Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО: «Лі­нії обо­ро­ни бу­дує вся Укра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Під час ро­бо­чої по­їзд­ки до До­не­цької обла­сті Пре­зи­дент огля­нув бу­дів­ни­цтво фор­ти­фі­ка­цій­них спо­руд. Гла­ва дер­жа­ви за­зна­чив, що в ці­ло­му не має сер­йо­зних за­ува­жень до бу­дів­ни­цтва, — пе­ре­дає прес­слу­жба Пре­зи­ден­та. За йо­го сло­ва­ми, зав­дя­ки Мін­ським до­мов­ле­но­стям, Укра­ї­на отри­ма­ла час для то­го, щоб пе­ре­ве­сти по­дих, здій­сни­ти за­хо­ди для укрі­пле­н­ня сво­єї обо­ро­ни.

Пре­зи­дент по­ві­до­мив пі­сля огля­ду, що всьо­го за­пла­но­ва­но спо­ру­дже­н­ня близь­ко 300 фор­ти­фі­ка­цій­них спо­руд. 100 опор­них пун­ктів вже пов­ні­стю го­то­ві. Ця ро­бо­та про­во­ди­ться Зброй­ни­ми си­ла­ми у вза­є­мо­дії з ви­зна­че­ни­ми мі­сце­ви­ми адмі­ні­стра­ці­я­ми. Ко­жна з 21-ї обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції виконує ви­зна­че­ний об­сяг ро­біт. «Лі­нії обо­ро­ни бу­дує вся Укра­ї­на», — на­го­ло­сив Пе­тро По­ро­шен­ко.

Пре­зи­дент від­зна­чив, що об­ся­ги і тем­пи бу­дів­ни­цтва обо­рон­них спо­руд без­пре­це­ден­тні. За­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтво пла­ну­є­ться до се­ре­ди­ни ли­пня. Під час бу­дів­ни­цтва у пер­ший про­ект по­стій­но вно­си­ли­ся ко­ре­кти­ви з ура­ху­ва­н­ням но­вих ін­же­нер­них рі­шень. За йо­го сло­ва­ми, най­скла­дні­ше бу­ло пра­цю­ва­ти на пер­шій лі­нії обо­ро­ни.

Пре­зи­дент на­го­ло­сив, що, по­при те, що бу­дів­ни­цтво ве­де­ться у вій­сько­вий час, бу­ло ви­ко­ри­ста­но про­це­ду­ри мир­но­го ча­су, рин­ко­ві ме­ха­ні­зми, зокре­ма тен­де­ри. За­галь­на вар­тість бу­дів­ни­цтва всіх обо­рон- них спо­руд оці­ню­є­ться при­бли­зно в 1 млрд гри­вень.

Гла­ва дер­жа­ви від­зна­чив ви­со­кий рі­вень вза­є­мо­дії гі­лок вла­ди у цьо­му про­це­сі. Там, де не ви­ста­ча­ло ді­ю­чих нор­ма­тив­них актів, Пре­зи­дент іні­ці­ю­вав змі­ни до за­ко­но­дав­ства, які опе­ра­тив­но при­йма­ла Вер­хов­на Ра­да.

«Ми ма­є­мо зро­би­ти все, щоб за­хи­сти­ти на­шу дер­жа­ву, пра­цю­ва­ти 24 го­ди­ни на до­бу», — на­го­ло­сив Пе­тро По­ро­шен­ко.

Пре­зи­дент огля­нув опор­ний пункт — си­сте­му ко­му­ні­ка­цій, кон­троль­но-спо­сте­ре­жний пункт, укри­т­тя, си­сте­му тран­шей і за­хи­сні ме­та­ло-бе­тон­ні кон­тей­не­ри.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.