Бай­ден: США та ін­ші кра­ї­ни G7 го­то­ві за­про­ва­ди­ти но­ві сан­кції про­ти Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кра­ї­ни G7 го­то­ві вве­сти но­ві сан­кції про­ти Ро­сії з ме­тою подаль­шо­го ти­ску на Ро­сію у зв’яз­ку з си­ту­а­ці­єю в Укра­ї­ні. Про це по­ві­до­мив ві­це- пре­зи­дент США Дзо­зеф Бай­ден пі­сля зу­стрі­чі з прем’ єр- мі­ні­стром Укра­ї­ни Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком. «Ві­це-пре­зи­дент за­зна­чив, що США та їх со­ю­зни­ки по «сім­ці» го­то­ві при не­об­хі­дно­сті вве­сти сер­йо­зні до­да­тко­ві сан­кції як від­по­відь на дії Ро­сії», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Бі­ло­го до­му з цьо­го при­во­ду. Та­кож Бай­ден під­кре­слив «на­ці­ле­ність США та їх пар­тне­рів по «сім­ці» на про­дов­же­н­ня ти­ску на Ро­сію до пов­но­го ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей, вклю­ча­ю­чи по­вер­не­н­ня укра­їн­ської ча­сти­ни кор­до­ну під кон­троль Укра­ї­ни, а та­кож ви­ве­де­н­ня всіх ро­сій­ських солдат і зброї з те­ри­то­рії Укра­ї­ни». У по­ві­дом­лен­ні та­кож вка­зу­є­ться, що сто­ро­ни обго­во­ри­ли «про­гра­му ре­форм». Зокре­ма, йшло­ся про «не­об­хі­дність про­дов­же­н­ня про­су­ва­н­ня впе­ред у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю». Крім то­го, обго­во­рю­ва­ли­ся «ін­ші за­хо­ди, які бу­дуть спри­я­ти ста­біль­но­сті та зро­стан­ню, а та­кож за­лу­чен­ню до­да­тко­вих ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну», — за­зна­чи­ли в Бі­ло­му до­мі. Напередодні мі­ністр фі­нан­сів США Джей­коб Лью зу­стрів­ся у вів­то­рок з прем’єром Укра­ї­ни Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком і мі­ні­стром фі­нан­сів На­та­лі­єю Яре­сько та за­пев­нив їх, що кра­ї­ни «Гру­пи се­ми» го­то­ві вве­сти но­ві сан­кції про­ти Ро­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.