Український Мой­сей

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Окса­на БОРУЦЬКА, ма­гістр істо­рії

Та­ку на­зву отри­мав аль­ма­нах-збір­ник (во­сьмий за чи­слом (!) ста­тей і ма­те­рі­а­лів, за­по­ча­тко­ва­ний бла­жен­ної пам’яті визначним укра­їн­ським уче­ним-істо­ри­ком Яро­сла­вом Да­шке­ви­чем. До ви­да­н­ня уві­йшли на­у­ко­ві стат­ті, есе, спо­га­ди, фото й опи­си де­яки­хви­ста­вок Львів­сько­го му­зею істо­рії ре­лі­гії, пов’яза­ни­хз іме­нем Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея (Ше­пти­цько­го). Без­по­се­ре­дньо до ви­хо­ду но­вої пу­блі­ка­ції до­лу­чи­ли­ся Ін­сти­тут ре­лі­гі­є­знав­ства — фі­лія Львів­сько­го му­зею істо­рії ре­лі­гії та Львів­ське від­ді­ле­н­ня Ін­сти­ту­ту укра­їн­ської ар­хе­о­гра­фії та дже­ре­ло­знав­ства ім. М. Гру­шев­сько­го НАН Укра­ї­ни.

За­по­ча­тко­вує текс­то­вий ма­те­рі­ал аль­ма­на­ху від ре­да­кції Ма­рія Омель­чук, за­ві­ду­ва­чка Ін­сти­ту­ту ре­лі­гі­є­знав­ства. Тут ви­кла­да­ю­ться основ­ні ві­хи ді­яль­но­сті Ми­тро­по­ли­та. Про йо­го клю­чо­ві ета­пи жи­т­тя пи­ше о. д-р Ав­гу­стин Баб’як. За­вер­шує цю ча­сти­ну ви­да­н­ня Ми­хай­ло Ко­сів, який роз­мір­ко­вує на те­му «Чи­та­ю­чи Ан­дрея Ше­пти­цько­го». Звід­си ді­зна­є­мо­ся, що Ко­мі­сія бе­а­ти­фі­ка­ції та ка­но­ні­за­ції Вла­ди­ки і Цен­траль­ний дер­жав­ний істо­ри­чний ар­хів (ЦДІА) у Льво­ві за під­трим­ки львів­ської мі­ської Ра­ди у 2007 — 2010 рр. ви­да­ли три то­ми «Па­стир­ськи­хпо­слань» Ми­тро­по­ли­та. Че­твер­тий, за­вер­шаль­ний том ви­да­н­ня, че­кає на спон­сор­ську під­трим­ку. Ав­тор роз­ду­мує над текс­том по­слань Вла­ди­ки, по­слу­го­ву­ю­чись ви­зна­че­н­ням єпис­ко­па Бо­г­да­на Дзю­ра­ка, який ви­зна­чив ді­яль­ність Ми­тро­по­ли­та як «апо­сто­лят пе­ра». Во­дно­час за­зна­чає, що біль­шість по­слань Слу­га Бо­жий Ан­дрей на­пи­сав у ти­ши­ні чер­не­чих ке­лій мо­на­сти­рів — у Кре­хо­ві (отці-ва­си­лі­я­ни), Уне­ві (отці-сту­ди­ти), на­ре­шті, у Лав­ро­ві (отці-ва­си­лі­я­ни). По­сла­н­ня адре­су­ва­ли­ся вір­ним, ду­хо­вен­ству, в них опо­від­а­є­ться про тра­ди­ції при­ча­стя, мо­ли­тви, Ве­ли­ко­го по­сту, бо­го­слов­ські істи­ни, цер­ков­ний спів. Про остан­нє Ми­хай­ло Ко­сів за­ува­жує: «...Лю­блю бу­ти на Слу­жбі Бо­жій у сіль­ській цер­кві се­ла Не­діль­на, де спів­а­ють са­мі лю­ди, пе­ре­ва­жно жін­ки, які не пе­ре­тво­рю­ють цер­кву на фі­лар­мо­нію. Тут є щи­ра без­хи­трі­сна мо­ли­тва, є на­у­ка св. Єван­ге­лії у про­по­від­я­хсвя­ще­ни­ка, яка до­пов­нює на­стрій мо­ли­тви. Адже в цер­кві мо­ли­тва, за Ше­пти­цьким, має два рі­зні «уосо­бле­н­ня» — «го­во­рен­нє і слу­хан­нє», оби­два ма­ють не­оці­нен­не зна­че­н­ня, бо «се не­мо­жли­ва річ, сто ра­зів не­мо­жли­ва, щоб яка мо­ли­тва, в ім’я Хри­ста пред­став­ле­на не­бе­сно­му Отце­ви, бу­ла не ви­слу­ха­на».

Не менш ва­жли­ві дум­ки-по­рів­ня­н­ня Ми­хай­ла Ко­сі­ва спад­щи­ни Ми­тро­по­ли­та і «га­ли­цько­го Шевченка» — Іва­на Фран­ка. Маю на ува­зі, пе­ред­усім, на­у­ку про лю­бов до бли­жньо­го та сво­ї­хво­ро­гів. Слі­ду­ю­чи за Хри­стом, Вла­ди­ка спо­від­ує На­гор­ну про­по­відь Спа­си­те­ля («Лю­би сво­го бли­жньо­го і не­на­видь сво­го во­ро­га»... А Я вам ка­жу: Лю­біть во­ро­гів сво­їх, бла­го­слов­ляй­те тих, хто вас про­кли­нає, тво­ріть до­бро тим, хто не­на­ви­дить вас, і мо­лі­ться за тих, хто вас пе­ре­слі­дує» (Ма­твія 5: 43 — 44). А да­лі чи­та­є­мо за­сте­ре­же­н­ня: «Сте­ре­жі­ться фаль­ши­ви­х­про­ро­ків...» Про це ж го­во­рить Ми­тро­по­лит: «Уся­ке ж де­ре­во, що до­бро­го пло­ду не ро­дить — зру­бу­є­ться та в огонь уки­да­є­ться» (Ма­твія 7:9). Му­дрість Свя­то­го Пи­сьма в по­е­зії Іва­на Фран­ка: «Оце, бра­ти, ви до­бре зро-

