На­цра­да – «Iн­тер» і «112»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ва­дим ЛУБЧАК, Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Ек­сперт: «Не ба­чу жо­дних під­став го­во­ри­ти про по­лі­ти­чний тиск»

Учо­ра На­ціо­наль­на ра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни про­дов­жи­ла те­ле­ка­на­лу «Ін­те­ру» лі­цен­зію на ана­ло­го­ве ефір­не мов­ле­н­ня ще на 7 ро­ків — до 2022 ро­ку. Як роз­по­ві­ли у На­цра­ді, згі­дно із лі­цен­зі­єю, «Ін­тер» отри­мав пра­во про­дов­жи­ти мов­ле­н­ня на сво­їй ме­ре­жі, що скла­да­є­ться з 389 ка­на­лів зв’яз­ку на 24 го­ди­ни на до­бу. Як по­ві­дом­ляє «Еко­но­мі­чна прав­да», на по­пе­ре­дніх за­сі­да­н­нях ре­гу­ля­тор не зміг про­дов­жи­ти ка­на­лу лі­цен­зію у зв’яз­ку з тим, що отри­мав звер­не­н­ня від на­ро­дних де­пу­та­тів. У них мі­стив­ся ряд до­да­тко­вих об­ста­вин, які ні­би­то свід­чи­ли про те, що ста­ра лі­цен­зія «Ін­те­ра» ра­ні­ше про­дов­жу­ва­ла­ся з істо­тни­ми по­ру­ше­н­ня­ми за­ко­но­дав­ства.

На­то­мість на вчо­ра­шньо­му за­сі­дан­ні На­цра­да зно­ву не до­зво­ли­ла ка­на­лу «112 Укра­ї­на» змі­ни­ти про­грам­ні кон­це­пції. Так, дер­жав­ний ре­гу­ля­тор у чер­го­вий раз від­мо­вив у пе­ре­о­форм­лен­ні про­грам­них кон­це­пцій п’яти ком­па­ні­ям, що ма­ють лі­цен­зії на ре­гіо­наль­не ци­фро­ве ефір­не мов­ле­н­ня та об’єд­на­ні в ме­ре­жу ка­на­лу «112 Укра­ї­на». На ка­на­лі це на­зва­ли ти­ском.

«Рі­ше­н­ня сто­сов­но «Ін­те­ру» роз­гля­да­ло­ся з фор­маль­ної то­чки зо­ру. Оскіль­ки у те­ле­ка­на­лу на да­ний мо­мент від­су­тні за­фі­ксо­ва­ні по­ру­ше­н­ня за­ко­ну — лі­цен­зія про­дов­жу­є­ться ав­то­ма­ти­чно. Ін­ше пи­та­н­ня — чо­му На­цра­да від­кли­ка­ла свої по­пе­ре­дні сан­кції, чи не кон­тро­лю­ва­ла ді­яль­ність «Ін­те­ра» ра­ні­ше, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» ме­діа-юрист, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту Ме­діа Пра­ва Та­рас ШЕВ­ЧЕН­КО. — Тоб­то, на ета­пі роз­гля­ду про­лон­гу­ва­н­ня лі­цен­зії від­бу­ло­ся фор­маль­но, адже у На­цра­ди не бу­ло під­став її не про­дов­жи­ти. По те­ле­ка­на­лу «112 Укра­ї­на» ситуація аб­со­лю­тно зво­ро­тна. Те­ле­ка­нал не до­три­му­є­ться умов ви­да­них лі­цен­зій. Гло­баль­но у «112 Укра­ї­на» є су­пу­тни­ко­ва лі­цен­зія, згі­дно з якою во­ни мо­жуть ве­сти транс­ля­цію, і є ефір­ні лі­цен­зії, що ви­да­ва­ли­ся тіль­ки під ре­гіо­наль­не мов­ле­н­ня, яким «112» ні­ко­ли не за­ймав­ся. Тут у На­цра­ди не бу­ло жо­дних під­став по­го­джу­ва­ти­ся на змі­ну лі­цен­зій­них умов. Не ба­чу жо­дних під­став го­во­ри­ти про по­лі­ти­чний тиск, ба­чу сер­йо­зні ма­ні­пу­ля­ції з бо­ку «112 Укра­ї­на», ко­ли во­ни го­во­рять про за­бо­ро­ну ви­пу­ска­ти но­ви­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.