Тан­ці... на гра­блях

На­ро­дний де­пу­тат: «Про­да­ю­чи дер­жав­ну вла­сність, Укра­ї­ні слід бу­ло б до­пла­чу­ва­ти ін­ве­сто­ру»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

За остан­ній ти­ждень ста­ли­ся дві су­пе­ре­чли­ві по­дії, пов’яза­ні з при­ва­ти­за­ці­єю дер­ж­вла­сно­сті в на­шій кра­ї­ні. В се­ре­ду го­ло­ва Фон­ду дер­жмай­на Укра­ї­ни Ігор Бі­ло­ус за­явив в Оде­сі, щ о чи то на­сту­пно­го ти­жня, чи то в най­ближ­чі 10 днів ФДМ роз­по­чне про­цес при­ва­ти­за­ції Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду. У ній, за сло­ва­ми Бі­ло­уса, за­ці­кав­ле­ні норвезькі, аме­ри­кан­ські, араб­ські й ві­тчи­зня­ні ін­ве­сто­ри.

А кіль­ко­ма дня­ми ра­ні­ше ро­зі­рва­ти до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу ТОВ «Ми­ко­ла­їв­ський гли­но­зем­ний за­вод » із ком­па­ні­єю « Ро­сій­ський алю­мі­ній » за­жа­да­ла на­ро­дний де­пу­тат Те­тя­на Чор­но­вол. Во­на зви­ну­ва­чує Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку в то­му, що во­но не по­да­ло до су­ду по­зов про­ти «Ру­сАла», яке не ви­ко­на­ло сво­їх зо­бов’язань, і по­вер­ну­ти під­при­єм­ства у вла­сність Укра­ї­ни. Мі­ні­стер­ство, у свою чер­гу, па­ри­рує ці обви­ну­ва­че­н­ня тим, що, від­по­від­но до ст. 27 За­ко­ну «Про при­ва­ти­за­цію дер­жав­но­го май­на», «кон­троль за умо­ва­ми ви­ко­на­н­ня до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу ТОВ « МГЗ » пе­ре­бу­ває в ком­пе­тен­ції ФДМУ».

ГРА В МІЗЕР

Тим ча сом сьо год ні Укра ї на на пе ре дод ні но во го ра ун ду при - ва ти за ції дер жав них під при - ємств гру­пи Г. Як зно­ву не на­сту­пи­ти на ті са­мі гра­блі й уни­кну­ти но вих по ми лок, об го во рю ва ли ук ра їнсь кі під при єм ці, про мис - лов ці й уче ні на круг ло му сто лі « При ва ти за ція дер жав них під - при ємств: що от ри має бюд жет і еко­но­мі­ка Укра­ї­ни».

У хо ді дис ку сії на го ло шу ва - ло ся, що ого ло ше на не що дав но при ва ти за ція про во ди ти меть ся на тлі па­ді­н­ня еко­но­мі­ки кра­ї­ни. За чо ти ри мі ся ці цьо го ро ку об - сяг ре­а­лі­зо­ва­ної про­ду­кції укра­їн­ських під­при­ємств, по­рів­ня­но з та­ким са­мим пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку, ско­ро­тив­ся на 21,5%. У ма­ши­но­бу­ду­ван­ні па­ді­н­ня ста­но­ви ло 27%, екс порт то ва рів і по - слуг — 32,6%. То­рік пря­мі ін­ве­сти ції ак ці о нер но го ка пі та лу в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни ско­ро­ти­ли­ся май­же на 13,6 мі­льяр­да до­ла­рів. А за сі чень- кві тень цьо го ро ку ак ці о нер ний ка пі тал ук ра їнсь - ких ком па ній змен шив ся ще на 4,7 мі лья р да до ла рів. Екс пер ти впев­не­ні, що в та­ких умо­вах дер­жав ні під при єм ст ва оці ню ва ти - му­ться як ні­ко­ли низь­ко, і бю­джет у хо­ді при­ва­ти­за­ції отри­має мі­зер­ні ко­шти. Та й чи слід у ни­ніш ній си ту а ції на пов ню ва ти бюд жет на кош ти, ви ру че ні від про да жу дер жав них під при - ємств?

