У Ки­є­ві львів’яни по­ка­жуть рок-опе­ру про Іро­да

Den (Ukrainian) - - Культура -

16 червня у Бу­дин­ку офі­це­рів від­бу­де­ться по­каз рок-опе­ри «Ірод (HEROD). Історія одні­єї при­стра­сті». Це оста­н­ня ча­сти­на три­ло­гії укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра, ди­ре­кто­ра Львів­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки Оле­ксія Ко­ло­мій­це­ва (п’єса Олександра Вра­та­рьо­ва на му­зи­ку Ігоря По­кла­да), по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Го­лов­ний пер­со­наж — цар-ти­ран Іу­деї, Ірод, який по­над усе на сві­ті пра­гнув вла­ди... Вре­шті-решт він уби­ває на­віть тих, ко­го лю­бить, і бо­же­во­ліє від са­мо­тно­сті. Пер­ша ча­сти­на три­ло­гії — жи­ве-кі­но «Ві­ві­се­кція» — по­ста­нов­ка-пер­фор­манс про що­ден­не зло. А та­кож — озна­че­н­ня акту­аль­ної для Укра­ї­ни тра­гі­чної си­ту­а­ції в осо­бі іде­о­ло­гі­чно­го ди­кта­то­ра-вбив­ці, пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. Дру­га ча­сти­на — «Ан­ти­фор­ма­лі­сти­чний ра­йок, або Ста­лін був, Ста­лін є, Ста­лін бу­де?» Дми­тра Шо­ста­ко­ви­ча. По­ста­нов­ка про єв­ро­пей­сько­го ди­кта­то­ра се­ре­ди­ни ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя — Йо­си­фа Ста­лі­на, який впи­сав своє ім’я кри­ва­ви­ми лі­те­ра­ми в істо­рію не одні­єї кра­ї­ни. Крик ду­ші про ві­ру, на­дію та гло­баль­не зни­ще­н­ня схо­жих до Ста­лі­на ду­шев­но­хво­ри­хі­де­о­ло­гів-ди­кта­то­рів, по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФОТО З САЙТА TEATRE.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.