До 150-річчя від дня на­ро­дже­н­ня Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея (Ше­пти­цько­го)

зу­мій­те, Що во­рог Бо­га, во­рог прав­ди й во­лі Не варт лю­бо­ві ва­шої ні­ко­ли» («Мій Ізма­рагд», 1897 р.). Хто ни­ні є во­ро­гом Бо­га, хто зу­хва­ло то­пче Бо­жі За­по­віді, хто є во­ро­гом Укра­ї­ни, на­шо­го на­ро­ду, ко­жно­го з нас? За ньо­го мо­жна мо­ли­ти­ся, а во­дно­час спро­ва­ди­ти йо­го слід за при­зна­че­н­ням...

Ін­ша ча­сти­на аль­ма­на­ху — Цер­ква і слу­жі­н­ня — по­дає до­слі­дже­н­ня про гре­ко-ка­то­ли­цьке па­ра­фі­яль­не ду­хо­вен­ство Схі­дної Га­ли­чи­ни по­ча­тку XX ст. (На­та­ля Колб), ба­че­н­ня Ми­тро­по­ли­том ролі укра­їн­ської ін­те­лі­ген­ції в на­ці­є­твор­чи­х­про­це­са­ху Га­ли­чи­ні (XIX — XX ст.) (На­та­лія Ми­сак), бла­го­дій­ну ді­яль­ність Вла­ди­ки (Лі­лі­а­на Ген­тош), мі­сію ре­дем­пто­ри­стів на За­хі­дній Укра­ї­ні (Оль­га Пу­щак), апо­столь­ську мі­сію Ми­тро­по­ли­та в Ар­ген­ти­ні (Оль­га Ярош), опі­ку Вла­ди­кою то­ва­риств укра- їн­ських­гре­ко-ка­то­ли­цьки­хро­бі­тниць «Бу­ду­чність» (Окса­на Па­сі­цька), ли­сту­ва­н­ня Іва­на Огі­єн­ка (ми­тро­по­ли­та Іла­ріо­на) та Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея (Ше­пти­цько­го) (Іри­на Пре­лов­ська), вче­н­ня Вла­ди­ки про осно­ви по­лі­ти­ки (Ан­дрій Ва­ськів), ду­хов­но-ті­ле­сне здо­ров’я на­ції (Ле­ся Ва­ськів), ме­це­нат­сько­бі­бліо­філь­ську за­ці­кав­ле­ність Ми­тро­по­ли­та (Оль­га Ко­ло­сов­ська).

Під ру­бри­кою «З одно­го екс­по­на­ту» чи­тач по­зна­йо­ми­ться з ма­те­рі­а­ла­ми де­яки­хму­зей­ни­хви­ста­вок «Ли­сто­па­до­ві дні ро­ди­ни Ше­пти­цьких» (Руслана Бу­бряк), ве­ре­сне­ва (1914) про­по­відь Вла­ди­ки (Олександра Ки­ри­чук), опі­ка УГКЦ над вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми (Дру­га сві­то­ва вій­на) (На­та­ля Ма­тла­шен­ко, Пе­тро Ко­стюк).

Окре­мо пред­став­ле­ні ма­те­рі­а­ли — ми­сте­цтво. Тут Іри­на Гах роз­по­від­ає про на­ймас­шта­бні­ший ми­сте­цький про­ект Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея — Цер­ков­ний (пі­сля 1911го — На­ціо­наль­ний), а з 1913го — Український на­ціо­наль­ний му­зей у Льво­ві. Окса­на Пав­ляк до­слі­джує роль ми­тро­по­ли­та Ан­дрея ( Ше­пти­цько­го) у твор­чій ді­яль­но­сті Мо­де­ста Со­сен­ка ( 1875— 1920, Ми­хай­ла Осін­чу­ка ( 1890— 1969), Ва­си­ля Дя­ди­ню­ка ( 1900— 1944). Епі­лог текс­то­во­го ма­те­рі­а­лу аль­ма­на­ху — спо­га­ди. Вла­сне, ма­є­мо один із них( але який!). Їхав­тор — Курт І. Лє­він (1925 — 2014) — син львів­сько­го ра­би­на Іє­зе­кі­ля Лє­ві­на, яко­го ра­зом із мо­лод­шим бра­том Вла­ди­ка вря­ту­вав від на­ци­стів. Всьо­го ж, за спо­га­да­ми, при­бли­зно 150 єв­ре­їв уря­ту­ва­ли­ся зав­дя­ки ми­тро­по­ли­то­ві Ан­дре­є­ві. Ви­да­н­ня за­вер­шу­є­ться 51 сві­тли­ною та роз­ши­ре­ним під­пи­сом до ко­жної з них.

ІЛЮСТРАЦІЯ З АЛЬ­МА­НА­ХУ УКРАЇНСЬКИЙ МОЙ­СЕЙ

МИ­ТРО­ПО­ЛИТ АН­ДРЕЙ (ШЕПТИЦЬКИЙ), 1900 р. ФОТОКОПІЯ ІЗ ФОН­ДІВ ЛЬВІВ­СЬКО­ГО МУ­ЗЕЮ ІСТО­РІЇ РЕ­ЛІ­ГІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.