За стан­дар­та­ми НАТО

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Дні­про­пе­тров­ські во­лон­те­ри роз­ро­би­ли мо­біль­ну мо­дуль-ка­зар­му для бій­ців у зо­ні АТО

Пе­ре­сув­на ка­зар­ма — спіль­ний про­ект во­лон­тер­ської ор­га­ні­за­ції «Фонд обо­ро­ни кра­ї­ни», ком­па­нії NewArk і «Пів­ден­но­го ма­ши­но­бу­дів­но­го за­во­ду». «За­раз укра­їн­ські сол­да­ти жи­вуть у бре­зен­то­вих на­ме­тах, що не ма­ють еле­мен­тар­них по­бу­то­вих зру­чно­стей. Ми по­вин­ні кар­ди­наль­но мі­ня­ти став­ле­н­ня до умов жи­т­тя й по­бу­ту на­ших сол­да­тів і офі­це­рів», — го­во­рить гла­ва «Фон­ду обо­ро­ни кра­ї­ни» Пав­ло Ха­зан.

При роз­роб­ці мо­ду­ля кон­стру­кто­ри вра­хо­ву­ва­ли стан­дар­ти НАТО, а та­кож на­галь­ні по­тре­би укра­їн­ської ар­мії. «У фор­му­ван­ні іде­о­ло­гії цьо­го про­е­кту бра­ли участь пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни, зок- ре­ма ге­не­рал Хом­чак, який за­раз очо­лює штаб Су­хо­пу­тних військ», — роз­по­від­ає П.Ха­зан. За йо­го сло­ва­ми, мо­біль­ні мо­ду­лі мо­жуть транс­фор­му­ва­ти­ся в ці­лу низ­ку об’єктів: шта­бні при­мі­ще­н­ня, по­льо­ві шпи­та­лі, скла­ди озбро­є­н­ня, ку­хні або кла­си для про­ве­де­н­ня тре­нін­гів.

В рам­ках про­е­кту, окрім пе­ре­сув­ної ка­зар­ми, бу­де ви­го­тов­ле­но ще два мо­ду­лі — їхнє при­зна­че­н­ня по­ки узго­джу­є­ться з вій­сько­ви­ми. Як роз­по­вів го­лов­ний кон­стру­ктор ком­па­нії NewArk Ва­дим Бе­ля­єв, мо­дуль мо­же пра­цю­ва­ти як ав­то­ном­но в по­льо­вих умо­вах, так і під­клю­ча­ти­ся до на­яв­них ме­реж.

Те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва та­ких мо­ду­лів за­без­пе­чує ком­фор­тні умо­ви про­жи­ва­н­ня вій­сько­вих при тем­пе­ра­ту­рі від — 40 до + 40 ОС. При транс­пор­ту­ван­ні мо­дуль є від­но­сно не­ве­ли­ким стан­дар­тним кон­тей­не­ром, який при роз­гор­тан­ні пе­ре­тво­рю­є­ться на при­мі­ще­н­ня пло­щею до 65—80 ква­дра­тних ме­трів. Для йо­го пе­ре­ве­зе­н­ня мо­жна за­ді­ю­ва­ти будь-який транс­порт, а для зби­ра­н­ня, на­віть у по­льо­вих умо­вах, по­трі­бно близь­ко го­ди­ни, й цю ро­бо­ту мо­жуть ви­ко­на­ти всьо­го чо­ти­ри лю­ди­ни.

Ве­те­ран АТО, ра­дник гу­бер­на­то­ра Іван На­чов­ний вва­жає, що жи­ти в та­кій пе­ре­сув­ній ка­зар­мі мо­жна з ком­фор­том. «Усе­ре­ди­ні до­сить про­сто­ро. Є 32 ком­фор­тних спаль­них мі­сця. Є во­до­по­ста­ча­н­ня й ка­на­лі­за­ція, вен­ти­ля­ція, обі­грів узим­ку і кон­ди­ціо­ну­ва­н­ня в спе­ку. Мо­жна вста­но­ви­ти те­ле­ві­зор і хо­ло­диль­ник, під­клю­чи­ти­ся до ге­не­ра­то­ра або цен­тра­лі­зо­ва­но­го еле­ктро­жив­ле­н­ня», — го­во­рить він.

Вар­тість одно­го та­ко­го мо­ду­ля — близь­ко 1 млн гри­вень. Ство­ре­н­ня пер­шої мо­біль­ної ка­зар­ми фі­нан­су­ва­ло­ся спон­со­ра­ми «Фон­ду», але на­да­лі мо­ва має йти про дер­жав­не за­мов­ле­н­ня. «Сьо­го­дні ми по­ка­за­ли, що та­кі про­е­кти мо­жна ре­а­лі­зо­ву­ва­ти і в Укра­ї­ні, при­чо­му си­ла­ми укра­їн­ських ком­па­ній, а ма­со­ве виробництво, зві­сно, змен­шить со­бі­вар­тість мо­ду­ля», — за­зна­чив П.Ха­зан.

У «Фон­ді» спо­ді­ва­ю­ться, що ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни вда­сться про­тя­гом мі­ся­ця. За­раз на «Пів­ден­но­му ма­ши­но­бу­дів­но­му за­во­ді» Дні­про­пе­тров­ська змо­жуть ви­пу­ска­ти п’ять та­ких мо­ду­лів на до­бу, а в пер­спе­кти­ві — до со­тні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.