По­над пів­со­тні звер­нень

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

Сту­ден­ти До­нНУ із оку­по­ва­ної те­ри­то­рії про­ся­ться до Він­ни­ці

У« Фей с бу ці » на сто - рін­ці До­не­цько­го на­ці о наль но го уні вер - си те ту, який ни ні роз та шо ва но у Він - ни ці, з’ яви ла ся ін фор ма ція про те, що сту­ден­ти і ви­кла­да чі за кла ду пі сля річ них роз­ду­мів ви­рі­ши­ли за­ли­ши­ти оку­по­ва­ний До­нецьк і пе­ре­їха­ти до Він­ни­ці.

« До­нНУ за свід чує но ву тен ден цію по вер нен ня сту - ден­тів та ви­кла­да­чів, які бу - ли за плу та ні ро сійсь кою та се па ра тис­тсь кою про па ган - дою. У від­по­відь на чи­сель­ні звер­не­н­ня та за­пи­та­н­ня по­ві­дом­ля­є­мо, що по­чи­на­ю­чи з 1 лип ня, прий маль на ко мі сія До­нНУ го то ва роз гля да ти кло по тан ня і за яви ко лиш - ніх сту­ден­тів що­до їх по­нов­лен ня у ла вах сту дент ст ва До нець ко го на ці о наль но го уні вер си те ту у Він ни ці. Ми ду­же ра­ді­є­мо, адже на­ші ко­ли­шні ко­ле­ги зна­йшли в со­бі си ли ви зна ти, що про фе - сій­на гі­дність і дер­жав­ниць - ка по зи ція — це не від’ єм ні по­ня­т­тя», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні.

По ки що до за кла ду на - дій ш ло по над пів сот ні звер - нень. У ре кто ра ті ви шу ка - жуть, що по нов лен ня сту - ден тів від бу ва ти меть ся без вра ху ван ня ре зуль та тів їхньо го на вчан ня упро довж остан­ньо­го ро­ку в До­не­цьку. Але те, що за клад го то вий прий ня ти на зад у свої ла ви ко лиш ніх ви хо ван ців, уже ви кли ка ло бур х ли ву ре ак - цію у ме­ре­жі. Одні «дон­ну­шни­ки» ра­ді­ють, бо їх ні одно­літ ки на реш ті зро зу мі ли, хто є хто, однак біль­шість за­су­джує та­ке рі­ше­н­ня.

«Я, на­пев­но, ви­слов­лю дум­ку пев­ної кіль­ко­сті сту­ден­тів, що та­ке ро­би­ти не­ба­жа­но. Ко­жен по­ви­нен від­по­від­а­ти за свої сло­ва і вчин­ки. Основ­ною по­зи­ці­єю сту­ден­тів, які за­ли­ши­ли­ся в До­не­цьку, бу­ла ви­да­ча ди­пло­мів Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. За­раз, ко­ли ці­єї мо­жли­во­сті не ста­ло, сту­ден­ти-при­сто­су­ван­ці при­їдуть у До­нНУ у Він­ни­цю за­ра­ди отри­ма­н­ня укра­їн­ських ди­пло­мів. Чи не бу­де це не­спра­ве­дли­вим що­до сту­ден­тів, які зро­би­ли не­ймо­вір­но ба­га­то для обла­шту­ва­н­ня на­шо­го уні­вер­си­те­ту? Чи по­трі­бні нам та­кі сту­ден­ти, які сто­я­ли на про­ро­сій­ських мі­тин­гах і пря­мо впли­ну­ли на те, що уні­вер­си­те­ту до­ве­ло­ся пе­ре­їха­ти?», — пи­ше у ко­мен­та­рях спів­ро­бі­тник за­кла­ду Ми­ки­та Зав’ялов.

