Фран­циск. «Ан­гел ми­ру». I Пу­тін

Ми­ро­слав МАРИНОВИЧ: «Ва­ти­кан­ська ди­пло­ма­тія не­до­ста­тньо до­бре оці­нює си­ту­а­цію в Укра­ї­ні»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ігор САМОКИШ, «День»

Ми­ро­слав МАРИНОВИЧ: «Ва­ти­кан­ська ди­пло­ма­тія не­до­ста­тньо до­бре оці­нює си­ту­а­цію в Укра­ї­ні»

Ві­зит пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на до Іта­лії оці­ню­є­ться як ва­жли­вий крок, який до­зво­ляє під­три­му­ва­ти зв’яз­ки із зов­ні­шнім сві­том. Ме­та йо­го при­їзду — від­ві­ду­ва­н­ня Все­сві­тньої ви­став­ки «ЕК­СПО-2015», яка про­хо­дить в Мі­ла­ні. Окре­мо Пу­тін від­ві­дав і Ва­ти­кан, де зу­стрів­ся з Па­пою Рим­ським Фран­ци­ском. За сво­єю тра­ди­ці­єю, ро­сій­ський пре­зи­дент на зу­стріч спі­знив­ся. Па­па че­кав на ньо­го тро­хи біль­ше го­ди­ни. А да­лі тра­пи­ла­ся історія, яка спри­чи­ни­ла скан­дал і не­по­ро­зу­мі­н­ня, оскіль­ки ба­га­то укра­їн­ських ЗМІ пе­ре­кру­ти­ли її. Про це на сво­їй Facebook-сто­рін­ці пи­ше пу­блі­цист Оле­ксандр При­ли­пко.

«По-пер­ше, Пу­ті­на прийня­ли в апар­та­мен­тах Свя­то­го Пре­сто­лу біль­ше, ніж стри­ма­но, що від­зна­чи­ли огля­да­чі. По-дру­ге, Пу­ті­на не на­го­ро­джу­ва­ли, а він обмі­няв­ся з Па­пою по­да­рун­ка­ми. Пу­тін по­да­ру­вав ви­ши­тий зо­ло­том храм Хри­ста Спа­си­те­ля зі зро­зумі­ли­ми ко­мен­та­ря­ми. У від­по­відь Па­па про­тя­гнув ме­даль­йон Ва­ти­ка­ну ра­зом з апо­столь­ським ві­щу­ва­н­ням Evangelii Gaudium. А це — за­клик до ми­ру, рів- но­силь­ний уль­ти­ма­ту­му», — пи­ше пан При­ли­пко. Він та­кож до­дав, що в обох ви­пад­ках — «це пе­ре­мо­га ди­пло­ма­тії Ва­ти­ка­ну».

Утім все одно, скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що Свя­тий Пре­стол не до кін­ця ро­зу­міє, що зав­дя­ки Пу­ті­ну Ро­сія ане­ксу­ва­ла в Укра­ї­ни Крим і спри­чи­ни­ла вій­ну на Дон­ба­сі. Де­хто у со­цме­ре­жах при­рів­няв ві­зит Пу­ті­на до Ва­ти­ка­ну із зу­стріч­чю Гі­тле­ра з Па­пою Пі­єм XI, яко­го вва­жа­ють спіль­ни­ком на­ци­зму...

Напередодні роз­мо­ви Фран­ци­ска з Пу­ті­ним, пред­сто­я­тель Укра­їн­ської Гре­ко-Ка­то­ли­цької церкви Свя­то­слав (Шевчук) на­пи­сав ли­ста до Ва­ти­ка­ну, в яко­му по­про­сив Па­пу «бу­ти го­ло­сом укра­їн­сько­го на­ро­ду, йо­го ді­тей, і всіх ві­ру­ю­чих ка­то­ли­ків в Укра­ї­ні, які стра­жда­ють від пу­тін­ської агре­сії». Фран­циск так і зро­бив, і за­кли­кав пре­зи­ден­та Ро­сії до­кла­сти «зна­чних і щи­рих зу­силь для то­го, щоб до­мог­ти­ся ми­ру» в Укра­ї­ні.

