До пе­ре­мо­ги над во­ро­гом і над со­бою!

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Сте­пан ТРОХИМЧУК, про­фе­сор, го­ло­ва Львів­сько­го обла­сно­го від­ді­ле­н­ня Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня ве­те­ра­нів

На­ше май­бу­тнє за­ле­жить від на­шо­го по­чу­т­тя від­по­від­аль­но­сті

аме­ри­кан­ці, нім­ці чи фран­цу­зи, а ми за сво­їм мен­та­лі­те­том як слов’яни по­вин­ні зо­ста­ва­ти­ся бі­дни­ми, слу­жи­ти оку­пан­там, які нас так «оща­сли­ви­ли».

Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті та жер­тов­ний опір укра­їн­ців не­с­про­во­ко­ва­ній агре­сії пу­тін­ської Ро­сії про­ти на­шої дер­жа­ви ви­кли­ка­ли ві­днов­ле­н­ня на­шої дрі­ма­ю­чої па­сіо­нар­но­сті, на­ціо­наль­ної си­ли во­лі, ба­жа­н­ня від­сто­я­ти свою не­за­ле­жність. На цій жи­во­тво­ря­щій ре­во­лю­цій­ній хви­лі ми по­вин­ні спо­ну­ка­ти на­цію до по­бу­до­ви та­кої за- мо­жної Укра­їн­ської дер­жа­ви, у якій ко­жний укра­ї­нець ста­не ба­га­тим і са­мо­до­ста­тнім го­спо­да­рем, гор­дим і ща­сли­вим. Всі при­ро­дні умо­ви кра­ї­ни, на­ту­раль­ні та люд­ські ба­гат­ства, рі­вень осві­че­но­сті на­се­ле­н­ня ціл­ком до­ста­тні для цьо­го. По­трі­бна ли­ше на­ціо­наль­на во­ля, згур­то­ва­ність, по­збав­ле­н­ня тав­ра сов­ка і нав’яза­ної нам чу­жин­ця­ми мен­шо­вар­то­сті.

На­ше май­бу­тнє, май­бу­тнє на­ших­ді­тей і вну­ків пов­ні­стю за­ле­жить від нас, су­ча­сно­го по­ко­лі­н­ня укра­їн­ців, від на­шої сві­до­мо­сті, по­чу­т­тя від­по­від­аль­но­сті, на­ціо­наль­ної гі­дно­сті. За­по­ру­кою має ста­ти на­ша па­сіо­нар­ність, тоб­то по­чу­т­тя від­по­від­аль­но­сті та рі­вень жер­тов­но­сті за на­шу спіль­ну спра­ву. А то­му впе­ред, до пе­ре­мо­ги над во­ро­гом і над со­бою. Нам у цьо­му до­по­мо­же Го­сподь Бог, бо за на­ми прав­да, нас під­три­мує весь про­гре­сив­ний світ. Сла­ва Укра­ї­ні!!!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.