де го­ту­ють май­бу­тніх юри­стів, адво­ка­тів, суд­дів. І ось, зда­є­ться, є пер­ший ре­зуль­тат. «Ді­знав­шись, що в Апе­ля­цій­но­му су­ді про­хо­дить цей су­до­вий про­цес, я по­про­си­ла­ся бу­ти при­су­тньою на ньо­му, адже це ду­же ре­зо­нан­сна спра­ва, — ко­мен­тує «Дню» сту­ден­тка Те­тя­на з На­ціо­наль­но­го юри­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Яро­сла­ва Му­дро­го, яка на­ра­зі про­хо­дить пра­кти­ку в Апе­ля­цій­но­му су­ді. — Зви­чай­но, я ра­ні­ше чу­ла і зна­ла про цю кри­мі­наль­ну спра­ву. Осо­бли­вість цьо­го про­це­су в то­му, що він роз­гля­да­є­ться за Кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­ним ко­де­ксом 1960 ро­ку, а за­раз сту­ден­тів на­вча­ють но­во­му КПК. То­му де­я­кі мо­мен­ти ме­ні важ­ко спри­йма­ти. А так в ці­ло­му цей про­цес є ду­же пі­зна­валь­ним. Він дає мо­жли­вість сту­ден­там по­ба­чи­ти як на­справ­ді від­бу­ва­є­ться ді­яль­ність прав­ни­ків — суд­дів, адво­ка­тів, про­ку­ро­рів, які скла­дно­щі ви­ни­ка­ють під час су­ду».

Су­спіль­ство і жур­на­лі­сти ма­ють не про­сто ро­зу­мі­ти си­ту­а­цію, як це за­зна­чив Оле­ксандр Єлья­шке­вич, а ви­ма­га­ти від ни­ні­шньої вла­ди роз­кри­ти цей зло­чин, по­ста­вив­ши та­ким чи­ном кі­нець дав­нім по­лі­ти­чним хво­ро­бам. «Ситуація нав­ко­ло по­збав­ле­н­ня не­до­тор­ка­но­сті Клю­є­ва по­ка­за­ла: над­то силь­но то­по­ві грав­ці пов’яза­ні, над­то ба­га­то во­ни один про одно­го зна­ють, над­то по­ді­бні, — ко­мен­тує «Дню» по­лі­то­лог Остап Крив­дик. — То­му бо­я­ться від­кри­ва­ти один одно­го — то­му що так від­кри­ють са­мі се­бе. «Спра­ва Гон­га­дзе» за­чі­пає ду­же сер­йо­зний пласт все­ре­ди­ні силь­них сві­ту цьо­го, ко­трі, якщо від­чу­ють се­бе під уда­ром, бу­дуть ва­ли­ти всіх ре­шта. І до­ка­зи зна­йду­ться. У цьо­му тра­ге­дія. Але жур­на­лі­сти і гро­мад­ськість ма­ють по­во­ди­ти се­бе більш на­по­ле­гли­во та со­лі­дар­но. Тре­ба до­ти­ска­ти, щоб за­мов­ни­ки бу­ли по­ка­ра­ні».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

АПЕ­ЛЯ­ЦІЙ­НИЙ СУД КИ­Є­ВА. 9 ЧЕРВНЯ 2015 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.