Як го­ту­є­ться за­ко­но­дав­ство до мі­сце­вих виборів?

Оле­ксандр ЧЕРНЕНКО: «Про­по­ну­ю­ться від­кри­ті спи­ски на рів­ні обла­сних рад та мі­ськрад ве­ли­ких міст, а на рів­ні ра­йон­них рад та ма­лих міст — ба­га­то­ман­да­тна ма­жо­ри­тар­на си­сте­ма»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Во­се­ни кра­ї­ну че­ка­ють мі­сце­ві ви­бо­ри. Сьо­го­дні екс­пер­тне се­ре­до­ви­ще мір­кує, як в умо­вах ро­сій­ської агре­сії ма­ють від­бу­ти­ся ці пе­ре­го­ни та які пра­ви­ла для них по­вин­ні бу­ти вста­нов­ле­ні. А на­ро­дні де­пу­та­ти дис­ку­ту­ють та пра­цю­ють над тим, щоб ці пра­ви­ла вста­но­ви­ти. Так, ми­ну­лої се­ре­ди у сті­нах Вер­хов­ної Ра­ди від­був­ся «кру­глий стіл» за уча­стю екс­пер­тів та пар­ла­мен­та­рів, те­мою яко­го бу­ло обго­во­ре­н­ня за­ко­но­про­е­кту «Про мі­сце­ві ви­бо­ри». «День» по­спіл­ку­вав­ся з одним із уча­сни­ків за­хо­ду — ко­ли­шнім го­ло­вою прав­лі­н­ня Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни, а за­раз на­ро­дним де­пу­та­том від Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка Оле­ксан­дром ЧЕРНЕНКОМ:

— За­раз у нас три­ва­ють кон­суль­та­ції в ко­а­лі­ції з при­во­ду за­ко­но­про­е­кту « Про мі­сце­ві ви­бо­ри » . 10 червня у Вер­хов­ній Ра­ді від­був­ся кру­глий стіл, іде­єю і ме­тою яко­го бу­ло пре­зен­ту­ва­ти да­ний до­ку­мент, ви­зна­чи­ти всі йо­го по­зи­ти­ви і не­до­лі­ки, а 11 червня на Ра­ді ко­а­лі­ції ці пи­та­н­ня бу­ли обго­во­ре­ні більш пре­дме­тно. На сьо­го­дні не­має рі­ше­н­ня жо­дної з фра­кцій, який за­ко­но­про­ект під­три­му­ва­ти, але в ці дні та­ке рі­ше­н­ня має бу­ти прийня­те. Ми схи­ля­є­мо уча­сни­ків до то­го, що наш за­ко­но­про­ект є най­більш прийня­тним. Так, про­по­ну­ю­ться від­кри­ті спи­ски на рів­ні обла­сних рад та мі­ськрад ве­ли­ких міст, а на рів­ні ра­йон­них рад та ма­лих міст — ма­жо­ри­тар­ну си­сте­му, але не одно­ман­да­тну, а ба­га­то­ман­да­тну. Ідея від­кри­тих спи­сків полягає в то­му, щоб ви­бо­рець ви­зна­чав не ли­ше пар­тію, а й то­го, хто є най­більш до­стой­ним у ній. То­му ми про­по­ну­є­мо, щоб він ім­пе­ра­тив­но на­дав ко­мусь пре­фе­рен­цію і кан­ди­дат ав­то­ма­ти­чно під­ні­мав­ся по спи­ску пар­тії, від­по­від­но до йо­го під­трим­ки гро­ма­дя­на­ми. Ба­га­то­ман­да­тна ж ма­жо­ри­тар­ка пе­ред­ба­чає, що в одно­му окру­зі пе­ре­ма­гає не один, а два- чо­ти­ри кан­ди­да­ти. Адже про­бле­мою ці­єї си­сте­ми є те, що пе­ре­мо­жець ли­ше один, і він за­ра­ди пе­ре­мо­ги мо­же вчи­ни­ти під­ку­пи або вда­ти­ся до фаль­си­фі­ка­ції. То­му ма­жо­ри­тар­ка асо­ці­ю­є­ться пе­ре­ва­жно з гре­чкою. Але, як показує до­свід, на­віть якщо на пер­ше мі­сце ви­хо­дить лю­ди­на, яка « роз­да­ва­ла гре­чку » , то на­сту­пні мі­сця за­йма­ють ідей­ні по­лі­ти­ки. Тож на­ша про­по­зи­ція — ба­га­то­ман­да­тна ма­жо­ри­тар­на си­сте­ма, яка хоч і не здо­лає яви­ща під­ку­пу, але дасть шанс тим кан­ди­да­там, які отри­ма­ли дру­ге мі­сце, прой­ти в ра­ду. То­му че­сні кан­ди­да­ти змо­жуть отри­ма­ти біль­ше пред­став­ни­цтво, аніж «гре­чко­сії». Окру­ги ж збіль­ша­ться і збі­га­ти­му­ться з ме­жа­ми адмі­ні­стра­тив­но- те­ри­то­рі­аль­них оди­ниць.

