Як від­ро­ди­ти Укра­ї­ну?

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Свя­то­слав КАРАВАНСЬКИЙ

На цей про­цес по­трі­бно бу­де не мен­ше двох або й трьох по­ко­лінь

Іде вій­на. Це пи­та­н­ня не на ча­сі, але де­хто не має тер­пцю і за­бі­гає на­пе­ред. Ці не­тер­пе­лив­ці зму­шу­ють ме­не від­гу­кну­ти­ся.

Ві­дро­джу­ва­ти Укра­ї­ну тре­ба так, як її ни­щи­ли — мо­сков­щи­ли. А мо­сков­щи­ли так: уся адмі­ні­стра­ція, шкіль­ни­цтво, ар­мія, цер­ква, ЗМІ бу­ли не­укра­їн­ські, і це зму­шу­ва­ло укра­їн­ців мо­сков­щи­ти­ся. Мо­сква не за­кли­ка­ла укра­їн­ців по­збу­ва­ти­ся ком­пле­ксу мен­шо­вар­то­сти і мо­скфов­щи­ти­ся. Це бу­ла б мар­на пра­ця. Мо­сква по­ста­ви­ла укра­їн­ців у та­кі об­ста­ви­ни, що, ку­ди не по­дай­ся, тре­ба зна­ти мо­сков­ську мо­ву. І то не про­сто зна­ти, а во­ло­ді­ти нею, як рі­дною. І цей ме­тод дав ре­зуль­тат. Мо­сква до­ся­гла сво­го за три з по­ло­ви­ною сто­лі­т­тя.

Обер­не­ний про­цес мо­же бу­ти ко­ро­тший, а мо­же бу­ти й дов­ший, а мо­же й не до­ско­чи­ти сво­єї ме­ти. Це бу­де за­ле­жи­ти від укра­їн­ців: чи схо­чуть во­ни від­ро­джу­ва­ти­ся чи ні. Якщо схо­чуть — оби­ра­ти­муть лі­де­рів, які й со­бі хо­чуть ві­дро­джу­ва­ти- ся, якщо не схо­чуть — оби­ра­ти­муть го­лів дер­жа­ви а ля Яну­ко­вич, Азаров, Та­ба­чник, За­хар­чен­ко, Ко­ле­сні­чен­ко, Си­мо­нен­ко.

Пре­зи­ден­ти, які хо­ті­ти­муть від­ро­джу­ва­ти­ся й які за­яв­ля­ти­муть, що в Укра­ї­ні ни­ні, і прі­сно, і пов­ся­кжас має бу­ти одна дер­жав­на мо­ва, ма­ють зро­би­ти та­ке.

На­сам­пе­ред, від­ро­ди­ти укра­ї­но­мов­ну елі­ту. Це має бу­ти зро­бле­но шля­хом за­про­ва­дже­н­ня елі­тних шкіл. Про ці шко­ли я на­пи­сав окре­му бе­сі­ду. Ці­ка­ві мо­жуть гля­ну­ти в ар­хів цьо­го ін­тер­не­тно­го ви­да­н­ня.

Дру­гий крок: при­зна­ча­ти на всі дер­жав­ні по­са­ди ли­ше укра­ї­но­мов­ни­хо­сіб. Від цен­тру до ра­йо­ну ма­ють бу­ти ли­ше укра­ї­но­мов­ні дер­жав­ні слу­жбов­ці. Окре­му ува­гу тре­ба звер­ну­ти на ар­мію. По­чав­ши з мі­ні­стра обо­ро­ни, всі по­са­ди в мі­ні­стер­стві ма­ють по­сі­сти ви­клю­чно укра­ї­но­мов­ні осо­би.

Ці укра­ї­но­мов­ні осо­би ма­ють, однак. зна­ти і во­ло­ді­ти мо­вою най­по­ши­ре­ні­шої на­ціо­наль­ної мен­ши­ни, бо ця мен­ши­на ду­же важ­ко укра­ї­ні­зу­є­ться (Азаров). То­му для ла­го­дже­н­ня справ ці­єї мен­ши­ни тре­ба зна­ти її мо­ву.

Але, ко­ли зна­н­ня дер­жав­ної мо­ви ста­не ко­не­чним для ко­рін­них укра­їн­ців, ба­тьки са­мі по­си­ла­ти­муть сво­їх­ді­тей до укра­їн­ськи­х­шкіл. Ста­но­ви­ще, ко­ли 50% укра­їн­ських шкіл ро­сій­сько­мов­ні, а укра­їн­ські шко­ли — на­пів­укра­ї­но­мов­ні, ві­ді­йде в істо­ри­чне ми­ну­ле.

Ці по­дії, опи­са­ні за п’ять хви­лин, не зро­бля­ться за рік-два, не зро­бля­ться за де­сять, за двад­цять ро­ків. На цей про­цес по­трі­бно бу­де не мен­ше дво­ха­бо й трьо­хпо­ко­лінь. Са­ме так має йти ві­дро­дже­н­ня Укра­ї­ни.

Пі­сля та­ки­хкро­ків на­щад­ки укра­їн­ців змо­жуть ска­за­ти: «Про­цес пі­шов!»

Але тре­ба ма­ти зро­зу­мі­н­ня, що та­кі кро­ки мо­жли­ві ли­ше за мир­ни­ху­мов. Ко­ли йде вій­на, про ці кро­ки го­ді й ду­ма­ти. Але мрі­я­ти ми мо­же­мо. От­же, не звер­не­н­ня­ми до від­мо­ви від мен­шо­вар­то­сти, а кон­кре­тни­ми ді­я­ми, роз­ра­хо­ва­ни­ми на дов­гі ро­ки, а то й на сто­лі­т­тя, тре­ба ві­дро­джу­ва­ти Укра­ї­ну.

По­трі­бна в Укра­ї­ні пар­тія, яка по­ста­вить ві­дро­дже­н­ня Укра­ї­ни як ме­ту № 1.

По­трі­бен за­кон Вер­хов­ної Ра­ди « Про ві­дро­дже­н­ня Укра­ї­ни » , а у Вер­хов­ній Ра­ді по­трі­бен Ко­мі­тет ві­дро­дже­н­ня Укра­ї­ни.

Без ци­хзах одів усі ба­ла­чки до со­ві­сти гро­ма­дян бу­дуть без­ре­зуль­та­тни­ми. Укра­їн­ці, що хо­чуть від­ро­ди­ти­ся, єд­най­те­ся!

Сла­ва укра­їн­ській Укра­ї­ні!

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.