Го­ло­ва УСПП Ана­то­лій Кінах ци­тує ста­т­тю за­ко­ну Укра­ї­ни про при­ва­ти­за­цію, яка, на йо­го дум­ку, чі­тко фор­му­лює основ ну ме­ту цьо го про це су: « Це перш за все під ви щен ня еко но міч ної ефек тив нос ті, кон ку рен тос п ро - мо­жно­сті під­при­ємств і еко­но­мі­ки Укра­ї­ни в ці­ло­му, за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, зокре­ма ре­сур­сів від при­ва­ти­за­ції дер­жав­ної вла­сно­сті для ре­а­лі­за­ції стру­ктур­них ре­форм у кра­ї­ні».

ПО­ТРІ­БЕН ЕФЕ­КТИВ­НИЙ ВЛА­СНИК

Він го во рить про по ста но ву Каб мі ну № 271 і за зна чає, що прий няв ши її, уряд гру бо по ру - шив по ря док, вста нов ле ний за - ко­но­дав­ством Укра­ї­ни. За сло­ва­ми Кі­на­ха, та­ко­му до­ку­мен­ту по­вин­на пе­ре­ду­ва­ти Дер­жав­на про­гра­ма при­ва­ти­за­ції Укра­ї­ни.

А во­на, згі­дно з за­ко­но­давст - вом, особ ли во в то му ви пад ку, ко­ли йде­ться про стра­те­гі­чні під­при єм ст ва, по вин на спи ра ти ся на гли бо кий тех ні ко- еко но міч - ний і фі­нан­со­вий ана­ліз си­ту­а­ції на об’ єк тах, що пла ну ють ся до про да жу. Кі нах та кож упев не - ний, що та ка про гра ма по вин на вра­хо­ву­ва­ти по­ло­же­н­ня прийня­тої не що дав но Стра те гії на ці о - наль­ної без­пе­ки. При цьо­му тре - ба зро­би­ти акцент на ри­зи­ки, які сьо год ні до во дить ся до ла ти Укра­ї­ні. То­му тре­ба не ли­ше за - бо­ро­ни­ти до­ступ до при­ва­ти за­ції в Укра ї ні кра ї ні- агре со ру, але й пе­ред­ба­чи­ти, щоб во­на не змо­гла пі­ти яки­мись об­хі­дни­ми шля­ха­ми, на прик лад, че рез оф шор ні юрис­ди­кції.

На чаль ник від ді лу під го тов - ки до при­ва­ти­за­ції об’єктів груп В і Г Фон ду держ май на В’ ячес - лав Прин­де­лас ні­би й не по­мі­тив до­ко­ру в по­ру­шен­ні за­ко­но­дав­ства. Він ско ро мов кою пе ре ра хо - вує все зроб ле не ФДМ на ви ко - на­н­ня зга­да­ної ви­ще уря­до­вої по­ста­но­ви — прийня­то (19 трав­ня) від­по­від­ний на­каз, за­твер­дже­но пе ре лі ки об’ єк тів, що під ля га - ють під­го­тов­ці до про­да­жу 2015 ро­ку, а та­кож пе­ре­лі­ки об’єктів, що під­ля­га­ють під­го­тов­ці до про­да­жу ре­гіо­наль­ни­ми від­ді­ле­н­ня­ми Фон­ду.

При цьо му він за зна чив, що та­кі під­при­єм­ства, як Кри­во­різь­ка теп ло цен т раль і Сє вє ро до - нець ка елек т ро теп ло цен т раль, по чнуть го ту ва ти до про да жу вже най­ближ­чим ча­сом, оскіль - ки рі­ше­н­ня що­до та­ких об’єктів ухва лює Каб мін, і від по від ний про­ект рі­ше­н­ня на йо­го роз­гляд уже пред с тав ле но. Що до реш ти об’ єк тів ФДМ на ра зі ви вчає по - пит. Утім, від­су­тність Про­гра­ми при­ва­ти­за­ції Фон­ду, за сло­ва­ми Прин­де­ла­са, не за­ва­жає, оскіль­ки є ста­рий до­ку­мент (1912 рік), а та­кож спе­ці­аль­ні за­ко­ни і підза­кон­ні акти до них.

