У Дар­ни­цько­му ра­йо­ні дві­чі го­рів ліс

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Се­ред імо­вір­них при­чин — під­пал і не­дба­лість

Учо­ра вран­ці ра­йон Дар­ни­цько­го ва­го­но­ре­мон­тно­го за­во­ду за­тя­гну­ло ди­мо­вою за­ві­сою. Спо­ча­тку мі­сце­ві ме­шкан­ці по­мі­ти­ли дим над лі­сом, а зго­дом він по­чав ру­ха­ти­ся і до бу­дин­ків. Факт по­же­жі під­твер­ди­ли «Дню» й у Дер­жав­ній слу­жбі з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, але зна­чи­ли, що їхня стру­кту­ра до га­сі­н­ня по­же­жі не за­лу­ча­ла­ся. Як вда­ло­ся вста­но­ви­ти, за­йма­н­ня ста­ло­ся в лі­со­во­му ма­си­ві по­бли­зу се­ли­ща Би­ків­ня, що вхо­дить до Де­снян­сько­го ра­йо­ну мі­ста Ки­є­ва. Пред­став­ни­кам мі­сце­во­го ліс­го­спу вда­ло­ся опе­ра­тив­но ло­ка­лі­зу­ва­ти во­гонь і не да­ти йо­му пе­ре­йти на верх­ні ша­ри лі­су. За да­ни­ми КП «Дар­ни­цьке лі­со­пар­ко­ве го­спо­дар­ство», до яко­го вхо­дить ліс по­бли­зу Би­ків­ні, су­мар­но ви­го­рі­ло 0,3 ге­кта­ри лі­су.

«Се­ред при­чин по­же­жі ми роз­гля­да­є­мо під­пал, — роз­по­від­ає ін­же­нер з охо­ро­ни за­хи­сту лі­су КП «Дар­ни­цьке лі­со­пар­ко­ве го­спо­дар­ство» В’яче­слав Дей­нюк. — У се­ре­ду близь­ко тре­тьої го­ди­ни дня ста­ло­ся пер­ше не­ве­ли­ке за­йма­н­ня. Во­но бу­ло опе­ра­тив­но по­га­ше­не про­тя­гом го­ди­ни, пі­сля цьо­го мі­сце по­дії па­тру­лю­ва­ли пред­став­ни­ки на­шої слу­жби. Близь­ко дев’ятої ве­чо­ра па­труль зня­ли, а вже о п’ятій ран­ку в че­твер ме­ні за­те­ле­фо­ну­ва­ли і по­ві­до­ми­ли, що за­го­ра­н­ня від­бу­ло­ся зно­ву, цьо­го ра­зу у двох мі­сцях. Як ві­до­мо, вно­чі ліс са­мо­стій­но за­го­рі­ти­ся не мо­же».

На­га­да­є­мо, уве­че­рі 8 червня ста­ло­ся за­йма­н­ня на на­фто­ба­зі в се­лі Кря­чки Ва­силь­ків­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Вна­слі­док по­же­жі за­ги­ну­ло чо­ти­ри лю­ди­ни. На­ра­зі во­гонь ло­ка­лі­зо­ва­но, три­ває про­цес ви­го­ра­н­ня.

Те­тя­на ТИМОЧКО, го­ло­ва Все­укра­їн­ської еко­ло­гі­чної лі­ги:

— Ліс в ме­жах Ки­є­ва мо­же го­рі­ти як з огля­ду на без­ді­яль­ність лі­со­вих стру­ктур, так і з огля­ду на те, що за­бу­дов­ни­ки пра­гнуть за­хо­пи­ти со­бі но­ві ді­лян­ки. Мов­ляв, ліс ви­го­рів і мо­жна бу­ду­ва­ти. У ба­га­тьох ви­пад­ках ви­па­лю­ва­н­ня лі­су від­бу­ва­є­ться для то­го, щоб змі­ни­ти йо­го ці­льо­ве при­зна­че­н­ня і зго­дом ви­ко­ри­ста­ти з ін­шою ме­тою.

Уза­га­лі, ці по­же­жі — озна­ка пов­ної па­ра­лі­за­ції ор­га­нів вла­ди. Нам не­об­хі­дне жорс­тке до­три­ма­н­ня ви­мог за­ко­ну. Вла­да не мо­же ви­рі­ши­ти на­ших про­блем, бо во­на са­ма ста­ла про­бле­мою для на­ро­ду Укра­ї­ни. Що­до по­же­жі у Ва­силь­ко­ві, в ме­не все­ли­ла опти­мізм ідея ство­ре­н­ня про­філь­но­го шта­бу. Я га­да­ла, що до ньо­го ві­зьмуть ко­ли­шніх пред­став­ни­ків МНС, на­у­ков­ців, і во­ни спіль­но ви­рі­шу­ва­ти­муть, як лі­кві­ду­ва­ти ка­та­стро­фу. Але зі­бра­ли­ся лю­ди, які вза­га­лі не ро­зу­мі­ють, як га­си­ти та­кі по­же­жі,й ви­рі­ши­ли ли­ши­ти все до­го­ра­ти. Вва­жаю, якщо ру­ха­ти­ся за ці­єю тен­ден­ці­єю, в май­бу­тньо­му про­бле­ми те­хно­ген­но­го ха­ра­кте­ру за­би­ра­ти­муть з на­шо­го бю­дже­ту де­да­лі біль­ше ко­штів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.