Фе­сти­валь Zaxidfest мо­же пе­ре­їха­ти до Поль­щі

Den (Ukrainian) - - Культура -

Му­зи­чний оу­пен-ейр фе­сти­валь Zaxidfest, який тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться не­по­да­лік Льво­ва, хо­чуть пе­ре­не­сти з Укра­ї­ни до Поль­щі. Про це роз­по­вів ор­га­ні­за­тор фе­сти­ва­лю Яків Ма­твій­чук в ін­терв’ю The Insider. При­чи­ною став ве­ли­кий від­со­ток лю­дей із-за кор­до­ну та фі­нан­со­ві не­га­ра­зди в Укра­ї­ні. Ор­га­ні­за­тор фе­сти­ва­лю за­ува­жує, що не мо­же со­бі до­зво­ли­ти жи­ти за ра­ху­нок фе­сти­ва­лю. «Ви­тра­ча­є­ться рік ча­су, мо­раль­на са­ти­сфа­кція є, але жи­ти да­лі за що? Роз­ви­ва­ти все жи­т­тя щось, а са­мо­му за­гну­ти­ся?» — на­го­ло­шує Яків Ма­твій­чук. Про­те за­снов­ник Zaxidfest не хо­тів би за­ли­ша­ти Укра­ї­ну на­зов­сім. «За­галь­на ідея в то­му, щоб зро­би­ти фран­ши­зу. Ми не пла­ну­є­мо пе­ре­їха­ти в Поль­щу, і все, до по­ба­че­н­ня. Зви­чай­но, не хо­че­ться йти з Укра­ї­ни. Хо­че­ться ві­ри­ти, що все бу­де кра­ще і до­лу­чи­ти­ся до цьо­го «кра­ще», хо­че­ться бу­ду­ва­ти йо­го, але на­ра­зі це май­же не­ре­аль­но», — до­дав він.

На­га­да­є­мо, цьо­го­річ фе­сти­валь від­бу­де­ться з 14 по 16 сер­пня все ще в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.