Єв­ро­пар­ла­мент: від­но­си­ни з Ро­сі­єю нор­ма­лі­зу­ю­ться ли­ше пі­сля по­вер­не­н­ня Кри­му Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент за­яв­ляє, що від­но­си­ни між Єв­ро­со­ю­зом і Ро­сі­єю мо­жуть бу­ти нор­ма­лі­зо­ва­ні тіль­ки в ра­зі ви­ко­на­н­ня нею Мін­ських до­мов­ле­но­стей і по­вер­не­н­ня Кри­му Укра­ї­ні. Про це йде­ться у ре­зо­лю­ції що­до стра­те­гі­чної вій­сько­вої си­ту­а­ції в ба­сей­ні Чор­но­го мо­ря пі­сля ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю, ухва­ле­ній вчо­ра Єв­ро­пар­ла­мен­том. ЄП на­го­ло­шує, що від­но­си­ни з Ро­сі­єю по­вин­ні у дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві бу­ти спря­мо­ва­ні на спів­пра­цю, а не кон­фрон­та­цію, однак вва­жає, що в ко­ро­тко­стро­ко­вій і се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві у зв’ яз­ку з від­су­тні­стю до­ві­ри до Ро­сії ві­днов­ле­н­ня спів­пра­ці по­вин­но бу­ти за­сно­ва­но: по-пер­ше, на стра­те­гі­чних га­ран­ті­ях НАТО без­пе­ки сво­їх схі­дних кра­їн, по-дру­ге, на змі­ні ро­сій­ської по­лі­ти­ки що­до Укра­ї­ни, зокре­ма, пов­но­му і без­умов­но­му ви­ко­нан­ні Мін­ських до­мов­ле­но­стей та по­верн­ні Кри­му Укра­ї­ні, і, та­ким чи­ном, від­нов­лен­ні ста­ту­су-кво і кон­тро­лю укра­їн­ської вла­ди над те­ри­то­рі­єю кра­ї­ни в рам­ках між­на­ро­дно ви­зна­них кор­до­нів, йде­ться у ре­зо­лю­ції. У зв’яз­ку з цим де­пу­та­ти Єв­ро­пар­ла­мен­ту ви­сло­ви­ли пе­ре­ко­на­н­ня, що ЄС має про­дов­жи­ти і по­си­ли­ти про­ти РФ у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня ро­сій­ською вла­дою Мін­ських до­мов­ле­но­стей, про­дов­же­н­ня де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції на Схо­ді Укра­ї­ни і не­ле­галь­ної ане­ксії Кри­му. То­му єв­ро­пар­ла­мен­та­рі за­кли­ка­ють дер­жа­ви ЄС до­три­му­ва­ти­ся єд­но­сті у пи­тан­ні сан­кцій про­ти Ро­сії. Крім то­го, ЄП за­су­див пря­му та не­пря­му під­трим­ку Ро­сі­єю те­ро­ри­стів на Дон­ба­сі, в то­му чи­слі по­став­ки їм зброї, озбро­є­н­ня і вер­бу­ва­н­ня, що «при­зво­дить до про­дов­же­н­ня вій­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.