Зем­лі на мор­сько­му узбе­реж­жі

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Обіцяє го­ло­ва Хер­сон­ської ОДА для ро­дин вій­сько­вих, які за­ги­ну­ли в АТО

На­скіль­ки ре­аль­ним є про­ект, що пред­став­ля­ли дня­ми в обл­держ­адмі­ні­стра­ції, і які тер­мі­ни йо­го ви­ко­на­н­ня — су­ди­ти важ­ко. Втім, го­ло­ва ОДА Ан­дрій Пу­ті­лов обіцяє три­ма­ти це пи­та­н­ня на осо­би­сто­му кон­тро­лі. В адмі­ні­стра­ції за­яв­ля­ють, що зна­йшли ін­ве­сто­ра, який вла­сним ко­штом під­го­тує до­ку­мен­та­цію на зем­лю, ви­го­то­вить те­хні­чну до­ку­мен­та­цію на ін­же­нер­ні ме­ре­жі, під­ве­де ма­гі­страль­ні ме­ре­жі і впо­ряд­кує те­ри­то­рію. Сім’ї отри­ма­ють го­то­ву ді­лян­ку «під ключ». За­зна­че­ні зе­мель­ні ді­лян­ки роз­та­шо­ва­ні на узбе­реж­жі Азов­сько­го мо­ря, на ко­сі Ара­бат­ська стріл­ка, між се­ла­ми Ща­слив­це­ве і Стріл­ко­ве за 100 — 200 ме­трів від во­ди та за 20 — 25 км від ра­йон­но­го цен­тру — мі­ста Ге­ні­чеськ. Усьо­го за­пла­но­ва­но 38 ді­ля­нок по 600 ква­дра­тних ме­трів ко­жна. Для об­слу­го­ву­ва­н­ня їх у подаль­шо­му пла­ну­ють ство­ри­ти ко­опе­ра­тив.

«Сім’я, що втра­ти­ла ба­тька, чо­ло­ві­ка, си­на, має зна­ти, що во­на не за­ли­ши­ла­ся сам на сам з го­рем, від­чу­ва­ти­ме під­трим­ку з бо­ку вла­ди. То­му й ви­ни­кла ідея без­пла­тно за­без­пе­чи­ти ро­ди­ни за­ги­блих зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми на бе­ре­зі мо­ря з під­ве­де­ною ін­же­нер­ною ін­фра­стру­кту­рою і го­то­вою до­ку­мен­та­ці­єю», — за­зна­чив Ан­дрій Пу­ті­лов.

Що­би не ви­ни­ка­ло пі­дозр у про­це­сі ви­ді­ле­н­ня зем­лі, обла­сна вла­да за­лу­чи­ла для кон­тро­лю КП «Обе­ріг» на чо­лі з Ві­кто­рі­єю Ва­гнер — удо­вою за­ги­бло­го бій­ця ба­таль­йо­ну «Хер­сон» Ва­ди­сла­ва Ко­ва­льо­ва.

«Моє став­ле­н­ня до та­кої іні­ці­а­ти­ви го­ло­ви ОДА аб­со­лю­тно по­зи­тив­не. Зем­ля на узбе­реж­жі мо­ря — це бу­ла б зна­чна до­по­мо­га від адмі­ні­стра­ції. На жаль, пі­сля оформ­ле­н­ня за­явок у нас ста­ло біль­ше за­ги­блих, то­му я ду­маю, що їм ви­ді­ля­ти­муть ді­лян­ки у дру­гу хви­лю, — ко­мен­тує «Дню» Ві­кто­рія Ва­гнер. — Я спо­ді­ва­юсь, що цей про­ект ді­йде до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня. Зем­лю ви­ді­ли­ли, за­раз роз­ро­бля­є­ться не­об­хі­дна до­ку­мен­та­ція, але зем­ля без ко­му­ні­ка­цій — про­сто те­ри­то­рія. То­му за­раз адмі­ні­стра­ція на­по­ля­гає на то­му, щоб лю­ди отри­ма­ли свої на­ді­ли з під­ве­де­ною еле­ктри­кою і во­дою. Я бу­ла на то­му мі­сці, во­но близь­ко до мо­ря, зру­чне для бу­дів­ни­цтва. А той, хто не в змо­зі чи не за­хо­че бу­ду­ва­ти­ся там, мо­же про­да­ти свою ді­лян­ку і та­ким чи­ном отри­ма­ти якусь ви­го­ду».

На­га­да­є­мо, ви­ді­ле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок для ро­дин за­ги­блих вій­сько­вих у зо­ні АТО, по­ра­не­ним вій­сько­вим та уча­сни­кам бо­йо­вих дій обі­ця­ють і в хер­сон­ській мі­ській ра­ді. За­пла­но­ва­но ви­ді­ле­н­ня 280 ді­ля­нок пло­щею від 600 до 1000 кв. м. у мі­кро­ра­йо­ні Тав­рій­ський. Як по­ві­до­ми­ли нам у мі­ськра­ді, на­ра­зі 231 уча­сник АТО отри­мав до­звіл на збір до­ку­мен­тів на ви­ді­ле­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки. Ко­ли пер­ша пар­тія за­яв­ни­ків під­го­тує про­е­кти зем­ле­ві­две­де­н­ня, на се­сію бу­де ви­не­се­но від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.