В Опі­шні зі­бра­ли­ся май­стри-гон­ча­ри

Den (Ukrainian) - - Культура -

У за­галь­но­ви­зна­ній сто­ли­ці укра­їн­ської ке­ра­мі­ки, се­ли­щі Опі­шня (Пол­тав­ська область), за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни до 20 червня пра­цю­ва­ти­ме ІХ Мі­жна­ро­дний мо­ло­ді­жний гон­чар­ський фе­сти­валь «Опі­шне-2015». Фо­рум про­во­дять на ба­зі Дер­жав­ної спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ху­до­жньої шко­ли-ін­тер­на­ту І-ІІІ сту­пе­нів «Ко­ле­гі­ум ми­стецтв у Опі­шні» іме­ні Ва­си­ля Кри­чев­сько­го з ме­тою за­лу­че­н­ня до за­ня­т­тя та до ви­вче­н­ня істо­ри­ко-ми­сте­цьких­до­ся­гнень гон­чар­ства шко­ля­рів, мо­ло­ді; роз­ви­ток гон­чар­ни­хтра­ди­цій, по­пу­ля­ри­за­ція мо­ло­ді­жної ху­до­жньої твор­чо­сті.

Гон­чар­ський фест від­бу­ва­є­ться у два ета­пи. Пер­ший етап: кон­курс ху­до­жні­хтво­рів, до яко­го до­пу­ска­ю­ться юні ми­тці ві­ком від 10 до 23 ро­ків за та­ки­ми ві­ко­ви­ми гру­па­ми: І гру­па — 10—14 ро­ків; ІІ гру­па — 15—17 ро­ків; ІІІ гру­па — 18—23 ро­ки та є від­кри­тим для всі­хба­жа­ю­чих . Окрім тра­ди­цій­ни­хма­те­рі­а­лів та сп­осо­бів твор­чо­го ви­ко­на­н­ня, уча­сни­ки пер­шо­го ета­пу цьо­го ми­сте­цько­го кон­кур­су пред­ста­ви­ли на роз­гляд чле­нів жу­рі тво­ри в те­хні­ка­хstring art, вор­со­во­го тка­цтва, ба­га­то­ко­лір­ної ви­ти­нан­ки, пе­три­ків­сько­го роз­пи­су, пла­сти­лі­но­вої мо­за­ї­ки та по­єд­на­н­ня ма­те­рі­а­лів. Дру­гий етап: твор­чий пра­кти­кум. У ньо­му бе­руть участь юні ми­тці — пе­ре­мож­ці ко­жної ві­ко­вої гру­пи в но­мі­на­ці­ях«Ке­ра­мі­ка», «Ін­ші ви­ди де­ко­ра­тив­но-ужи­тко­во­го ми­сте­цтва», «Обра­зо­твор­че ми­сте­цтво», по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.