Зга­ду­є­мо Ка­те­ри­ну Бі­ло­кур

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

«Як­би ми ма­ли ху­до­жни­цю та­ко­го рів­ня май­стер­но­сті, то зму­си­ли б за­го­во­ри­ти про неї ці­лий світ!» (Па­бло Пі­ка­со)

54 ро­ки то­му по­мер­ла ви­да­тна укра­їн­ська ху­до­жни­ця, пред­став­ни­ця «на­їв­но­го ми­сте­цтва». Ка­те­ри­на Ва­си­лів­на мо­гла б ор­га­ні­чно існу­ва­ти зі сво­ї­ми кар­ти­на­ми у будь-яку епо­ху, вва­жа­ють ми­сте­цтво­знав­ці з рі­зних кра­їн. Хо­ча Бі­ло­кур ні­ко­ли не хо­ди­ла до шко­ли і ні­де не вчи­ла­ся ма­ляр­ству її кар­ти­ни за­ча­ро­ву­ють лю­дей. Во­на са­мо­у­ка, яка ста­ла Май­стром з ве­ли­кої лі­те­ри, На­га­да­є­мо, усе своє жи­т­тя про­жи­ла у за­гу­бле­но­му се­ред ле­вад се­лі Бо­г­да­нів­ці (ни­ні Ки­їв­ська обл.). Час, у який жи­ла мис­тки­ня, зов­сім не був ла­гі­дним до неї — ро­ки її жи­т­тя: 1900— 1961, — але у сво­їх кар­ти­нах К. Бі­ло­кур ні­би зна­хо­дить при­ту­лок від тих бур­хли­вих по­дій, що ви­ру­ва­ли в Укра­ї­ні на по­ча­тку та в се­ре­ди­ні ХХ ст. Ві­до­мий факт, три бі­ло­ку­рів­ські кар­ти­ни: «Цар-Ко­лос», «Бе­різ­ка» і «Кол­го­спне по­ле» бу­ли пре­зен­то­ва­ні у 1954 р. на Між­на­ро­дній ви­став­ці у Па­ри­жі. Ко­ли їх по­ба­чив Па­бло Пі­ка­со, то у за­хва­ті ска­зав: «Як­би ми ма­ли ху­до­жни­цю та­ко­го рів­ня май­стер­но­сті, то зму­си­ли б за­го­во­ри­ти про неї ці­лий світ!».

Осо­бли­во ха­ра­ктер­ни­ми для твор­чо­сті Ка­те­ри­ни Бі­ло­кур бу­ли ве­ли­кі ком­по­зи­ції. Ху­до­жни­ця ста­ран­но ко­пі­ю­ва­ла ро­сли­ни з на­ту­ри і во­дно­час ін- тер­пре­ту­ва­ла по-сво­є­му світ. Во­на ні­би аран­жує ста­ни при­ро­ди — при­смер­ки, сві­та­н­ня, спе­ко­тний по­лу­день...

16 червня у Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі від­кри­є­ться ви­став­ка «Ка­те­ри­на Бі­ло­кур. Хо­чу бу­ти ху­до­жни­ком!». Це мас­шта­бна ре­тро­спе­кти­ва кар­тин ви­да­тної мис­тки­ні, а та­кож у екс­по­зи­ції бу­дуть пред­став­ле­ні ро­бо­ти укра- їн­ських ху­до­жниць, які пра­цю­ють у жан­рі ві­део-ар­ту. ком­по­зи­тор­ка Ал­ла За­гай­ке­вич пред­ста­вить еле­ктро­аку­сти­чний пер­фор­манс «Лі­та­ти...» — ау­діо-ін­ста­ля­ція з ви­ко­ри­ста­н­ням при­йо­мів ал­го­ри­тмі­чної ком­по­зи­ції Concerto misterioso ком­по­зи­то­ра-аван­гар­ди­ста Л. Гра­бов­сько­го. Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 19 ли­пня.

ФОТО З САЙТА PERSONS-INFO.COM

КА­ТЕ­РИ­НА БІ­ЛО­КУР. 1950-ті (ФОТО Я.Л. ПОВОЛОЦЬКОГО)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.