Не­до­оці­не­ний Ле­о­нід Плющ

Ба­га­то ро­ків у те­ле­ві­зій­но­му про­сто­рі від­тво­рю­є­ться де­фор­мо­ва­на кар­ти­на, в якій не зна­хо­ди­ться мі­сця на­ціо­наль­ним ін­те­ле­кту­а­лам

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

...Ди­си­ден­то­ві Ле­о­ні­ду Плю­щу сво­го ча­су, мо­жна ска­за­ти, по­ща­сти­ло. Ще у сту­дент­ські ро­ки він ува­жно про­чи­тав тво­ри Кар­ла Мар­кса (а то­ді, у дру­гій по­ло­ви­ні 1950-хі на по­ча­тку 1960-х, опу­блі­ко­ва­но бу­ло чи­ма­ло то­го зі спад­щи­ни бо­ро­да­то­го фі­ло­со­фа, еко­но­мі­ста і со­ціо­ло­га, що у ста­лін­ські ча­си пе­ре­бу­ва­ло під не­гла­сною за­бо­ро­ною) — і від­крив, що ра­дян­ська дій­сність ра­ди­каль­но не сти­ку­ва­ла­ся з біль­ші­стю тез мар­ксист­сько­го вче­н­ня. З нею ко­ре­лю­вав хі­ба що «Ма­ні­фест ко­му­ні­сти­чної пар­тії» з йо­го то­та­лі­тар­ни­ми іде­я­ми та ви­слов­ле­ні в ті ж ро­ки ідеї Мар­ксо­во­го alter ego Фрі­дрі­ха Ен­гель­са що­до «контр­ре­во­лю­цій­ни­хна­цій», яким, мов­ляв, «на­ле­жить за­ги­ну­ти у бу­рі сві­то­вої ре­во­лю­ції». А от те, що в дер­жа­ва­хіз за­галь­ним ви­бор­чим пра­вом, за Мар­ксом, ре­во­лю­ції не по­трі­бні, й те, що в «Ка­пі­та­лі» не­має ані сло­ва про ко­му­нізм, ра­дян­ським лю­дям не го­во­ри­ло­ся (у «Ка­пі­та­лі» йде­ться про «су­спіль­ство асо­ці­йо­ва­ни­хви­ро­бни­ків», де вла­сність на за­со­би ви­ро­бни­цтва є во­дно­час й ін­ди­ві­ду­аль­ною, і спіль­ною, тоб­то про щось на кшталт сві­то­вої ме­ре­жі про­ду­ктив­ни­хко­опе­ра­ти­вів).

За­кін­че­н­ня на 20-й стор.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.