«Острозь­кий клуб». Дру­ге ви­да­н­ня

У най­дав­ні­шо­му ви­ші кра­ї­ни від­но­ви­ли іні­ці­а­ти­ву го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня», яка об’єд­ну­ва­ла мо­лодь рі­зних ре­гіо­нів

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День», Оле­ксій КОСТЮЧЕНКО

Учо­ра в Остро­зі був осо­бли­вий день — пі­сля 9- рі­чної пе­ре­р­ви іні­ці­а­тив­на гру­па На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія» від­но­ви­ла Острозь­кий клуб віль­но­го ін­те­ле­кту­аль­но­го спіл­ку­ва­н­ня мо­ло­ді.

На­га­да­є­мо йо­го істо­рію. Ще 2006 ро­ку та­ка ідея ви­ни­кла в го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ла­ри­си Ів­ши­ної — як ва­жли­вої іні­ці­а­ти­ви для ре­аль­но­го здій­сне­н­ня вну­трі­шньо­укра­їн­ської ін­те­гра­ції. « Під час зу­стрі­чі з оде­ськи­ми сту­ден­та­ми я з’ ясу­ва­ла, що мої спів­ро­змов­ни­ки ні­ко­ли не бу­ва­ли в За­хі­дній Укра­ї­ні. І, окрім сте­ре­о­ти­пів, які в їхні го­ло­ви че­рез «ящик» за­кла­ли не­до­бро­со­ві­сні по­лі­ти­ки, ні­чо­го про неї не зна­ють. Кра­ї­на жи­ве у від­ри­ві від са­мої се­бе » , — го­во­ри­ла про ідею клу­бу Ла­ри­са Ів­ши­на.

Одним із пер­ших уча­сни­ків цьо­го не­фор­маль­но­го клу­бу став сту­дент по­лі­то­ло­гії Оде­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ме­чни­ко­ва, а ни­ні — ре­да­ктор від­ді­лу по­лі­ти­ки га­зе­ти «День», Іван Капсамун. Вла­сне, він і був се­ред тих піо­не­рів, хто і свої сте­ре­о­ти­пи до­лав, і до­по­ма­гав це ро­би­ти ін­шим, ор­га­ні­зо­ву­ю­чи спіл­ку­ва­н­ня сту­ден­тів з рі­зних ре­гіо­нів в Оде­сі. Під час зу­стрі­чей мо­ло­ді в рі­зних мі­стах від­бу­ва­ли­ся дис­ку­сії на но­ва­тор­ські для укра­їн­сько­го су­спіль­ства те­ми, які не ста­ви­ли для се­бе ін­ші: «По­лі­ти­чна куль­ту­ра мо­ло­ді», «Куль­тур­на ре­ін­те­гра­ція Укра­ї­ни в Єв­ро­пу» то­що, це бу­ло ре­аль­не жи­ве зна­йом­ство і зав’ язу­ва­н­ня кон­та­ктів. Ін­те­ле­кту­аль­ни­ми цен­тра­ми, що об’ єд­ну­ва­ли уча­сни­ків клу­бу за чо­ти­ри ро­ки йо­го актив­ної ді­яль­но­сті, ста­ли Острог, Оде­са, Хар­ків, До­нецьк, Лу­ганськ, Дні­про­пе­тровськ, За­по­ріж­жя, Сім­фе­ро­поль... Про­те для під­трим­ки « ім­пуль­сів » по­трі­бні лю­ди, які від­чу­ва­ють по­стій­ну по­тре­бу під­три­му­ва­ти цей зв’ язок. Сту­ден­ти, що за­сну­ва­ли клуб, ста­ва­ли ви­пу­скни­ка­ми, йшли на ро­бо­ту... Крім то­го, для піджив­ле­н­ня та­ко­го ін­те­ле­кту­аль­но­го ру­ху по­трі­бно, щоб ін­ші се­ре­до­ви­ща, жур­на­ліст­ські зокре­ма, по­пу­ля­ри­зу­ва­ли йо­го.

