Чор­но­мор­ська до­ктри­на Геть­ма­на Хмель­ни­цько­го,

Den (Ukrainian) - - Україна Incognita -

пе­ре­го­во­рів з ве­ли­ким ві­зи­ром бу­ли об­умов­ле­ні основ­ні пун­кти май­бу­тньо­го під­дан­ства Укра­їн­сько­го геть­ма­на­ту сул­тан­ській вла­ді. Сим­во­лом згоди Ме­гме­да ІV узя­ти ко­за­цьку дер­жа­ву під свій за­хист бу­ло вру­че­н­ня А. Жда­но­ви­чу пе­ред від’їздом до Укра­ї­ни «бу­ла­ви до­ро­го­цін­ної» для пе­ре­да­чі її Б. Хмель­ни­цько­му. Ра­зом з ним до Чи­ги­ри­на при­їхав ту­ре­цький по­сол Осман-ага, що по­ви­нен був ви­кла­сти геть­ма­ну про­по­зи­ції сул­та­на. Він був на при­йо­мі у геть­ма­на на по­ча­тку гру­дня 1650 р.

Як до­слі­див Ми­хай­ло Гру­шев­ський, укра­їн­сько-ту­ре­цькі пе­ре­го­во­ри за­вер­ши­ли­ся у бе­ре­зні 1651 р. «фор­маль­ним при­зна­н­ням Укра­ї­ни ва­саль­ною дер­жа­вою Ото­ман­ської ім­пе­рії». Та­кий ви­сно­вок ви­да­тний уче­ний зро­бив на осно­ві до­слі­дже­н­ня текс­ту сул­тан­ської гра­мо­ти на ім’я геть­ма­на, де від­зна­ча­ло­ся про зго­ду ту­ре­цько­го мо­нар­ха про­те­гу­ва­ти Укра­ї­ні. Прийня­т­тя геть­ма­ном Війська За­по­розь­ко­го ва­саль­ної за­ле­жно­сті від Пор­ти 1651 р. під­твер­див і ви­да­тний поль­ський осма­ніст Зі­гмунд Абра­ха­мо­віч.

Про кон­кре­тні умо­ви про­те­кції свід чив ав ст рійсь кий дип ло мат І. Шмід, який у той час пе­ре­бу­вав у Стам­бу­лі й по­ві­дом­ляв 10 бе­ре­зня

ФОТО З САЙТА UKRTOUR.ORG

БО­Г­ДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БУВ НЕ ЛИ­ШЕ ВИЗНАЧНИМ ПОЛ­КО­ВОД­ЦЕМ, АЛЕ Й ТАЛАНОВИТИМ ДИПЛОМАТОМ, ЯКИЙ ВМІВ ЗНА­ХО­ДИ­ТИ СПІЛЬ­НУ МО­ВУ З РІ­ЗНИ­МИ ДЕР­ЖА­ВА­МИ. У ВИ­ПАД­КУ З ТУРЕЧЧИНОЮ ЦЕ ПОЛЕГШУВАЛОСЬ ТИМ, ЩО ГЕТЬМАН ВО­ЛО­ДІВ МО­ВОЮ ОСМАН­СЬКОЇ ІМ­ПЕ­РІЇ ТА ЗНАВ ЇЇ ТРА­ДИ­ЦІЇ І ЗВИ­ЧАЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.