Укра­їн­ці на еле­ктро­ка­рах при­їха­ли в Мо­на­ко

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ві­сім екі­па­жів-уча­сни­ків ра­лі «Київ — Мон­те-Кар­ло» з рі­зних кра­їн Єв­ро­пи, в то­му чи­слі, два – з Укра­ї­ни зу­стрі­чав принц Мо­на­ко Аль­берт ІІ.

Ко­ман­да з Укра­ї­ни ElectroCars отри­ма­ла дві про­мі­жні на­го­ро­ди: тре­тє мі­сце на ета­пі Бу­ча—Львів та ди­плом «За во­лю до пе­ре­мо­ги» на ета­пі від Лю­бля­ни до Па­дуї. Та­кож в еле­ктро­ма­ра­фо­ні бра­ли участь пе­ре­ро­бле­ні на еле­ктро­ка­ри «По­бе­да» та «За­по­ро­жець».

За­галь­ний кі­ло­ме­траж пе­ре­го­нів від Ми­хай­лів­ської пло­щі Ки­є­ва до па­ла­цу Кня­зя Мо­на­ко склав 3018 кі­ло­ме­трів.

«Про­їхав­ши три ти­ся­чі кі­ло­ме­трів, ми мо­же­мо ска­за­ти, що не все так по­га­но в Укра­ї­ні і не все так до­бре в Єв­ро­пі. Ми по­вер­та­є­мось на­зад ро­зу­мі­ю­чи, що ми не ко­гось на­здо­га­ня­є­мо, а са­мі бу­ду­є­мо но­ве ба­че­н­ня спосо­бу пе­ре­су­ва­н­ня. Укра­ї­на ру­ха­є­ться в пра­виль­но­му на­прям­ку», — го­во­рить пі­лот ко­ман­ди Оле­ксандр Крав­цов.

ФОТО НАДАНО ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІ­ЄЮ ELECTRO CARS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.