« Си ту а ція ли ше спо чат - ку мо­же зда­ти­ся дво­їстою. З одно­го бо­ку, ми по­збав­ля­є­мо «за­ли­шен­ців» пра­ва на усві - дом­ле­н­ня вла­сних по­ми­лок і ка­я­т­тя. З дру­го­го, на­скіль­ки щи рим є це ка ят тя — ве ли - ке- ве ли ке пи тан ня. ІМХО, всі при стой ні лю ди зро би ли свій ви­бір вже ми­ну­лої осе­ні, ко­ли ви­рі­шу­ва­ло­ся пи­та­н­ня про пе ре їзд і фун к ці ону ван - ня уні вер си те ту у Він ни ці, во­ни ж під­ні­ма­ли йо­го тут з ну­ля, ча­сом ма­ю­чи спра­ву з упе­ре­дже­ним став­ле­н­ням до се­бе вна­слі­док сво­єї «до­не­цько­сті», вне­сок у де­мо­ні­за­цію якої зро би ли і на ші « по вер - нен­ці». У цей час во­ни са­мою сво­єю при­су­тні­стю на ке­рів­них по стах і за нят тях в До - не­цьку ві­зу­аль­но ле­гі­ти­мі­зу­ва ли там теш ню оку па цій ну вла­ду, до­зво­ля­ю­чи їй гвал­ту­ва ти не щас не роз топ та не мі­сто. Мо­жу зда­ти­ся не­то­ле­ран т ним, але це еле мен тар - ний плю вок в об лич чя тим, хто в жов­тні-ли­сто­па­ді 2014го по жер т ву вав всім і ви ру - шив світ за очі — на зус т річ не­ви­зна­че­но­сті. Зда­є­ться ме­ні, хлоп ці усві до ми ли ли ше те, що ха­ля­ви зі своє­ча­сни­ми ви пла та ми та по їз д ка ми за кор­дон в ДНР не бу­де. З чо­го мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що ру хає та ким ка ят тям ли ше фі нан со ва скла до ва » , — по - ді ляє йо го дум ку Ан­тон Бу - зов.

Тим ча сом чи ма ло сту - ден тів До нець ко го на ці о - наль но го уні вер си те ту, які за цей рік вже при­жи­ли­ся у Він­ни­ці, на­віть на лі­тні ка­ні­ку­ли не пла­ну­ють по­вер­та­ти­ся в оку по ва ний Дон бас. Так, Ма­рія Дро­бот, сту­ден­тка фі ло ло гіч но го фа куль те - ту, ка же, що до до му, в рід - ний До нецьк, не змо же по - їха ти, бо не має від по від ної пе­ре­пус­тки, та й ситуація на блок­по­стах дів­чи­ну на­сто­ро­жує. То­му во­на пла­нує за­ли­ши­ти­ся у Він­ни­ці та пра­цю­ва­ти в уні­вер­си­те­ті. А у віль­ний від ро­бо­ти час хо­ди­ти на рі­чку ку­па­ти­ся.

А сту ден т ка фа куль те ту ма те ма ти ки та ін фор ма цій - них тех но ло гій Ган на Жи - лен ко ви рі ши ла за про си ти до Він­ни­ці сво­їх ба­тьків, які ме­шка­ють на оку­по­ва­ній те­ри то рії. « Ме ні у Він ни ці ком­фор­тно. То­му на лі­тні ка­ні­ку­ли, ймо­вір­но, ні­ку­ди не по їду. На впа ки, за про шу бать ків до се бе, щоб во ни мо­гли від­по­чи­ти від то­го, що від бу ва єть ся в До нець ку. А як при їдуть, то ді вже по ба - чи мо, що ро би ти ме мо да лі. Спо­ді­ва­ю­ся, Він­ни­ця їм спо­до­ба­є­ться, як ме­ні», — ка­же дів­чи­на.

На га да є мо, ни ні у До - нець ко му на ці о наль но му уні­вер­си­те­ті на­вча­є­ться май­же сім ти сяч сту ден тів. За - раз за клад го ту єть ся до всту­пної кам­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.