Ха­ра­ктер­но, що до Пу­ті­на цей ме­даль­йон отри­мав у трав­ні цьо­го ро­ку гла­ва Па­ле­стин­ської адмі­ні­стра­ції Ма­хмуд Аб­бас. Ізра­їль­ські ЗМІ мо­мен­таль- но ви­бу­хну­ли кри­ти­кою та зви­ну­ва­ти­ли Ва­ти­кан у не­ро­зу­мін­ні то­го, що від­бу­ва­є­ться на Близь­ко­му Схо­ді.

Ми­ро­слав МАРИНОВИЧ, пра­во­за­хи­сник, ди­си­дент, про­ре­ктор Укра­їн­сько­го ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту:

— Без сум­ні­ву, скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що ва­ти­кан­ська ди­пло­ма­тія не­до­ста­тньо до­бре оці­нює си­ту­а­цію в Укра­ї­ні і ча­сом не мо­же роз­рі­зни­ти, на ко­му ста­ви­ти акцен­ти від­по­від­аль­но­сті за кон­флікт в Укра­ї­ні.

Однак, чо­гось не вра­хо­ву­є­мо і ми. В цій си­ту­а­ції це до­бре про­я­ви­ло­ся. Зна­че­н­ня Ва­ти­ка­ну як дер­жа­ви, не­зрів­нян­но мен­ше, ніж Ва­ти­ка­ну як ду­хов­ної сто­ли­ці. Як душ-па­стир, Йо­го Свя­тість має на­ба­га­то біль­ше мо­жли­во­стей, рів­нів сво­бо­ди. Він має ті фун­кції, які не виконує зви­чний по­лі­ти­чний ді­яч. Слу­ха­ю­чи коментарі про при­їзд пре­зи­ден­та Ро­сії до Ва­ти­ка­ну і зу­стріч з Па­пою, скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що це — зу­стріч по­лі­ти­чних лі­де­рів. На­справ­ді, — це зу­стріч по­лі­ти­чно­го лі­де­ра і душ-па­сти­ря. Роз­мо­ва між ни­ми мо­же ма­ти ін­ший кон­текст і зна­че­н­ня.

Вже бу­ли та­кі ви­пад­ки, ко­ли Па­па Рим­ський ви­ко­ри­сто­ву­вав свій ста­тус ду­хов­но­го лі­де­ра, щоб ска­за­ти те, чо­го не мо­гли ска­за­ти по­лі­ти­чні ді­я­чі з тих чи ін­ших при­чин. Я не знаю, чи цьо­го ра­зу Па­па справ­ді ско­ри­став­ся ці­єю мо­жли­ві­стю. Але я при­пу­скаю, що під час ці­єї роз­мо­ви, мо­гли бу­ти по­сла­ні пев­ні си­гна­ли, при­чо­му з обох сто­рін. За ни­ми мо­жуть сто­я­ти й подаль­ші по­лі­ти­чні рі­ше­н­ня.

Зна­че­н­ня ме­даль­йо­ну « Ан­гел ми­ру» — не в то­му, що Пу­ті­ну ви­да­є­ться якийсь карт- бланш і що це ста­вить знак «рів­но­сті» між Пу­ті­ним та «ан­ге­лом ми­ру». Це мо­же бу­ти нав­па­ки — Па­па міг по­да­ру­ва­ти це Пу­ті­ну для то­го, щоб він по­чав ді­я­ти і вста­но­вив­ся мир. Да­вай­те стри­ма­є­мо­ся і спро­буй­мо оці­ни­ти цей ві­зит тро­шки пі­зні­ше. Я при­га­дую ві­зит Гор­ба­чо­ва до Іва­на Пав­ла ІІ. В яко­мусь сен­сі, це був до­ле­но­сний ві­зит. То­му зу­стріч Пу­ті­на з Фран­ци­ском має по­тен­ці­ал і так са­мо мо­же ста­ти до­ле­но­сною. Але чи справ­ді це бу­де так?

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.