Ер­до­ган за­кли­кає по­лі­ти­чні си­ли за­бу­ти про «его» і сфор­му­ва­ти но­вий уряд

Den (Ukrainian) - - День Планети -

За­бу­ти про вла­сне его та якнай­швид­ше сфор­му­ва­ти но­вий уряд — з та­ким за­кли­ком до всіх по­лі­ти­чних сил звер­нув­ся пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Ер­до­ган. Но­ва­чок у пар­ла­мен­ті — про­курд­ська На­ро­дна де­мо­кра­ти­чна пар­тія — да­ла зро­зу­мі­ти, що в ко­а­лі­цію з ке­рів­ною си­лою не пі­де, по­ві­дом­ляє Euronews. Про­пре­зи­дент­ська Пар­тія спра­ве­дли­во­сті та роз­ви­тку від­чай­ду­шно шу­кає пар­тне­рів для ство­ре­н­ня уря­ду. Однак зна­йти то­чки до­ти­ку з су­пер­ни­ка­ми скла­дно. Ке­рів­на пар­тія здо­бу­ла пер­ше мі­сце на не­діль­них ви­бо­рах, про­те втра­ти­ла аб­со­лю­тну біль­шість в пар­ла­мен­ті і на­віть не спро­мо­жна сфор­му­ва­ти уряд мен­шо­сті. Напередодні прем’єр Ахмет Да­ву­то­глу отри­мав зе­ле­не сві­тло від пар­тії на ство­ре­н­ня но­во­го ка­бі­не­ту мі­ні­стрів. Якщо цьо­го не ста­не­ться, за пів­то­ра мі­ся­ці на Ту­реч­чи­ну че­ка­ти­муть но­ві ви­бо­ри.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.