— Чо­му про­пор­цій­ну ви­бор­чу си­сте­му з від­кри­ти­ми спи­ска­ми ви не вво­ди­те у не­ве­ли­ких гро­ма­дах?

— В Укра­ї­ні є мі­ста, як Мор­шин із на­се­ле­н­ням 4000 жи­те­лів або Угнів Львів­ської обла­сті з на­се­ле­н­ням 1000 ме­шкан­ців. У мен­ших гро­ма­дах вті­ли­ти ідею від­кри­тих спи­сків бу­де не­мо­жли­во, адже рад­ше існу­ва­ти­ме під­мі­на по­нять. То­му її ми про­по­ну­є­мо вве­сти ли­ше у ве­ли­ких на­се­ле­них пун­ктах, у яких ді­ють роз­ви­ну­ті пар­тій­ні ор­га­ні­за­ції.

— Чи бу­ду­тьго­то­ві мі­сце­ві гро­ма­ди сприйня­ти но­ву ви­бор­чу си­сте­му?

— А чи го­то­ве су­спіль­ство спри­йма­ти ре­фор­ми? Аб­стра­ктні те­зи про ре­фор­ми — так, але ко­ли йде­ться про кон­кре­тні дії, які змі­ню­ють зви­чний устрій, то, оче­ви­дно, не всі. Про­те у нас не­має ін­шо­го ви­хо­ду, крім як вті­лю­ва­ти ці змі­ни. І ми за­про­ва­джу­ва­ти­ме­мо їх з по­гля­дом у да­ле­ку пер­спе­кти­ву ви­ко­ри­ста­н­ня.

Зро­зумі­ло, ви­ко­ри­ста­н­ня но­вої ви­бор­чої си­сте­ми впер­ше бу­де не­зви­чним або важ­ким. Але на­справ­ді ні­чо­го скла­дно­го в ній не­має: Поль­ща — 15 ро­ків, а кра­ї­ни Бал­тії вже 20 ро­ків про­во­дять ви­бо­ри за та­кою си­сте­мою, і у них на­віть не ви­ни­кає пи­тань, чи це скла­дно — для них це аб­со­лю­тно при­ро­дно. Тож, або ми йде­мо на ре­фор­му і ро­зу­мі­є­мо пев­ні тру­дно­щі, з яки­ми мо­же­мо зі­штов­хну­ти- ся впер­ше, або, бо­я­чись, що хтось цьо­го не зро­зу­міє, бу­де­мо від­мов­ля­ти­ся від будь-яких ре­форм.

— Чи йде­ться за­раз про за­про­ва­дже­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні пев­них обме­же­ньдля по­лі­ти­чної ре­кла­ми, в пер­шу чер­гу на те­ле­ба­чен­ні?

— Ця нор­ма за­пи­са­на в за­ко­но­про­е­кті, над яким пра­цю­ва­ли гро­мад­ські екс­пер­ти, в то­му чи­слі й я. Ми не за­бо­ро­ня­є­мо пов­ні­стю ви­сту­пів кан­ди­да­тів на те­ле­ба­чен­ні, а на­по­ля­га­є­мо на то­му, щоб існу­ва­ла пра­кти­ка де­ба­тів з пред­став­ле­н­ням ду­мок, ідей та про­грам, нор­маль­ні змі­стов­ні ви­сту­пи у фор­мі до­не­се­н­ня ви­бор­цям чі­ткої ін­фор­ма­ції, а не як по­лі­ти­чної ре­кла­ми. Тож ми хо­че­мо за­бо­ро­ни­ти швид­кі ро­ли­ки, які не не­суть змі­сту, а ли­ше впли­ва­ють на емо­ції та ма­ні­пу­лю­ють ви­бор­ця­ми. Ко­ли кан­ди­да­ти про­да­ю­ться за прин­ци­пом праль­но­го по­ро­шку з до­по­мо­гою 15- се­кун­дних те­ле­ві­зій­них ро­ли­ків, — це не кон­ку­рен­ція по­лі­ти­ків, а кон­ку­рен­ція ре­клам­них агентств та про­да­кшн-сту­дій — хто кра­си­ві­ше зні­ме і яскра­ві­ше по­ка­же про­дукт. У ба­га­тьох кра­ї­нах За­хо­ду та­ку ре­кла­му за­бо­ро­не­но або су­во­ро обме­же­но, а за умов мі­сце­вих виборів кан­ди­да­ти ма­ють на но­гах ін­ди­ві­ду­аль­но об­хо­ди­ти сво­їх ви­бор­ців. У нас же ви­бо­ри мі­сце­ві, а на цен­траль­них ка­на­лах кра­ї­ни кру­тять ре­кла­му пар­тій, які ма­ють ве­ли­кі фі­нан­со­ві ре­сур­си. Тож ми на­ма­га­є­мо­ся по­ста­ви­ти у більш рів­ні умо­ви для всіх кан­ди­да­тів.