Але пи­та­н­ня вну­трі­шньо­укра­їн­ської ін­те­гра­ції, на жаль, за цей час не ста­ло менш акту­аль­ним. На­ціо­наль­ний стрес по­ка­зав, що та­кі го­ри­зон­таль­ні іні­ці­а­ти­ви ва­жли­ві. До­бре, що в Острозь­кій ака­де­мії про це пам’ята­ють і ви­рі­ши­ли від­но­ви­ти не­фор­маль­ний клуб. «Ці­ну­є­мо усі ва­ші іні­ці­а­ти­ви, що зна­йшли вті­ле­н­ня в на­шо­му уні­вер­си­те­ті та спра­ви­ли зна­чний вплив на осо­би­сті­сне ста­нов­ле­н­ня сту­ден­тів, — на­пи­сав у ли­сті до Ла­ри­си Ів­ши­ної, по­че­сно­го ака­де­мі­ка Острозь­ко­го ака­де­мі­чно­го брат­ства, ре­ктор На­УОА Ігор Па­сі­чник, — гру­па на­ших сту­ден­тів ви­сту­пи­ла з іні­ці­а­ти­вою ві­дро­дже­н­ня за­по­ча­тко­ва­но­го Ва­ми 2006 ро­ку Острозь­ко­го клу­бу віль­но­го ін­те­ле­кту­аль­но­го спіл­ку­ва­н­ня мо­ло­ді».

Участь у пер­шо­му за­сі­дан­ні від­ро­дже­но­го клу­бу, крім остро­жан, взя­ли сту­ден­ти До­не­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, За­по­різь­ко­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, Дні­про­пе­тров­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. О. Гон­ча­ра, Чер­ні­гів­сько­го на­ціо­наль­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Т. Шевченка. Іні­ці­а­то­ри зу­стрі­чі за­про­си­ли до сло­ва на цьо­му за­сі­дан­ні ко­ли­шньо­го чле­на Острозь­ко­го клу­бу віль­но­го ін­те­ле­кту­аль­но­го спіл­ку­ва­н­ня мо­ло­ді Іва­на Ка­пса­му­на. Те­мою роз­мо­ви ви- зна­чи­ли — « Схід і За­хід — як по­збу­ти­ся від нав’ яза­них ро­ка­ми сте­ре­о­ти­пів » .

«Над­зви­чай­но ра­дію, що ді­яль­ність Острозь­ко­го клу­бу зно­ву від­ро­джу­є­ться. Спо­ді­ва­ю­ся, що сьо­го­дні­шня дис­ку­сія ста­не хо­ро­шим стар­том для кон­стру­ктив­них вну­трі­шньо­ін­те­гра­цій-них змін. Вій­на на Схо­ді до­ве­ла, що ми єди­на на­ція. Са­ме від ми­сля­чої мо­ло­ді за­ле­жить, чи змо­жуть об’ єд­на­ти­ся укра­їн­ці нав­ко­ло спіль­ної на­ціо­наль­ної ідеї і зруй­ну­ва­ти шту­чно нав’яза­ні сте­ре­о­ти­пи», — за­зна­чив ре­ктор Острозь­кої ака­де­мії Ігор Па­сі­чник, від­кри­ва­ю­чи зу­стріч.

Іван Капсамун пе­ре­дав уча­сни­кам ві­та­н­ня від Ла­ри­си Ів­ши­ної та на­га­дав: «Якраз в Остро­зі ви­ни­кла ідея ство­ре­н­ня та­ко­го ін­те­ле­кту­аль­но­го клу­бу, пі­сля яко­го вже ду­же мо­біль­но ре­а­гу­ва­ли на­сту­пні гру­пи сту­ден­тів, які до­лу­чи­ли­ся до на­ших зу­стрі­чей в ба­га­тьох-ба­га­тьох мі­стах. По-пер­ше, ду­же ва­жли­вою є фор­маль­на зу­стріч, тоб­то ті те­ми, які обго­во­рю­ва­ли­ся, пі­зна­н­ня один одно­го. Але не мен­ша зна­чи­ма і не­фор­маль­на ча­сти­на, зав­дя­ки якій ви кра­ще один одно­го пі­зна­є­те, по­зна­йо­ми­те­ся і в подаль­шо­му,спо­ді­ва­ю­ся, про­ве­де­те на­сту­пні зу­стрі­чі».