ЗА­ХИСТ ВІД ДЕГРАДАЦІЇ

« Сьо год ні осно вою при ва ти - за­ції має бу­ти по­шук ефе­ктив­но­го вла­сни­ка», — го­во­рить на­ро­дний де пу тат Вік тор Ро ма нюк. Але се ред ук ра їн ців він та ких лю­дей за остан­ні 20 ро­ків не по­ба­чив, то­му ра­дить звер­ну­ти ува­гу на пре­тен­ден­тів із Єв­ро­пи або з ан г ло саксь кої ци ві лі за цій ної си­сте­ми. «Са­ме на них нам тре­ба кон цен т ру ва ти ся, то му що про - цес деградації (на­шої про­ми­сло­вос ті) йде ду же швид ко і на віть швид ше, ніж ми з ва ми ду ма є - мо», — го­во­рить він.

Та кож Ро ма нюк вва жає за не­об­хі­дне усу­ну­ти від при­ва­ти­за­ції укра­їн­ські фі­нан­со­во-про­ми­сло­ві гру­пи, в яких «мо­дель при­ва ти за ції ду же прос та: час ти ну кош тів во ни вкла да ють в ук ра - їн­ський по­лі­ти­кум, фі­нан­су­ю­чи йо го че рез чор ні ка си і ха ба рі, але за­бу­ва­ю­чи вкла­да­ти гро­ші в су­ча­сні те­хно­ло­гії».

Де пу тат упев не ний, що в Укра ї ні при ва ти за ція по вин на пе ре тво ри тись на ін стру мент вхо­дже­н­ня у єв­ро­пей­ський ци­ві­лі­за­цій­ний про­стір і за­без­пе­чи­ти при плив фі нан со вих ре сур сів для мо дер ні за ції еко но мі ки. Про те Ро ма нюк за зна чає, що Укра ї на в цьо му пи тан ні « і сьо­го­дні тан­цює на тих са­мих гра­блях, що й остан­ні 20 ро­ків» .

Кі нах та кож ви сту пає за те, що чи ма ло під при ємств мож на бу­ло б про­да­ва­ти за одну грив­ню, але під сер­йо­зні ін­ве­сти­цій­ні зо­бов’ язан ня і су во рий кон т роль дер жа ви за їх ви ко нан ням. Однак учас ни ки дис ку сії за зна - ча­ли, що в ни­ні­шніх умо­вах про­даж дер­жав­них об’єктів не по­ви­нен вва жа ти ся єди ним ін стру - мен том за лу чен ня ефек тив но го вла­сни­ка й ін­ве­сти­цій. На дум­ку фі нан со во го кон суль тан та і біз - нес- тре не ра Кар ло са Ка ва ля на і го ло ви прав лін ня гро мадсь кої ор га ні за ції « Плат фор ма роз ви­тку пу­блі­чно-при­ва­тно­го пар­тнер­ства» Ста­ні­сла­ва Дуб­ка, до­сту­пним і ефек тив ним ме ха ніз мом під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті еко­но­мі­ки Укра­ї­ни мо­гло б ста­ти дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнерст во.

P. S. На род ні де пу та ти Юрій Де­рев’ян­ко й Іри­на Су­сло­ва по­ві­до­ми­ли «Дню», що во­ни за­ре­є­стру­ва­ли у Вер­хов­ній Ра­ді за­ко­но­про­ект про мо­ра­то­рій (до 1 сі­чня 2017 ро­ку) на при­ва­ти­за­цію дер­жав них і ко му наль них під при - ємств. Мо ра то рій по ши рю ва ти - ме­ться та­кож на від­чу­же­н­ня дер­жав­них акцій (доль, па­їв) у ста­тут них ка пі та лах під при ємств змі ша ної фор ми влас нос ті і спіль них під при ємств з іно зем - ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.