— Не­що­дав­но Пре­зи­дент ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що чле­ни ко­а­лі­ції ви­пра­цю­ю­тьза­галь ну по­зи­цію уча­сті у мі­сце­вих ви­бо­рах. Що це озна­ча­ти­ме в пра­кти­чно­му пла­ні?

— Я, як по­лі­тик та пред­став­ник ко­а­лі­ції ви­сту­паю за те, щоб пар­тії, які до неї вхо­дять, ко­ор­ди­ну­ва­ли свою участь у мі­сце­вих ви­бо­рах і ми не да­ли шан­сів прой­ти ре­ван­ши­стам, осо­бли­во в окре­мих ре­гіо­нах. І я ду­маю, це теж пре­дмет сер­йо­зних по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій. Про­те ко­ли во­ни від­бу­ду­ться — я не знаю.

— Як впли­ває по­ча­ток при­го­ту­ва­н­ня пар­тій до мі­сце­вих виборів на си­ту­а­цію все­ре­ди­ні ко­а­лі­ції?

— В ко­а­лі­ції за­раз, як і з са­мо­го по­ча­тку, від­бу­ва­ю­ться скла­дні про­це­си. Але я ду­маю, що її чле­ни, по­при вла­сні ам­бі­ції, усві­дом­лю­ють свою від­по­від­аль­ність пе­ред кра­ї­ною, то­му ма­ють при­бор­ка­ти ці ам­бі­ції. Але якщо ди­ви­тись об’єктив­но, то в де­яких ре­гіо­нах та окру­гах бу­де ду­же скла­дно узго­ди­ти дії ко­а­лі­ції, адже окрім до­мов­ле­но­стей на цен­траль­но­му рів­ні, на мі­сцях є своя історія сто­сун­ків пред­став­ни­ків по­лі­ти­чних сил. То­му та­ке яви­ще, як по­бо­рю­ва­н­ня, бу­де, але для нас го­лов­не — мі­ні­мі­зу­ва­ти йо­го.

— Що­до виборів на Дон­ба­сі. Яка до них ве­де­ться під­го­тов­ка і яка ймо­вір­ні­стьїх про­ве­де­н­ня ці­єї осе­ні, бе­ру­чи до ува­ги те, що во­гонь у зо­ні АТО не при­пи­ня­є­ться?

— Наш сьо­го­дні­шній за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає про­ве­де­н­ня виборів, не ви­ді­ля­ю­чи жо­дної те­ри­то­рії, в ньо­му на­віть про­пи­са­ні ви­бо­ри на за­галь­них під­ста­вах до АР Крим. Крим — це те­ри­то­рія Укра­ї­ни, але оскіль­ки во­на оку­по­ва­на, то нор­ми за­ко­ну на най­ближ­чих ви­бо­рах не ді­я­ти­муть. Те са­ме із ча­сти­ною Дон­ба­су. Якщо до стар­ту ви­бор­чої кам­па­нії ста­тус оку­по­ва­ної те­ри­то­рії у неї змі­ни­ться, то­ді слід по­чи­на­ти ду­ма­ти, як ці ви­бо­ри про­во­ди­ти. І для нас не бу­де про­бле­мою за­про­ва­ди­ти спе­ці­аль­ний за­кон Укра­ї­ни про осо­бли­во­сті про­ве­де­н­ня во­ле­ви­яв­ле­н­ня на цих те­ри­то­рі­ях. Але ви­бо­ри на Дон­ба­сі, згі­дно з Мін­ськи­ми уго­да­ми, сто­ять дев’ятим пун­ктом за умо­ви, що бу­де ви­ко­на­но по­пе­ре­дні ві­сім пун­ктів. Сьо­го­дні до цьо­го да­ле­ко, то­му слід ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми по мі­рі їх над­хо­дже­н­ня.

У цей мо­мент ми мо­же­мо го­во­ри­ти про те, як про­во­ди­ти ви­бо­ри на звіль­не­них те­ри­то­рі­ях До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. На­ші за­ко­но­про­е­кти пе­ред­ба­ча­ють, що до їх обл­рад ви­бо­ри не про­во­дя­ться, але у віль­них ра­йо­нах у мі­ські ра­ди та­ких на­се­ле­них пун­ктів як Ма­рі­у­поль, Слов’янськ, Се­ве­ро­до­нецьк це мо­жна спо­кій­но здій­сни­ти за ти­ми са­ми­ми пра­ви­ла­ми, що і по всій Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.