По­за­шля­хо­вик – для нац­гвар­дій­ців

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ін­на Мол­ча­но­ва, Чер­ка­си

Пе­ре­да­ли в Чер­ка­сах ли­тов­ські во­лон­те­ри

Бій­цям На­ціо­наль­ної Гвар­дії 6-го ба­таль­йо­ну пер­шо­го взво­ду ро­ти спец­при­зна­че­н­ня 10 червня пред­став­ни­ки єв­ро­пей­ської во­лон­тер­ської ор­га­ні­за­ції «BLUE/YELLOW» пе­ре­да­ли ав­то­мо­біль MITSUBISHI Pajero, а та­кож не­об­хі­дне спо­ря­дже­н­ня за під­трим­ки ке­рів­ни­ка бла­го­дій­но­го фон­ду «Фонд до­по­мо­ги АТО» та гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Наш ба­таль­йон».

Для пе­ре­да­чі ав­то­мо­бі­ля та не­об­хі­дних ре­чей бі­ля бу­дин­ку рад зі­бра­ли­ся во­лон­те­ри, бій­ці, жур­на­лі­сти та ін­ші мі­стя­ни. Як роз­по­від­ає во­лон­тер ГО «Наш ба­таль­йон» Ко­стян­тин Бев­зен­ко, ав­то­мо­біль при­дба­ний спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми чер­ка­ських во­лон­те­рів, гро­мад­ських акти­ві­стів, ли­тов­ських во­лон­те­рів, ке­рів­ни­цтва обла­сті, не­бай­ду­жих мі­стян. Для зі­бра­н­ня не­об­хі­дних ко­штів мі­стя­ни про­во­ди­ли бла­го­дій­ні кон­цер­ти, до­по­ма­га­ли шко­ли, Чер­ка­ський ін­сти­тут по­же­жної без­пе­ки, Чер­ка­ський дер­жав­ний те­хно­ло­гі­чний університет та ін­ші. Зав­дя­ки ли­тов­ським во­лон­те­рам єв­ро­пей­ської во­лон­тер­ської ор­га­ні­за­ції «BLUE/YELLOW» ав­то­мо­біль вда­ло­ся при­дба­ти, під­го­ту­ва­ти не­об­хі­дні до­ку­мен­ти та пе­ре­пра­ви­ти че­рез кор­дон. Під­го­тов­ку ав­то­мо­бі­ля до ви­ко­на­н­ня спец­зав­дань здій­сню­ва­ли у Чер­ка­сах: фар­бу­ва­ли, ре­мон­ту­ва­ли.

Пі­сля впо­ряд­ку­ва­н­ня не­об­хі­дним спо­ря­дже­н­ням, про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня по­за­шля­хо­вик по­їде ви­ко­ну­ва­ти спец­зав­да­н­ня. «Та­кий ав­то­мо­біль для нас над­зви­чай­но по­трі­бний, ми дій­сно ра­ді­є­мо, як ді­ти»,— за­пев­няє бо­єць Юрій По­та­пен­ко. Вій­сько­ві роз­по­від­а­ють, що по­за­шля­хо­ви­ком, окрім ви­ко­на­н­ня роз­від­ки, за­три­ма­н­ня по­ру­шни­ків, бу­де ви­ко­ну­ва­ти­ся і пе­ре­ве­зе­н­ня по­ра­не­них, оскіль­ки най­ва­жли­ві­шим для кра­ї­ни за­ли­ша­є­ться жи­т­тя ко­жно­го бій­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.