У Бер­лі­ні від­бу­ду­ться Дні укра­їн­сько­го кі­но на під­трим­ку Сен­цо­ва

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 29 червня до 2 ли­пня в Бер­лі­ні в кі­но­те­а­трі Babylon від­бу­ду­ться Дні укра­їн­сько­го кі­но на під­трим­ку ув’язне­но­го ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва. В рам­ках за­хо­ду по­ка­жуть до­ку­мен­таль­ні та ху­до­жні філь­ми, су­ча­сні та кла­си­чні, зокре­ма «Плем’я» Ми­ро­сла­ва Сла­бо­шпи­цько­го, «Май­дан» Сер­гія Ло­зни­ці, від­нов­ле­ну вер­сію куль­то­во­го філь­му «Ті­ні за­бу­ти­х­пред­ків» Сер­гія Па­ра­джа­но­ва, «Ве­сну» Ми­хай­ла Ка­у­фма­на, по­ві­дом­ляє gazeta.ua. Дні укра­їн­сько­го кі­но хо­чуть ще раз звер­ну­ти ува­гу на по­дії в Укра­ї­ні та на до­лю укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва, а та­кож по­зна­йо­ми­ти ау­ди­то­рію з ни­ні­шньою укра­їн­ською кі­но­ін­ду­стрі­єю.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.