Екс-мі­ні­стра без­пе­ки Ки­таю за­су­ди­ли до до­ві­чно­го...

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­ли­шній мі­ністр гро­мад­ської без­пе­ки Ки­таю Чжоу Юн­кан за­су­дже­ний до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня. Йо­го ви­зна­ли вин­ним у ха­бар­ни­цтві, зло­вжи­ван­ні вла­дою і «нав­ми­сно­му роз­крит­ті на­ціо­наль­них та­єм­ниць», по­ві­до­ми­ла офі­цій­на ки­тай­ська ін­форм­а­ген­ція «Сінь­хуа». До ви­хо­ду на пен­сію 2012 ро­ку цей по­са­до­вець був одним із най­впли­во­ві­ших в Ки­таї. Роз­слі­ду­ва­н­ня що­до ньо­го по­ча­ло­ся у рам­ках ве­ли­кої кам­па­нії із бо­роть­би з ко­ру­пці­єю по то­му, як кра­ї­ну очо­лив Сі Цзі­ньпін. Чжоу Юн­кан ви­знав се­бе вин­ним на су­ді, який від­бу­вав­ся у за­кри­то­му ре­жи­мі в мі­сті Тяньц­зінь на пів­но­чі кра­ї­ни. За да­ни­ми «Сінь­хуа», він за­явив, що не оскар­жу­ва­ти­ме ви­рок. Обви­ну­ва­че­н­ня про­ти Чжоу Юн­ка­на ви­су­ну­ли у кві­тні, че­рез дев’ять мі­ся­ців пі­сля по­ча­тку роз­слі­ду­ва­н­ня. Пі­сля цьо­го йо­го ви­клю­чи­ли з Ко­му­ні­сти­чної пар­тії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.