Що­до за­яв­ле­ної те­му по­до­ла­н­ня сте­ре­о­ти­пів Іван за­ува­жив: « Те­ма, яку ви обго­во­рю­є­те, — дій­сно ду­же ці­ка­ва і акту­аль­на, осо­бли­во пі­сля ро­сій­ської агре­сії і то­го, що ми отри­ма­ли в ре­зуль­та­ті ці­єї агре­сії. Але я хо­чу ска­за­ти, що ця те­ма бу­ла акту­аль­на і ба­га­то ро­ків то­му і ми їзди­ли по університетах і обго­во­рю­ва­ли її. Вла­сне це бу­ла те­ма всьо­го Острозь­ко­го клу­бу, то­му що йо­го ло­зун­гом бу­ла « вну­трі­шньо­укра­їн­ська ін­те­гра­ція». Ця про­бле­ма не бу­ла ви­рі­ше­на до кін­ця. І це не міг зро­би­ти тіль­ки Острозь­кий клуб, то­му що це не ли­ше рі­вень сту­ден­тів і на­вчаль­них за­кла­дів. Це рі­вень дер­жа­ви, яка ма­ла до­лу­ча­ти­ся і під­три­му­ва­ти по­ді­бні іні­ці­а­ти­ви. Що тре­ба ро­би­ти: пер­ше — пі­зна­ва­н­ня один одно­го, сво­єї кра­ї­ни. Об’ єд­нав­чим фа­кто­ром має бу­ти мо­дер­на дер­жа­ва, по­єд­на­на з на­шою іден­ти­чні­стю. На жаль, на сьо­го­дні­шній день, дер­жа­ва цю фун­кцію не виконує і по­ки На це є свої при­чи­ни і я не хо­чу на цьо­му зу­пи­ня­ти­ся. От­же, має ро­би­ти свої зу­си­л­ля су­спіль­ство. Зокре­ма, те, що й ро­бить Острозь­кий клуб, який від­нов­ле­но сьо­го­дні. По су­ті, ви за­раз вже зна­хо­ди­тесь на шля­ху об’єд­на­н­ня».

«Для то­го щоб ро­зу­мі­ти лю­ди­ну, її тре­ба чу­ти і слу­ха­ти. Якщ о ми хо­че­мо бу­ду­ва­ти об’єд­на­ну кра­ї­ну, то без діа­ло­гу це не­мо­жли­во, — ді­ли­ться вра­же­н­ням від зу­стрі­чі Ка­те­ри­на ХОРОЩАК, сту­ден­тка спе­ці­аль­но­сті «Жур­на­лі­сти­ка» На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту « Острозь­ка ака­де­мія » . — Не обов’яз­ко­во з уст ко­жно­го бу­де лу­на­ти істи­на, але ці дум­ки до­по­мо­жуть спіль­но ви­бу­ду­ва­ти стра­те­гію на­шо­го подаль­шо­го роз­ви­тку. Сьо­го­дні­шнє за­сі­да­н­ня Острозь­ко­го клу­бу по­ка­за­ло — та­ке спіл­ку­ва­н­ня ду­же ва­жли­ве для нас че­рез те, що ми пі­зна­є­мо та ді­зна­є­мо­ся про про­бле­ми один одно­го. Ко­ли ми faceto- face ви­рі­шу­є­мо спіль­ні пи­та­н­ня, то мо­же­мо під­три­ма­ти, за­пе­ре­чи­ти, до­пов­ни­ти... Зре­штою, зро­зу­мі­ти, що бу­ду­ва­ти май­бу­тнє — це не тіль­ки впро­ва­джу­ва­ти ре­фор­ми та ви­да­ва­ти на­ка­зи, а й на­ди­ха­ти один одно­го, мо­ти­ву­ва­ти до по­зи­тив­них спіль­них, зла­го­дже­них дій».

ФОТО ЄВ­ГЕ­НА МАЛЬЧИКА

ОСТРОГ. 11 ЧЕРВНЯ 2015 РО­КУ. СУ­ЧА­СНІ КО­МУ­НІ­КА­ЦІЇ ЗНА­ЧНО ПОЛЕГШУЮТЬ СПІЛ­КУ­ВА­Н­НЯ. ТРЕ­БА ТІЛЬ­КИ ДБА­ТИ ПРО ТЕ, ЩОБ БУ­ЛО ПРО ЩО ГО­ВО­РИ­ТИ. ІВАН КАПСАМУН ПІД ЧАС СКАЙП-ВКЛЮ­ЧЕ­Н­НЯ З РЕ­ДА­КЦІЇ «Дня» В КИ­Є­ВІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.